Pos?dis ?vyko

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

?kart pab?go meras

Nors birelio 29-?j? suauktame Savivaldyb?s tarybos pos?dyje, kaip ir pra?jus? kart?, nedalyvavo du valdan?iosios daugumos atstovai, ta?iau pos?dis visgi ?vyko.
Prieing? poli? politikai nespinduliavo tarpusavio supratimu ir tolerancija, ta?iau bent jau ikent? iki pos?dio pabaigos. Beveik visi. ?kart dar nebaigus svarstyti sprendimo projekt?, pos?di? sal? apleido meras Remigijus A?as, paaikin?s, kad turi skubiai ivykti. Likusieji 5 sprendimo projektai buvo patvirtinti pirmininkaujant vicemerui Sigitui Vai?iui. Beje, pos?dyje nedalyvavo ir administracijos direktorius Dainius Baltruaitis jis lepinosi 2-j? dien? komandiruote Druskininkuose, viebutyje BEST WESTERN Central. Pos?dyje sekretoriavo vieia Bendr?j? reikal? skyriaus vyriausioji specialist? aneta Garliauskait?. (Tarybos nariams savi markiniai ar?iau k?no aut. pastaba).

Gimnazija laukia naujo vadovo

Daugumos tarybos nari? valia i pareig? buvo atleista Prezidento Jono emai?io gimnazijos direktor? Aldona Mankauskien?. ioje ugdymo ?staigoje ji idirbo 35 metus, 19 i j? kaip mokyklos direktor?. Meras Remigijus A?as nurod? prieastis, d?l kuri? nutraukiama darbo sutartis su direktore. Susitikimuose su Raseini? mokykl? bendruomen?mis rajono valdios atstovai igirdo nemaai priekait? Prezidento Jono emai?io gimnazijos adresu: neva ji esanti nepatraukli, tr?ksta tinkamos vadybos. Anot mero, pastabas jis perdav? gimnazijos direktorei. i padar? ivadas ir d?l gimnazijos ateities pati pri?m? b?tent tok? sprendim?.
Tarybos narys Darius Ulickas suabejojo, ar d?l galimo vie?j? ir priva?i?j? interes? konflikto u ? sprendimo projekt? gali balsuoti tarybos nariai, turintys pedagogin?
isilavinim?.
Ta?iau tarybos nario dvejon?s buvo nepagr?stos nebalsuoti gal?t? tik tie tarybos nariai, kurie su direktore b?t? susaistyti giminyst?s ryiais.
Tarp kitko, net deimt i dvideimt penki? tarybos nari? turi pedagogin? isilavinim?. ?domu, ar kuris nors i j? ryis mesti tarybos nario mandat? ir us?sti gimnazijos direktoriaus kr?sl?? Konkursas iai pareigybei uimti jau paskelbtas vieojoje erdv?je.

Nauja paskola investiciniams projektams

Taryba nutar? imti 3,5 mln. lit? il-galaik? paskol? rajono Savivaldyb?s 2011-2012 metais vykdomiems investiciniams projektams finansuoti. L?os bus skiriamos Vytauto Didiojo ir Ston? gatvi?, mokykl?, UAB Raseini? ilumos tinklai tras? rekonstravimui, UAB Raseini? vandenys vandentvarkos projektams, miesto parko infrastrukt?ros modernizavimui ir kt. Paskol? numatyta gr?inti rajono Savivaldyb?s biudeto l?omis 2013 – 2015 metais.
Tarybos narys Romaldas Zubiela primygtinai si?l? kuo daugiau pinig? skirti miesto parkui. Ta?iau balsuojant u ? sprendimo projekt? jis susilaik?. K? gali inoti, gal valdantieji ir atsivelgs ? tok? racional? maumos atstovo pasi?lym?.

?teisinta nauja prekyviet?

Patenkintas UAB Raseini? komunalin?s paslaugos praymas d?l prekyviet?s Algirdo g. automobili? stov?jimo aiktel?je ?teisinimo. Nepaisant policijos skiriam? baud?, mon?s aiktel?je vis tiek prekiauja, tod?l komunalininkai pageidavo, kad prekyba ioje vietoje b?t? leistina, nustatant prekeiviams rinkliav?. Taryba patvirtino 150 Lt mokest? u leidimo idavim? 1 m?nesiui. Aiktel?s dalyje (24 automobili? stov?jimo vietose) darbo dienomis bus galima prekiauti em?s ?kyje iauginta produkcija ir em?s ?kio padargais.

Atstovas spaudai sulauk? kritikos

Inagrin?jus darbotvark?, opozicijos atstovai atrias kritikos ietis nukreip? ? Savivaldyb?s atstov? spaudai Sigit? Gudi?n?. Kai kurie tarybos nariai buvo baisiai neaptenkinti rajonin?je spaudoje publikuotu S. Gudi?no straipsniu, kuriame jis ariai kritikavo opozicijos narius, sulugdiusius 6-?j? tarybos pos?d?. Gintautas Mikolaitis sak? nor?s pamatyti atstovo spaudai pareigybinius nuostatus ar jis turi informuoti visuomen?, ar moralizuoti tarybos narius. Valdemaras Jacikas buvo dar grietesnis: Nor??iau suinoti, kieno nuomon? reikia atstovas spaudai, kam ikelti kaltinim? priva?ia tvarka? Darius Ulickas reikalavo vieo atsipraymo d?l neteisingos informacijos paskelbimo.Vicemeras Sigitas Vai?ius atsak?, kad atstovas spaudai buvo ?sp?tas straipsniuose paym?ti, kieno nuomon? jis ireikia.
Teism? praktika tarp tarybos nari? pastaruoju metu tapo ?prastu reikiniu. .

2 Komentarai

  1. Rink?jas

    2011-07-09 20:02

    Kokiu b?du (konkurso ar galimai pagal paint?, kaip Tarybos nar?s Garliauskien?s dukra) Bendr?j? reikal? skyriuje atsirado nauja vyriausioji specialist? Zaneta Garliauskait?? Koks panel?s isimokslinimas? Ir kod?l klajoja d?el? be vietos, kur nut?ps?

  2. Rink?jas2

    2011-07-12 16:26

    O kas tas S.Gudi?nas? I kur jis atsirado, konkursas buvo ar kaip? Kas inot atsakykit