Pramediaviki? vakaron? Po rudens darb?

Versija spausdinimui

Geri darbai turi b?ti ?vertinti, mon?s pagiriami, jiems pad?kojama. Pramediavos kaim? bendruomen?je yra daug darb?i? moni?, kuriems, airi? raytojo Oskaro Vaildo odiais tariant, nieko neveikti pasibais?tinai sunkus darbas.
Tad lapkri?io 19 d. bendruomen?s pirminink? Lina Jaauskien? pakviet? pramediavikius ir aplinkini? kaim? gyventojus ? vakaron? Po rudens darb?. Vakaron?je buvo aptarti pra?j? metai, graiais odiais ir atminimo dovan?l?mis pad?kota bendruomen?s darb?iausiems, aktyviausiems nariams.
Susirinkusiesiems vent?s eig? pristat?, ?vairius aidimus ved?, juokavo ir ger? nuotaik? palaik? vent?s ved?jos Bron? Krencien? ir R?ta Ruk?nait?-Kleivien?. Skambant nenutr?kstamoms muzikanto melodijoms, vakaron?s dalyviai oko, dainavo, o kas pavargdavo, gal?jo pabendrauti su seniai matytais kaimynais. Visiems buvo malonu matyti ir grai? palink?jim? igirsti i atvykusi? sve?i? Girkalnio seni?n?s Justinos aulien?s ir Girkalnio kaim? bendruomen?s pirmininko Klemenso aulio. Bendruomen?s pirminink? vis? Pramediavos kaim? bendruomen?s nari? vardu pad?kojo vakaron?s r?m?jams: ?kininkams Andriui Bajorinui, Egidijui Bartusevi?iui, Virginijui Jaauskui, Linui Kavaliauskui, Rimantui Kleivai, Art?rui Lukoevi?iui, Vytautui Skliaudiui, Aivarui ir Andriui Vyniauskiams.
Pramediavos kaim? bendruomen?s nariai ino, kad odiais darbo neatliksi, tod?l vakaron?s pabaigoje aktyviausi dalyviai netinginiavo suplanavo gruodio m?nesio ventinius renginius, susitar?, kaip, kada, kur juos rengs.
Bendruomenininkams belieka laukti ateinan?i? rengini? dalyvi?, b?ti, dirbti, kurti ir svajoti bendramin?i? b?ryje.
Jolanta Bakutien?,
Pramediavos kaim? bendruomen?s nar?

Komentarų nėra