Prenumeratos akcijoje laim?tas originalus prizas

Versija spausdinimui

Vytautas BUTKUS

T?siame paint? su pernai prie Naujuosius metus Alio, Raseini? prenumeratos akcijoje dalyvavusiais ir vertingus prizus laim?jusiais m?s? krato mon?mis.

? kart? lank?m?s ariogaliet?s Grainos Ge?ien?s namuose, kuri laim?jo 750 Lt kainuojan?ius vairuotojo-m?g?jo parengimo kursus. iandien ponia Graina s?kmingai vairuoja automobil?.

Pirmiausiai ukalbinome prizo ?steig?j?, firmos Automobilis savinink? Sigit? Girdi? (toliau S.G.).

V. B.: – Kas paskatino ?steigti tok? priz??
S. G.: – Norisi, kad apie m?s? firm? suinot? kuo daugiau moni?. Mes palaikome ir remiame visas naujoves, tod?l kai suinojome apie Alio, Raseini? rengiam? loterij?, pasitar? su vadybininke Graina ilgai nedvejojome. Be abejon?s, apima geras jausmas iais nelengvais laikais darant bent nedidel? labdar?. M?s? firma nuolat
tobul?ja, tod?l gera reklama yra reikalinga. O kad reklama Alio, Raseiniuose yra efektyvi, t? ino kiekvienas savaitra?io skaitytojas.
V. B.: – Ar skaitote Alio, Raseinius? Kaip vertinate redakcijos darb??
S. G.: – tai ir dabar ant stalo guli J?s? savaitratis. Mes juos netgi komplektuojame, nes ?ia randame daug vertingos informacijos darbo klausimais. Savaitratis nestagnatorikas, nuolat einantis ? priek?, iekantis nauj? informacijos pateikimo form?. Jau?iasi, kad kolektyvui vadovauja jaunas, energingas redaktorius.
V. B.: – Ar ateityje dalyvausite Alio, Raseini? rengiamoje loterijoje?
S. G.: – 90 ? taip.
V. B. D?koju u pokalb?. Atsisveikin? su firmos Automobilis savininku ir vadybininke ikeliavome ? loterijos prizo laim?tojos Grainos Ge?ien?s (toliau G. G.) namus Ariogaloje.
V. B.: – Jums tai pirma s?km? loterijoje, ar jau esate patyrusi laim?jimo diaugsm? kitur?
G. G.: – Tai pirmas mano laim?jimas, gal tod?l tai buvo labai netik?ta ir diugu. Gyvenime nesu azartikas mogus ir loterijose dalyvauju retai. Iki iol dar nieko nebuvau laim?jusi. ? laim?jim? man padovanojo t?veliai. Jie prenumeruoja Alio, Raseinius, na, o skaitome savaitrat? visi drauge.
V. B.: – Kod?l t?veliai nepasinaudojo laim?jimu?
G. G.: – Amius jau ne tas, tod?l nusprend? padovanoti dukrai.
V. B.: – Ar svajojote vairuoti automobil??
G. G.: – Labai svajojau ?sigyti vairuotojo paym?jim?, tik vis pritr?kdavo laiko ir prisiruoimo, o ?ia viskas taip netik?tai. Gavau i t?veli? dovan? kupon?, ir tai buvo
puiki proga ilaikyti vairavimo egzaminus.
V. B.: – Ar turite automobil??
G. G.: – Taip. .
V. B.: – Tai gal iki iol vain?jote be paym?jimo?
G. G.: – Ne, nevain?jau be paym?jimo, bet vaiuoti jau mok?jau ir su eismo taisykl?mis buvau susipainusi.
V. B.: – Kaip vertinate firmos Automobilis vairuotoj? rengimo kurs? kokyb??
G. G.: – Vertinu labai gerai. Ten dirba darnus ir profesionalus kolektyvas. ?taigiai ir logikai d?stoma teorija. Praktinio vairavimo moko gerai pasiruo?, kult?ringi ir
paslaug?s instruktoriai. Mokymosi laik? suderinome vakarais, tod?l kurs? lankymas netrukd? mano darbui.
V. B.: – Kaip sek?si ilaikyti egzaminus?
G. G.: – Ilaikiau labai normaliai, nors jaudulio, kaip ir prie kiekvien? egzamin?, buvo nemaai.
V. B.: – Kokia veikla usiimate gyvenime?
G. G.: – Dirbu AB Rokikio s?ris pieno supirkimo punkto ved?ja. Nors iuo metu verslui ir eiliniams mon?ms laikai yra nelengvi, m?s? bendrov? dirba stabiliai
ir perspektyvoje dideli? sunkum? nematau.
V. B.: – Ar didel? j?s? eima? Ar visi tilps ? automobil?, kuomet juos nor?site pav?inti?
G. G.: – eima susideda i 4 asmen?. Dukrai 15 met?, s?nui 7.Abu vaikai lanko mokykl?. Mokosi vaikai gerai, kartais juos tenka pav??ti iki mokyklos, tad vairuotojo paym?jimas man tikrai ne tik maloni, bet ir naudinga staigmena.
V. B.: – Ar seniai draugaujate su savaitra?iu Alio, Raseiniai?
G. G.: – Alio, Raseinius skaitome vis? laik?. Prenumeruosiu ir ateityje. T? padaryti linkiu ir tiems, kurie dar nesusipaino su J?s? leidiniu. Savaitratis yra pakankamai ?domus. Jame kalbama ne tik apie politik?. ?ia randu daug informacijos apie rajono kult?rin?, sportin? gyvenim?. Daug straipsni? apie m?s? krato paveld? ir ?domius mones. O jeigu nori k? pirkti, parduoti, dovanoti, sveikinti ar ujausti, tai ?ia viskas yra. Tod?l dar kart? si?lau visiems skaityti Alio, Raseinius, tuomet be ?domi? naujien? tur?site galimyb? dalyvauti loterijoje ir laim?ti vertingus prizus.
V. B.: – A?i? u pokalb? ir gero kelio!

Komentarų nėra