Prat?siamas valstybin?s em?s deklaravimo terminas

Versija spausdinimui

?kininkai, turintys galiojan?ius valstybin?s em?s nuomos dokumentus, bet d?l nekorektiko valstybin?s em?s duomen? sluoksnio negal?j? ubaigti deklaruoti em?s ?kio naudmen? ir kit? plot? iki deklaravimo termino pabaigos, paraik? duomenis gal?s pakeisti iki liepos 8 dienos. Imok? mainimo nuoskaitos d?l v?lavimo nebus taikomos, nusprend? em?s ?kio ministerija.

i iimtis taikoma tik tiems pareik?jams, kurie susiduria su valstybin?s em?s deklaravimu ir turi galiojan?ias valstybin?s em?s nuomos sutartis. Svarbi s?lyga paraik? pareik?jas turi b?ti pateik?s iki birelio 14 d. Tokiu atveju sklypus valstybin?je em?je, kurie patenka ? Valstybin?s em?s ar Laisvos valstybin?s em?s sluoksnius, ir kuri? Nacionalin? em?s tarnyba (NT) nebuvo perdavusi V? em?s ?kio informacijos ir kaimo verslo centrui (?IKVC), bus galima deklaruoti kei?iant paraikos duomenis.

Sankcijos nebus taikomos tik u v?liau deklaruot? lauk? valstybin?je em?je paraikos dal?.

Nuo i? met? pakeitus deklaravimo taisykles ir sugrietinus valstybin?s em?s deklaravimo tvark?, nebeleidiama deklaruoti valstybin?s em?s neturint nuomos sutarties arba suteiktos teis?s laikinai naudotis valstybine eme. Ta?iau pasitaiko atvej?, kai d?l nekorektik? valstybin?s em?s duomen? ne visa teis?tai naudojama valstybin? em? ?kelta ? em?s ?kio valdas ar atvaizduojama Paraik? pri?mimo informacin?je sistemoje.

ios informacijos patikslinimas NT ir duomen? perdavimas ?IKVC utrunka. Taigi, ?kininkai deklaruoti naudmenas valstybin?je em?je gali tik tuomet, kai NT atnaujina emdirbiams laikinai suteikt? valstybin?s em?s plot? sluoksn?, o ?IKVC patikslina duomenis em?s ?kio vald? registre ir juos integruoja ? Paraik? pri?mimo informacin? sistem?.

Svarbu inoti. Subnuomininkai ir toliau gal?s deklaruoti sklypus, kuri? nuomininkai em? i valstyb?s nuomojasi pagal sutartis, kuriose yra numatyta galimyb? em? subnuomoti NT leidimu. B?tina s?lyga sklyp? reikia ?traukti ? deklaruojan?io asmens em?s ?kio vald?.

Sklypas ? vald? ?traukiamas ?vedant duomenis pasirinkus nekilnojamojo turto tip? Neregistruota NTR sutartis d?l NT naudojimo, skiltyje Antra sutarties alis nurodomas valstybin?s em?s nuomos sutart? turin?io asmens kodas, Naudojimo teisinis pagrindas nurodoma Panauda ir nurodomas sutarties objektas ?vedamas sutartyje nurodytas sklypo unikalus numeris.

?vedus reikiamus sutarties duomenis, b?tina ? Vald? registro skilt? Dokumentai ?kelti nuskenuot? / nufotografuot? em?s nuomos sutart? bei sudaryt? subnuomotojo ir subnuomininko sutart?, leidian?i? subnuomininkui naudotis em?s sklypu, nurodytu NT sutartyje. ?vesti duomenys isaugomi tik visikai ubaigus valdos atnaujinim?.

Primename, jog v?luojant pateikti paraikas (deklaruoti) d?l paties pareik?jo kalt?s taikoma nuoskaita imok? suma mainama 1 proc. u kiekvien? pav?luot? darbo dien?.

em?s ?kio ministerijos informacija

Us.nr. 22-05

Komentarų nėra