Prek?s patu kas tai?

Versija spausdinimui

Viktoras VITKUS

Kelet? met? teko dom?tis prek?mis patu, kalbinti j? gav?jus. Dideli? liaupsi? neigirdau. Dauguma vyresniojo amiaus tautie?i? ligonin?se, kirpyklose, vaistin?se ir kitur pirmiausia kalba apie ligas, eilin? kain? uol?, kiek maiau – apie ridik?lius, salotas, nederan?ius vaismedius ir kr?mus. Informacin?je erdv?je gan?tinai daug ne tik kalban?i?, bet ir klausan?i?, tod?l nedelsiant ir neju?iomis atsiranda tam tikra abejotin? preki? pasi?la tam tikram gyventoj? sluoksniui. Didiausi? patirt? iame siuntin?jimo maratone sukaup? skandinav? firma UAB Select rinka. Kiek ji skandinavika, sunku pasakyti, Lietuvoje jos atstovyb? ir sand?liai yra Panev?yje. Pagrindin? j? preki? (o gal net ir vis?) gaminimo alis Kinija.

2008-03-28 Raseini? turizmo ir verslo informacijos centre ?vyko rajonin?s iniasklaidos atstov? susitikimas su Valstyb?s vartotoj? teisi? apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyriaus ved?ja Vida Packo?inien?. Ji paym?jo, kad iandieninis gyvenimas ver?ia laviruoti tarp pl?stan?ios reklamos apie prekes patu (pvz., Select) bei daug niekalo sau leidian?i? reklamuoti komercini? TV.

Selekcininkai jau steb?tinai seniai, operatyviai ir danai gyventojams pateikia sraut? reklamini? katalog?, kuriuose dievagojamasi, kad tai ypatingas pasi?lymas, kainos rekordikai emos, primygtinai si?loma nedelsiant naudotis nuolaidomis, kol preki? yra sand?lyje, b?tina jas usisakyti iandien. Bet tikrai neverta nerimauti. Preki? sand?liuose yra kalnai, nes j? susiprat? tautie?iai nebeperka. Ypating? d?mes? reikia atkreipti ? odos gaminius: striukes, rankines, automobili? s?dyni? uvalkalus bei kitus lankstomus daiktus. Jie grei?iausiai n?ra tinkamai sand?liuojami, tod?l lenkimo vietose oda praranda nat?rali? spalv?, daniausiai ten pastebimi odos ?tr?kimai (maa?giai pasaulio gelb?tojai daniausiai neino, kas tai yra produkcijos kokyb?). Tai nutuokdami prekeiviai neumirta apsauginio mechanizmo. Jie kataloguose rao : (…) Nekokybikas ar Jums nepatikusias prekes galite gr?inti per 14 dien? nuo preki? gavimo.

Ta?iau ?ia pat ?sp?jama: (…) Prek?s gali b?ti matuotos, bandytos, bet ne s?moningai paeistos ar praradusios prekin? ivaizd? (taigi, atsiranda pretekstas gin?ui). Prieingu atveju pinig? gr?inimas ar preki? keitimas nebus garantuotas… Pats preki? gr?inimo procesas n?ra toks lengvas, reikia gaiti laik? pate, kilus neaikumams, bendrauti su prekybininkais ir panaiai. Atsiverskite min?t? katalog?. Jau i pirmo puslapio ? jus velgia (ne, ne siauraak? azijiet?) blondin? su neinia kokio stiliaus ir kelint? met? gamybos r?beliu. Pana?s vaizdai ir kituose puslapiuose. Reklamuojami vyriki batai primena II pasaulinio karo rus? kari? bamakus. Abejoju, ar kuris muziejus nor?t? tok? gera ?sigyti.

Raseinikiams teko susipainti ir su kita preke patu Nam? medicinos enciklopedija. Poligrafikas leidinys kokybikas, patogus lap? ?segimas, ta?iau ilgainiui aik?ja, kad tai labai brangus dalykas, skirtas siauram skaitytoj? ratui. Leid?jas pabr?ia, kad ligos atveju io leidinio informacijos nepakanka. Enciklopedija n?ra savigydos vadovas, ji jokiu b?du negali atstoti vizito pas gydytoj? ar tapti akstinu keisti specialisto paskirt? gydym?. Leid?jas ir autoriai neatsako u klaidas ir netikslumus, atsiradusius leidybos proceso metu. Gaila, kad ias pastabas mes turime galimyb? perskaityti tik gav? pirm?j? siunt?. Kitas poligrafikai kokybikas leidinys yra Mano svajoni? sodas. Tai gali b?ti puiki dovana, bet v?lgi kainos kandiojasi.

Gan?tinai ?domi? veikl? vysto UAB Apresta, si?lydama Lietuvos gyventojams dalyvauti Didiajame aidime, kurio pagrindinis prizas net 100 000 Lt bei kr?va automobili?. aidimo reng?jai moni? pato d?utes uver?ia lavina visokiausios informacijos su ?vairiais paveiksliukais, paadais, lipdukais ir dar velniai ino kuo.

Ta?iau kaip visuomet reikia laukti ylos maie, ir ji ilenda. Tarp eilin?s korespondencijos atsiun?iamas vokas su raginimu ?sigyti knyg? Sveikos mitybos vadovas kaina su pristatymo ilaidomis – vos 85,90 Lt. J? ?sigijus bus galima dalyvauti pramatnaus automobilio ir 50 000 Lt vert?s prizo loime. Pilie?iui nesutikus ?sigyti knyg?, netrukus atsiun?iamas raginimas kitai, ne maiau vertingai knygai. Nesutikus ir su antruoju si?lymu, sulauksite ir kitos staigmenos praneimo atsiimti knyg?, nors aikiai to nenor?jote. Kaip organizatoriai trokta, kad j?s tur?tum?t t? pasakik? automobil?! Jie net pasiada patys j? atvaryti po j?s? langais. Kiekvienas pilietis asmenikai nusprendia, kaip jam leisti savo pinigus, ta?iau verta apm?styti io spren-dimo teisingum?.

2 Komentarai

  1. Dovile

    2011-01-11 14:07

    tele2

  2. Scalini

    2020-02-21 01:04

    Vau, koks old-school’as :D