Prab?gusios vasaros ?sp?diai

Versija spausdinimui

iais metais Betygalos biblioteka antr? kart? prisijung? prie vietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centro iniciatyvos Atverk duris vasarai. Kiekvien? savait? maieji betygalikiai tur?jo galimyb? dalyvauti k?rybin?se dirbtuv?l?se, edukacijose, susipainti su miestelio istorija.
Iniciatyvos rengini? cikl? prad?jome birelio 1-?j?, susirink? ? vent? Skaitymas mus jungia, per j? paskelb?me iniciatyvos Atverk duris vasarai pradi?, aptar?me, k? veiksime per atostogas usi?mim? metu. Naudodamasi proga tuomet? seni?no pavaduotoja Gitana Luien? padovanojo maiesiems atvait?, kad tamsesn? vasaros vakar? i?j? pasivaik?ioti su t?veliais b?t? i tolo matomi. Netrukome isiaikinti, koki? plan? atostogoms vaikai turi: maudytis, keliauti, v?sti gimtadienius ir, inoma, skaityti knygas. Tai igird? nedelsdami paskelb?me 8-ojo vasaros skaitymo i?kio start? ir susipainome, kokios uduotys laukia dalyvi?. Vaikams, aiku, jos pasirod? nebaisios tai ?rod? po pamok? bibliotek? upl?d?s norin?i? dalyvauti ir knygeli? iekan?i? srautas. vent? puiki proga pademonstruoti savo inias, gabumus. Maieji noriai rikiavosi prie mikrofono ir deklamavo imoktus eil?ra?ius. Miestelio skvere ilgai skamb?jo linksmas vaik? klegesys. Su puikia nuotaika ir dideliu b?riu draug? pla?iai atv?r?me duris vasarai.
ie metai ypatingi Betygalai liepos gale vent?me miestelio 770-ies met? jubiliej?, tod?l nenuostabu, kad dauguma iniciatyvai skirt? veikl? vienaip ar kitaip buvo susijusios su ia proga. Pirmiausia k?r?me sveikinim? Betygalai. Susikaup? maieji pie? svarbiausius, j? nuomone, miestelio akcentus, ra? graiausius link?jimus.
Ar daug inome apie savo miestelyje esan?ius istorinius ir gamtos paminklus, i io krato kilusius mones? Galb?t kasdien praeiname pro ?domius objektus to net neinodami? Nor?dami tai isiaikinti, su vaikais leidom?s ? paintin? ekskursij? po Betygalos miestelio centr?. Aplank?me bany?i?, ventori?, Vytauto Didiojo paminkl?, pas?d?jome ant poetui Juozui Nekroiui skirto suolelio ir paskait?me jo eili?, isiaikinome, kam skirtos tam tikros architekt?ros detal?s, kas anks?iau buvo ?sik?r? viename ar kitame pastate ir pan. Noro geriau painti savo gyvenam?j? aplink? neisklaid? net alinantis kartis. Bet kokie gaiv?s po ekskursijos buvo ledai!
Kaip min?ta, miesteliui tai neeiliniai metai, tod?l nusprend?me prisid?ti prie pasiruoimo jubiliejinei ventei. Ne veltui sakoma: Daug rank? didi? nat? pakelia. ? k?rybines dirbtuv?les Dovana Betygalai bibliotekoje susirinko toks b?rys vaik?, kad vos tilpome ir net irkli? pritr?kome! Ne b?da s?dome, kur patogu, ir dirbome, irkli? prisiskolinome, dar tr?ko nusipirkome. Paskui labai kruop?iai karp?me stilizuotus ?uolo lapus, klijavome giles Link?jim? mediui, kad at?j? ? vent? sve?iai gal?t? parayti Betygalai sveikinim? ar palink?jim?. Juk gera pasveikinti savo gimt?j? miestel? gimtadienio proga! Maesnieji broliukai ir sesut?s irgi nenuobodiavo ir spalvino, ir aid?, ir knygeles pavart?. Visko buvo: ir atradim?, ir nauj? pain?i?, ir juoko, ir urmulio. Nepajutome, kaip prab?go laikas.
Liepos 29 d. Betygala vent? savo jubiliej?. ? ventini? rengini? urmul? su veiklomis ?sipyn? ir biblioteka. Iki oficialios vent?s dalies bibliotekinink? ved? du Betygalos istorijos pusvalandius, prisiminti miestelio ?vykiai, mon?s, parodyta archyvin? mediaga. Maieji vent?s lankytojai dalyvavo edukacijoje Mano miesteliui graiausios spalvos! ir spalvino Betygalos objekt? trafaretus arba iband? pieim? vitrainiais daais. Tuo pat metu vyko dar viena bibliotekos sumanyta akcija auginome Link?jim? med?. ? vent? atvyk? betygalikiai ir sve?iai ra? Betygalai link?jimus ant stilizuot? ?uolo lap?, kuriuos su vaikais paruo?me per k?rybines dirbtuv?les. Oi, kaip graiai sulapojo medelis!
Likus dviem savait?ms iki baigiamojo iniciatyvos renginio bibliotekoje tvyrojo vasarikai darbin? nuotaika. ? k?rybines dirbtuv?les susirink? vaikai prad?jo ruotis gandr? ir vasaros palydoms. Li?dna, kad vasara taip greitai praskriejo, bet… Palydos juk turi b?ti spalvingos, linksmos ir ?simintinos! Ir, inoma, vaikikos, vasarikos juk tiek norin?i? b?ti brak?mis, gandrais, buratinais ir li?tais! B?tent toki? persona? kaukes nusprend? gamintis vaikai. Bibliotekininkei teko gerai pasukti galv?, kaip visus tuos veik?jus ?traukti raant pasak?. Maloniai nustebino maiausi?j? kantryb? ir kruoptumas. Su mama Kristina pusdien? kauk?ms riome kaspinus ir petelikes, d?jome kepures ir auginome plaukus, prie lazdeli? tvirtinome vaik? dekoruotus spalvingus v?jo mal?n?lius dar?me darbus, kuriuos vaiku?iams i tikr?j? sud?tinga atlikti.
Po savait?s bibliotekoje v?l buvo karta nuo darbinio urmulio. U lango taip pat kepino saulut?, bet ji neig?sdino vaik?, susirinkusi? ? k?rybines dirbtuv?les. Nusprend?me, kad grei?iau pildyt?si daugyb? ne?gyvendint? svajoni?, reikia v?jo mal?n?li?. Ir ne bet koki?, o pa?i? rankut?mis dekoruot?, ypating?, vienetini?, kad ir per vasaros palydas gal?t? pasigirti tai mano mal?n?lis! Dekoravome su vitrainiais daais. Mal?n?li? sparnai pasipuo? spalvingais ornamentais, g?li? iedais, irdel?mis, net automobiliais!
Per v. Baltramiej?, rugpj??io 24 d., didelis b?rys vaiku?i? kartu su mamyt?mis, t?veliais ir mo?iut?mis susirinko ? baigiam?j? iniciatyvos rengin? Gandr? ir vasaros palydas. Ma?j? darbeliais isipuo?me skver?, pasikviet?me Gandr? Janin? (RRKC Betygaloje rengini? organizator?) ir prad?jome v?sti. Bet kaip graudiai uraudojo vasara per savo palydas… I t?, kaip apie silpn? liet? sako seni mon?s, penki? la?, i pradi? tikrai m?s? neig?sdinusi?, prapliupo penkiais milijonais… Nepagelb?jo net sk??iai, kuriuos tar?m?s atsineti b?simai fotosesijai. Teko b?gti sl?ptis ir rengin? t?sti po stogu, seni?nijos sal?je. Vaik? nuotaikos lietus nesugadino, labiausiai gaila sudr?kusi?, praradusi? gro? darbeli?: ir garbanos li?tams isitiesino, ir gandr? snapai palinko, ir kaspinai subliuko… Nors tr?ko erdv?s, bibliotekinink?s parayt? pasak? apie nety?ia Lietuvon uklydusi? li?tuk? susitikim? su gandrais ir bendr? skryd? Afrikon maieji suvaidino puikiai be joki? repeticij?! Kol u lango lijo, vaikams atsirado puiki proga padeklamuoti eil?ra?ius, kuriuos per vasar? imoko (kam su mam?, kam su mo?iu?i? pagalba buvo dr?siau, o kitus paskatino draug? plojimai). Pasidiaug?, kad vasar? praleidome ?domiai, turiningai, kad perskait?me maiausiai po penkias knygas, atv?r?me didiul? vasaros ?sp?di? lagamin?, kuriame sl?p?si dovanos ir saldumynai. Nu?iuvus lietui, skvere p?t?me muilo burbulus, pamojavome iskrendantiems gandrams ir besibaigian?iai vasarai. Lietus pakoregavo vent?s scenarij?, pavog? kai kurias atrakcijas ir nuniokojo vaik? darbelius, bet vent? vis tiek pavyko. Vasara ir gandrai palyd?ti su ypsenomis, vaik? juoku ir puikia nuotaika.
Reikia pamin?ti, kad biblioteka pla?iai atv?r? duris vaikams ne vien tik per usi?mimus. Su darelinukais kartu iekojome pa?ios pa?iausios knygel?s, o j? rad? drauge skait?me. Taip pat veiklos rado ir vyresni vaikai: kas kompiuterinius aidimus aid?, kas knygas skait? ar iaip at?jo susitikti su draugais visi bibliotekoje buvo laukiami. Diugu, kad ? vasaros veiklas ?sijung? eim? nariai, per renginius pagelb?jo savanoriai, palyginus su praeitais metais, j? ratas gerokai isipl?t?.
Dovanojusi daug atradim?, ?sp?di?, kelioni? ir bendravimo su draugais, vasara prab?go ypa? greitai. Praeit? met? patirtis parod?, kad vaikai noriai usuka ? bibliotek?, jei ten j? laukia ?dom?s usi?mimai, tod?l i? met? iniciatyvai skirtos veiklos pasiteisino, sutelk? didesn? b?r? dalyvi?. Turiningai praleistas laikas bendraami? b?ryje vaikams leido patirti ger? emocij?, ilaisvinti k?rybikum?, sustiprinti pasitik?jim?, prapl?sti inias, susipainti su miesteliu ir jo istorija, ibandyti ?vairias technikas. Dirbdami kartu jie ?gijo nauj? bendravimo, bendradarbiavimo ir socialini? ?g?di?.
Malonu, kad ? iniciatyvos veiklas ?sijung? seni?nijos seni?n? G. Luien?, socialin?s darbuotojos, Betygalos Maironio pagrindin?s mokyklos kolektyvas, RRKC Betygaloje rengini? organizator? Janina Baltkojien?, vaikams draugij? palaik? mamos, t?veliai, mo?iut?s ir kiti eimos nariai. D?kojame u saldi? param? K?stu?iui Gaiiui, u pagalb? ir Laurai, Neringai, Monikai, Gintarui, Modestui. O svarbiausia a?i? visiems vaikams, vasar? draugavusiems su biblioteka ir dalyvavusiems iniciatyvos Atverk duris vasarai veiklose!

Regina Musteikien?,
Betygalos filialo vyr bibliotekinink?

Komentarų nėra