Popiet? Kaulaki? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Baig?si Nacionalin? Lietuvos bibliotek? savait?. Ta proga Kaulaki? biblioteka kviet? visus skaitytojus ? popiet?, kurioje buvo aptariamos perskaitytos knygos, pristatytos tik gautos naujausios knygos. Dalis j? po popiet?s ikeliavo pas skaitytojus.
Buvo atidaryta skaitytoj? Kaulaki? kaimo gyventoj? Onos Alijauskien?s ir Aldut?s Krivickien?s k?rybos darb? paroda. Onut? popieriaus lapuose kuria ir spalvina mandalas, toks jos daugelio met? malonus pom?gis, kaip ir knyg? skaitymas. Mandala yra centruotas, simetrikas pieinys, apskritimo arba kvadrato formos geometrin? kompozicija su pasikartojan?iais elementais. Mandal? spalvinimas puikiai tinka atsipalaiduoti ir kantrybei ugdyti. Pirmiausia, kaip pasakojo Onut?, ant popieriaus lapo nusibraio kont?rus, o paskui spalvina. T? mandal? Onut? prispalvinusi labai daug, parodai atrinko tik dal? j?. Paspalvinusi mandalas Onut? s?dasi prie knyg? skaitymo, per m?nes? perskaito po 67 neplonas knygas. Patinka romanai apie keliones, detektyvai.
A. Krivickien? jau apie atuonet? met? kuria atvirukus. Sukurta j? apie imt?, sako j? autor?, bet labai daug idovanota. G?r?jom?s graiais, daug kruoptumo reikalaujan?iais rank? darbais. Aldut?, kaip ir jos vyras Juozapas, ilgame?iai bibliotekos skaitytojai, daugiau skaito periodinius leidinius: urnalus, laikra?ius, bet, kai turi daugiau laisvo laiko, Aldut? renkasi ir knyg?.
Popiet?je ventin? nuotaik? pad?jo sukurti Raseini? RKC Kaulakiuose atlik?jai K?stutis Klikna ir Valdas Paulauskas. Klaus?m?s j? atliekam? dain? ir muzikos. Pasveikinti darbtuoli? atskub?jo Pagojuk? seni?nijos seni?nas Antanas Valantinas. Diugu, kad toki? k?rybing? menininki? nereik?jo toli iekoti, jos buvo alia. Paroda Kaulaki? bibliotekoje bus eksponuojama vis? m?nes?, tad kas nor?t? pamatyti darbus, dar galima susp?ti.
Zita Gedminien?,
Kaulaki? bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra