Politinio ugnikalnio pap?d?je

Versija spausdinimui

Balandio 30 dien? vyko 6 ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 34 asis pos?dis. Jame dalyvavo 24 rajono Tarybos nariai. Pos?dio pradioje rajono Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius ikilmingai prane?, kad balandio 28 dien? savivaldyb? pasiek? inia, jog Vyriausyb? suteik? Raseini? rajono tarybos nariui Gediminui Galubauskui Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vard?. Meras visos Tarybos vardu pasveikino Nusipelnius? gydytoj? ir palink?jo visokeriopos s?km?s toliau puosel?jant bendruomen?s sveikat?. Taip pat buvo pasveikinti du sukaktuvininkai, tai Raseini? rajono savivaldyb?s ?kio ir verslo pl?tros, informacin?s visuomen?s k?rimo komiteto pirmininkas Sigitas Vai?ius ir rajono Tarybos narys Dainius Ka?iuis. Pos?dio dienotvark?je buvo pateikti 59 sprendimo projektai. Tarybos nario Lino Dargevi?iaus iniciatyva i darbotvark?s buvo si?loma ibraukti du klausimus: ,,D?l Raseini? rajono vietimo centro program? patvirtinimo ir ,,D?l Raseini? rajono altinio vidurin?s mokyklos didiausio leistino darbuotoj?, dirban?i? pagal darbo sutartis, skai?iaus patvirtinimo. Tarybos narys Sigitas Vai?ius pasi?l? ? darbotvark? ?traukti klausim? ,,D?l pritarimo rengti em?s sklypo detal?j? plan?. Meras Petras Vebavi?ius pasi?l? dienotvark? papildyti dviem naujais sprendimo projektais: ,,D?l Dariaus Ulicko atleidimo i Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareig? ir ,,D?l Dainiaus Baltruai?io pri?mimo ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareigas. vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komiteto si?lymu ? darbotvark? buvo ?trauktas klausimas ,,D?l Raseini? rajono vietimo centro nuostat? pakeitimo. Balsavimo metu, 23 Tarybos nariams balsavus u, 1 prie, darbotvark?s pataisos buvo patvirtintos.

Pirmasis pos?dio darbotvark?je buvo sprendimo projektas ,,D?l Raseini? rajono savivaldyb?s mero 2008 met? ataskaitos. Petras Vebavi?ius pristatydamas sprendimo projekt? pasteb?jo, kad ataskaitoje apvelgta Savivaldyb?s mero, Tarybos ir jos kontroliuojam? ?staig? veikla, pasiekti rezultatai, spr?stos problemos, situacija mero prii?rimose srityse. 2008 metais meras suauk? 15 rajono Tarybos pos?di?, per kuriuos apsvarstyti 453 sprendimo projektai. Taip pat Petras Vebavi?ius pasteb?jo, kad 2008 met? vasario balandio m?nesiais meras, mero pavaiuo metu ugnikalnis v?l suaktyv?jo ir ?kart ant kraterio briaunos stovi administracijos direktorius, puikiai inodamas, kad j? ? krater? ?stums savi tie, kurie ireik? nepasitik?jim?. Opozicijos atstovas akcentavo, jog visi rajono Tarybos nariai gavo Dari? Ulick? palaikan?i? devyniasdeimt septyni? administracijos darbuotoj? kreipim?si su paraais. Tad sunku b?t? patik?ti, kad visiems savivaldyb?s darbuotojams patinka vadovas, kuris yra nekompetentingas, nediplomatikas, kolektyve sukeliantis destrukcij? ir chaos?. Opozicin?s frakcijos nuomone, n?ra jokios prieasties atleisti Dari? Ulick? i uimam? pareig?. Juo labiau, kad dar neinoma, kas ruoiasi uimti administracijos direktoriaus k?d?. A.Kil?auskas isak? visos frakcijos pozicij? balsavime d?l io sprendimo projekto frakcijos nariai nedalyvaus.

Tarybos narys K?stutis Skamarakas nesl?p? savo pasipiktinimo d?l Dariaus Ulicko atsistatydinimo. Netvardydamas emocij? jis isak? savo nuomon?: Buvau okiruotas, suinoj?s tok? nelogik? sprendim?. Kas u viso to stovi? Sklando kalbos, kad tai nevar?s reikalai. Nepamirkime fakto, jog dabar sunkmetis, o m?s? laukia dideli darbai. Naujam administracijos direktoriui prireiks nemaai laiko, kol pajaus darbo ritm?. A pa?stu Dari? ir inau, kad jis gali dirbti ? darb?. itaip elgtis su mon?mis negalima. ?ia jums ne gestapas! K.Skamarakas kategorikai reikalavo pasisakyti tuos, kurie reikia nepasitik?jim? direktoriumi, paaikinti Tarybai, kokia prasme prarastas pasitik?jimas. Tarybos nario Valdemaro Jaciko teigimu, tai n?ra vienos dienos sprendimas, jis brendo jau kelet? m?nesi?. Tai buvo svarstyta ir Naujosios s?jungos Raseini? skyriaus visuotiniame susirinkime, kadangi nepasitik?jim? ireik? pagal m?s? s?ra? irinkti atstovai, skyrius nuo j? atsiribojo ir grietai ito nepalaiko, trumpai pasisak? V.Jacikas. Nors pos?di? sal?je tebeskland? urmulys ir buvo svai?iojamos replikos, ta?iau meras Petras Vebavi?ius pasi?l? prad?ti balsavim?. Jis informavo, jog valdan?i?j? daugum? sudaro 4 partijos, ir pagal mandat? skai?i? jos yra pasiskirs?iusios postus. Administracijos direktoriaus postas yra tek?s Naujajai s?jungai, tod?l ioms pareigoms bus teikiamas Naujosios s?jungos narys.

Kai kurie Tarybos nariai pageidavo slapto balsavimo, ta?iau 15 Tarybos nari? pasisak? u atvir? balsavim? ir tik 8 u slapt?. Atviru balsavimu nuspr?sta patenkinti Dariaus Ulicko praym? d?l atsistatydinimo ir atleisti j? i Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareig?. Keturiolika Tarybos nari? balsavo u, devyni balsavime i viso nedalyvavo. Meras Petras Vebavi?ius ta proga pasak? trump?, jaudinan?i? kalb?: Taryba pri?m? skausming? sprendim?, ta?iau is sprendimas jau buvo diskutuojamas pus? met?. I tikr?j? man nelengva itarti tuos odius. Vis tik nueitas ilgas kelias bendraujant ir bendradarbiaujant su direktoriumi. Manau, kad Tarybos pasirinktas sprendimas yra teis?tas. Meras pad?kojo direktoriui Dariui Ulickui u atlikt? darb?, palink?jo s?kmingai t?sti tiek politin?, tiek ekonomin? veikl?, ?teik? jam g?li? ir veikiai pateik? Tarybai svarstyti nauj?j? kandidat? ? administracijos direktoriaus post? – Daini? Baltruait?. Meras Petras Vebavi?ius perskait? potvark? ir jo pagrindu paruot? sprendimo projekt? D?l Dainiaus Baltruai?io pri?mimo ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareigas.

Gerbiamas Dainius Baltruaitis buvo pakviestas ? trib?n? prisistatyti rajono Tarybai ir kitiems pos?dio dalyviams. Jis trumpai papasakojo apie save: Esu kaunietis, Naujosios s?jungos narys, su Raseiniais pastaruosius 10 met? susiduriu gana danai, teko ?ia dirbti. Pagal isilavinim? esu verslo informacijos specialistas, turiu verslo administravimo ir vadybos magistro diplom?. Apie 10 met? dirbau bankuose, turiu finans? direktoriaus, ?mon?s vadovo darbo patirties. Verslo problemos man nesvetimos, vadovavimo sugeb?jim? turiu. Dainius Baltruaitis teig?, jog yra susipain?s su Raseini? strateginiu planu ir vykdomais darbais bei isak? savo l?kes?ius, jog tikisi s?kmingo bendradarbiavimo ir rajono Tarybos bei administracijos darbuotoj? palaikymo. Po pretendento ? administracijos direktoriaus pareigas prisistatymo Tarybos nariai udav? jam klausim?: dom?josi jo tikslais, patirtimi, kompetencija ir pan. Ta?iau didiausi? urmul? pos?di? sal?je suk?l? Tarybos nario Dainiaus adauskio ?siverimas trib?non. Jis mandagiai ipra? Daini? Baltruait? i trib?nos ir ir?? trump?, bet efekting? kalb?: Gerbiamieji, a noriu priminti Lietuvos istorij?. Kai Lietuvos-Lenkijos Seimas prad?jo kviestis vadovus i paalies, samdyti karalius, prasid?jo Valstyb?s lugimas. A manau, kad Raseini? savivaldyb?s lugimas prasideda, kategorikai pasisakau prie vadov? i Kauno, Vilniaus ar kit? miest?. Mes turime daug kvalifikuot? darbuotoj?, galime rinkti i j?. iame balsavime nedalyvausiu ir visi, kurie gerbia Raseinius ir Raseini? krat?, manau, palaikysit mane.

Po i? odi? Dainius adauskis rytingu, tvirtu ingsniu i?jo i pos?di? sal?s, o Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius pateik? balsvimui sprendimo projekt? D?l Dainiaus Baltruai?io pri?mimo ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareigas. Penkiolika Tarybos nari? balsavo u, devyni balsavime nedalyvavo. Nuspr?sta: nuo 2009 m. gegu?s 5 d. ? Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareigas priimtas Dainius Baltruaitis. ? pa?i? pos?dio pabaig? trib?noje pasirod? Tarybos narys Valdemaras Jacikas ir ramiu, bet tvirtu balsu vieai pareik?, kad savo Tarybos nario mandat? perleidia Dariui Ulickui. Taigi, Tarybos apsisprendimo valia administracijos direktorius Darius Ulickas atleistas i pareig? pa?iam praant – bej?g? ioje situacijoje ir valdan?ioji mauma, ir Dari? Ulick? palaikan?i? savivaldyb?s darbuotoj? paraai, ir diplomatikai vaizdinga Antano Kil?ausko kalba, ir Dainiaus adauskio istorijos inios, ir net iki pam?lynijimo sugniauti K?stu?io Skamarako kum?iai. Direktorius paalintas, tegyvuoja Direktorius!

Komentarų nėra