Politikos podiumo bobos ir diedai

Versija spausdinimui

Ar?nas Dambrauskas

Apt?k? Prezident?s kostium?

Politikos mados kuriamos Vilniuje ant Seimo podiumo. Nauj? pavasarini? ,,papuoal? pavyzd? neseniai pademonstravo Ar?nas Valinskas, dr?btel?j?s ant Prezident?s Dalios Grybauskait?s varkelio purvo. Kaip inoma, alies vadov?s sprendim? d?l jo kandidat?ros ? Kult?ros ministro post? pavadino ,,bobiku.Gali b?ti, kad taip pasielgdamas A.Valinskas pasimok? i kai kuri? lietuvi? literat?ros klasik?s emait?s persona?. i moteris pirma pasitaikiusia proga dosniai apiberia visa puokte ?vairiausi? ,,papuoal?. Kaip antai: ,,Bene moterika turi tiek proto, kad gal?t? vyrui randyties Jeigu pradeda vap?ti, drok kum?ia ? dantis, kad apsilaiyt? Arba: ,,Mau?iKaip matai, gauni ? snuk?didel? ?ia ponia Arba: ,,Tark?s, matai, kaip ydo ratai.

Beje, kalbininkai teigia, kad od? ,,boba prie por? imt? met? sugalvojo caras, ir i pradi? tas odis buvo skiriamas vyrams apib?dinti. Pasitarim? metu car? erzindavo besinabdantys vyrai. Buvo sakoma, kad jie nuolatos baba ir baba ba ba ba. Babantys vyrai buvo pavadinti ,,bobomis (,,baby). V?liau vyrai naujadaru prad?jo vadinti savo monas, nes jiems atrod?, kad moterys tik bamb?ti temoka.

Chalt?ros ministras

Matyt A.Valinskas prezidentei nor?jo pasakyti, kad pageidaut? tapti ne kult?ros, bet chalt?ros ministru, tod?l nesl?pdamas atskleid?, jog n?ra ?sisavin?s kult?ros pradiamokslio ab?c?l?s.

Jei A.Valinsk? laikytum?me vienu i politinio bendravimo mad? formuotoj?, Raseini? rajono tarybos pos?diuose apie mero Petro Vebavi?iaus sprendimus nepatenkintos miesto tarybos nar?s Ona Babonien?, Dalia Tamulien?, Gitana Raimien?, Kristina Bartkut? gal?t? sakyti ,,diedo sprendimai, apie savivaldyb?s administracijos direktoriaus D.Baltruai?io argumentus ,,bach?riuko paistalai, o P.Vebavi?ius ? nepatenkint?j? bamb?jim? gal?t? atauti: ,,Mau?i, kaip matai gauni ? snuk?.

Kur daugiau vyrikumo?

Palyginus su prezidente D.Grybauskaite, pats A.Valinskas atrodo perd?m bobikas daug taukia ir nieko konkretaus nenuveikia.

Jos Ekscelencija, atvirk?iai, veikia vyrikais metodais palyginti maai kalba, ta?iau priima labai konkre?ius sprendimus ir, kas svarbiausia, kryptingai juos ?gyvendina.

Kad moterys politik?s neretai sugeba b?ti vyrikesn?s (ger?ja prasme) u vyrus, galb?t akivaizdiausiai yra pademonstravusi beveik prie kelis deimtme?ius Izraelio ministr? kabinetui vadovavusi Golda Meir, kuri pasak?: ,,Atrodo, iame kabinete a vienintel? esu su kiauais

A.Valinskas turb?t yra su auksiniais svog?nais.

Beje, G.Meir yra pri?musi labai dramatik? sprendim?: 1972 metais Miuncheno olimpiadoje, palestinie?i? teroristams suaudius Izraelio sportinink? rinktin?, G.Meir ?sak? yd? slaptajai tarnybai MOSSAD surasti ir sunaikinti visus, susijusius su pasik?sinimu.

Turint galvoje prezident?s D.Grybauskait?s sprendim? konkretum? ir j? ?gyvendinimo kryptingum?, A. Valinsk? b?t? galima pavadinti tikra politikos boba. Toki? bob? Seime labai daug.

Gali b?ti, kad j? netr?ksta ir Raseini? rajono taryboje. Ties? sakant, visi mes turime bobik? savybi?.

Gal jau?ia nuoskaud??

mon?s yra pasiilg? politikoje vyriko veikimo. Galb?t tai buvo viena prieas?i?, kod?l rinkimus ? prezidento post? laim?jo D.Grybauskait?, o ne A.Valinskas. Ties? sakant, pastarasis net nepri?jo prie rinkim? starto linijos paskub?jo atsiimti savo kandidat?r?.

Labai gali b?ti, kad A.Valinskas prezidentei iki iol jau?ia ,,bobik? nuoskaud? ir, pasitaikius progai, nesusilaik? ir ?m? pl?stis.

Kita vertus, yra manan?i?, kad A.Valinskas pasielg? kaip dr?suolis pasak?, kad karalius nuogas.

Antai buv?s Usienio reikal? ministras yra pasielg?s visikai prieingai: Lietuvos diplomat? korpuso susitikime su alies vadove pavadino Jos Ekscelencij? ,,m?s? motina.

Spaudoje tai buvo ?vertinta kaip pataikavimas. Galima b?t? svarstyti, kad A.Valinskas buvo nuoirdesnis ir atviresnis, dr?siai pasak?, k? galvoja.

Ta?iau atviras ir atrus pasakymas turi prasm? tik tuomet, kai jis kak? atskleidia. iuo atveju A.Valinskas nieko neatskleid?. Galb?t save. ,,Tik pai?r?kite, a esu nuogas, – tarsi garsiosios pasakos vaiko karikat?ra pasak? buv?s Seimo pirmininkas ir nusimet? nuo sav?s frak?.

O karalius kaip buvo, taip ir liko apsireng?s. Galb?t net dar ?sp?dingiau nei iki iol.

Komentarų nėra