Prabaudos istorija t?siasi

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Pernai ES l?omis prad?tas ?gyvendinti projektas Raseini? miesto Prabaudos tvenkinio ivalymas, kainav?s 879 840 Lt ir 45 ct, laiko-mas ?gyvendintu ir ubaigtu. Audra, rugs?j? siaut?jusi d?l tvenkinyje usilikusio dumblo, nurimo. iandien Prabauda kupina vandens, ramiai vilnija smulkios bangel?s, atsaking?j? asmen? paraai sud?ti ant vis? reikaling? dokument?, kalt? d?l nekokybikai atlikt? darb? sumesta Kaimo reikal? skyriui (negi Metrikacijos skyrius u tai atsakys!?), rangovai, d?l glaudaus bendradarbiavimo su Savivaldybe
ateityje, prisiad?jo labdaringai atlikti papildom? darb?, o emsiurbiko projekto iniciatoriai apsigaub? paslapties ydu klajoja laisv?je… Ta?iau tuo Prabaudos istorija dar nesibaigia…

Agent?ra priekait? neturi

Pasak vicemero Sigito Vai?iaus, rudens pradioje kil?s skandalas d?l nekokybikai ivalyto Prabaudos tvenkinio pasiek? Aplinkos projekt? valdymo agent?r?. Ikilo pavojus, kad Savivaldyb? agent?rai tur?s gr?inti projektui panaudotas l?as daugiau kaip 879 t?kst. Lt. Ta?iau nuostoli? pavyko ivengti. Aplinkos projekt? valdymo agent?ra usak? nepriklausom? sertifikuot? UAB Rapasta patikrinti darb? kokyb?. Tyrimus atlikusi bendrov? pateik? ivadas, kad projekto tikslas pasiektas, tvenkinys ivalytas tinkamai pasiektas mineralinis dugnas, kuris pagal reikalavimus visai ir netur?j?s b?ti tvirtas, o kelius siekianti klampi mas? tvenkinio dugne viso labo tik molingas sm?lis su organin?s mediagos (kitaip sakant, dumblo)p?dsakais, kurio lik? 2,02 %. iandien agent?ra rajono Savivaldybei
neturi priekait? d?l io projekto ?gyvendinimo.

Prabaud? papuo net 2 salos!

Ne paslaptis, kad greta Prabaudos gyvenantys mon?s patyr? didiul? psichologin? traum?, kai pl?r?n? emsiurb? suiaumojo vis? ir pauk?i?, ir gyventoj? pam?gt? salel?. Nors projektas jau ?gyvendintas ir suantspauduotas, ta?iau rajono vadovai nutar? pab?ti
kilniairdiai ir ipirkti visuomenei padaryt? skriaud?. Savivaldyb? sutar? su rangos darbus vykdiusia bendrove Raseini? melioracija, kad i savomis l?omis i tvenkinyje likusio molingo sm?lio su 2,02 % organin?s mediagos p?dsakais sustumdys net 2 saleles! Tikimasi, kad pavyks atkurti pirmykt? salel?, o antroji galb?t atsiras tvenkinio auktupyje, palei emai?i? plent?. Ta?iau tikslios sal? vietos kol kas n?ra inomos. Aplinkos apsaugos departamentas dav? leidim? dar iais metais nuleisti tvenkinio vanden?. Tai tur?t? ?vykti i? met? gruodio 6 d. Per iem? dugnas ?als ir nusaus?s, o pavasar?, kai gruntas taps tvirtas, bus bandoma suformuoti saleles. Numatytas darb? atlikimo terminas kit? met? rugpj??io 31 diena, ta?iau vicemeras viliasi, kad sumanym? pavyks ?gyvendinti ymiai anks?iau. Anot administracijos direktor?s Aurelijos Loyt?s, svarstoma galimyb? darbus prad?ti iem?, nelaukiant pavasarini? atodr?ki? ir li??i?. Raseini? melioracija taip pat ad?jo sutvarkyti papl?dim?: atveti sm?lio, padaryti sutvirtinimus, kad is nenuslinkt? ? vanden?. Beje, Savivaldyb? dar ?sipareigojo tvenkin? ?uvinti. Pasak uvininkyst?s specialisto ?. Kenstavi?iaus, tokio ploto tvenkinio ?uvinimas kainuos apie 15-20 t?kst. Lt.

Kada gi maudysim?s?

i? met? spalio viduryje ubaigtas dar vienas projektas renovuoti Prabaudos tvenkinio hidrotechniniai statiniai. Darbus atliko ta pati Raseini? melioracija sutvark? vandens nutek?jimo kanal?, ?reng? pak?limo mechanizmus, tarnybin? tiltel?, rekonstravo pralaidos udorius, leidian?ius reguliuoti vandens lyg? ir nuleisti tvenkinio vanden?. iam projektui ?gyvendinti panaudotos jau ne ES, o rajono Savivaldyb?s l?os kiek daugiau nei 171 t?kst. Lt. Taigi iandien Prabauda jau atsi?jo daugiau kaip milijon? lit?. Jei bus laikomasi Savivaldyb?s ir UAB Raseini? melioracija geranorik?, labdaring? bendradarbiavimo susitarim?, geriausiu atveju maudytis tvenkinyje gal?sime jau ateinan?i? vasar?. Ta?iau kol Prabaudos teritorija taps poilsiauti patrauklia vieta, dar teks palaukti. Ateities planuosenumatyta sutvarkyti Prabaudos rekreacin? teritorij? – ?rengti aktyvaus ir pasyvaus poilsio, maudymosi zonas, poilsiavietes, stovyklavietes, persirengimo kabinas, gelb?jimo stot? ir kt. Belieka kantriai laukti, kada bus gautas finansavimas iai graiai vizijai ?gyvendinti.

2 Komentarai

  1. Komikai

    2011-12-01 10:57

    Kam tos salos ? :)

  2. paistalai

    2011-12-02 21:33

    ? Prabaudos tvenkin? sub?ga nuo Vilniaus gatv?s lietaus vunduo, nekalbant apie kitus pakrant?je esan?ius ter?jus. Taigi, kabinti makaronus apie maudymasi iame tvenkinyje reikia tur?ti dr?sos.