Prek?s paštu – kas tai?

Viktoras VITKUS [1]

Kelet? met? teko dom?tis prek?mis paštu, kalbinti j? gav?jus. Dideli? liaupsi? neišgirdau. Dauguma vyresniojo amžiaus tautie?i? ligonin?se, kirpyklose, vaistin?se ir kitur pirmiausia kalba apie ligas, eilin? kain? šuol?, kiek mažiau – apie ridik?lius, salotas, nederan?ius vaismedžius ir kr?mus. Informacin?je erdv?je gan?tinai daug ne tik kalban?i?, bet ir klausan?i?, tod?l nedelsiant ir neju?iomis atsiranda tam tikra abejotin? preki? pasi?la tam tikram gyventoj? sluoksniui. Didžiausi? patirt? šiame siuntin?jimo maratone sukaup? skandinav? firma UAB „Select rinka“. Kiek ji skandinaviška, sunku pasakyti, Lietuvoje jos atstovyb? ir sand?liai yra Panev?žyje. Pagrindin? j? preki? (o gal net ir vis?) gaminimo šalis – Kinija.

2008-03-28 Raseini? turizmo ir verslo informacijos centre ?vyko rajonin?s žiniasklaidos atstov? susitikimas su Valstyb?s vartotoj? teisi? apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyriaus ved?ja Vida Packo?inien?. Ji pažym?jo, kad šiandieninis gyvenimas ver?ia laviruoti tarp pl?stan?ios reklamos apie prekes paštu (pvz., „Select“) bei daug niekalo sau leidžian?i? reklamuoti komercini? TV.

„Selekcininkai“ jau steb?tinai seniai, operatyviai ir dažnai gyventojams pateikia sraut? reklamini? katalog?, kuriuose dievagojamasi, kad tai ypatingas pasi?lymas, kainos rekordiškai žemos, primygtinai si?loma nedelsiant naudotis nuolaidomis, kol preki? yra sand?lyje, b?tina jas užsisakyti šiandien. Bet tikrai neverta nerimauti. Preki? sand?liuose yra kalnai, nes j? susiprat? tautie?iai nebeperka. Ypating? d?mes? reikia atkreipti ? odos gaminius:  striukes, rankines, automobili? s?dyni? užvalkalus bei kitus lankstomus daiktus. Jie grei?iausiai n?ra tinkamai  sand?liuojami, tod?l lenkimo vietose oda praranda nat?rali? spalv?, dažniausiai ten pastebimi odos ?tr?kimai (maža?giai „pasaulio gelb?tojai“ dažniausiai nežino, kas tai yra produkcijos kokyb?). Tai nutuokdami prekeiviai  neužmiršta apsauginio mechanizmo.  Jie kataloguose rašo : „(…) Nekokybiškas ar Jums nepatikusias prekes galite gr?žinti per 14 dien? nuo preki? gavimo“.

Ta?iau ?ia pat ?sp?jama: „(…) Prek?s gali b?ti matuotos, bandytos, bet ne s?moningai pažeistos ar praradusios prekin? išvaizd? (taigi, atsiranda pretekstas gin?ui). Priešingu atveju pinig? gr?žinimas ar preki? keitimas nebus garantuotas…“ Pats preki? gr?žinimo procesas n?ra toks lengvas, reikia gaišti laik? pašte, kilus neaiškumams, bendrauti su prekybininkais ir panašiai. Atsiverskite min?t? katalog?. Jau iš pirmo puslapio ? jus žvelgia (ne, ne siauraak? azijiet?) blondin? su nežinia kokio stiliaus ir kelint? met? gamybos r?beliu. Panaš?s vaizdai ir kituose puslapiuose. Reklamuojami vyriški batai primena II pasaulinio karo rus? kari? „bašmakus“. Abejoju, ar kuris muziejus nor?t? tok? „gera“ ?sigyti.

Raseiniškiams teko susipažinti ir su kita preke paštu – „Nam? medicinos enciklopedija“. Poligrafiškas leidinys kokybiškas, patogus lap? ?segimas, ta?iau ilgainiui aišk?ja, kad tai labai brangus dalykas, skirtas siauram skaitytoj? ratui. Leid?jas pabr?žia, kad ligos atveju šio leidinio informacijos nepakanka. Enciklopedija n?ra savigydos vadovas, ji jokiu b?du negali atstoti vizito pas gydytoj? ar tapti akstinu keisti specialisto paskirt? gydym?.  Leid?jas ir autoriai neatsako už klaidas ir netikslumus, atsiradusius leidybos proceso metu. Gaila, kad šias pastabas mes turime galimyb? perskaityti tik gav? pirm?j? siunt?. Kitas poligrafiškai kokybiškas leidinys yra „Mano svajoni? sodas“. Tai gali b?ti puiki dovana, bet v?lgi kainos „kandžiojasi“.

Gan?tinai ?domi? veikl? vysto UAB „Apresta“, si?lydama Lietuvos gyventojams dalyvauti „Didžiajame žaidime“, kurio pagrindinis prizas net 100 000 Lt bei kr?va automobili?.  Žaidimo reng?jai žmoni? pašto d?žutes užver?ia lavina visokiausios informacijos su ?vairiais paveiksliukais, pažadais, lipdukais ir dar velniai žino kuo.

Ta?iau kaip visuomet reikia laukti ylos maiše, ir ji išlenda. Tarp eilin?s korespondencijos atsiun?iamas vokas su raginimu ?sigyti knyg? „Sveikos mitybos vadovas“ – kaina su pristatymo išlaidomis – vos 85,90 Lt. J? ?sigijus bus galima dalyvauti prašmatnaus automobilio ir 50 000 Lt vert?s prizo lošime. Pilie?iui nesutikus ?sigyti knyg?, netrukus atsiun?iamas raginimas kitai, ne mažiau vertingai knygai. Nesutikus ir su antruoju si?lymu, sulauksite ir kitos staigmenos – pranešimo atsiimti knyg?, nors aiškiai to nenor?jote. Kaip organizatoriai trokšta, kad j?s tur?tum?t t? pasakišk? automobil?! Jie net pasižada patys j? „atvaryti“ po j?s? langais. Kiekvienas pilietis asmeniškai nusprendžia, kaip jam leisti savo pinigus, ta?iau verta apm?styti šio spren-dimo teisingum?.