Prikeltas naujam gyvenimui

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Keturi keliai, vedantys ? Betygal?, susikerta miestelio vidury prie ididiai stovin?io Vytauto Didiojo paminklo. Pagarbiai pavelg? ? isaugot? Vytauto paminkl?, pasigro?j? baltos bany?ios viesa, galime diaugtis dar vienu brangiu tautos paveldu Betygalos bendruomen?s namais.

Balandio 13 dien? betygalikiai ir sve?iai i vis? keturi? pusi? susirinko ? projekto Betygalos bendruomen?s administracinio pastato ir patalp? rekonstravimas pristatym?. Prie dvideimt met? io pastato b?kl? daug k? g?sdino ir neramino. Dabar buv?s Betygalos vals?iaus pastatas pasitinka vytin?iomis baltomis langin?mis, nauju stogu, atvertais varteliais ir be galo jaukia iluma viduje. Namas tarsi Betygalos mo?iut? su linine skara ir vytin?iomis geromis akimis visada b?na miela ir gera prie jos prisiglausti. Prigludo t? dien? betygalikiai ir sve?iai prie praeities,
varteliai visiems buvo atverti. O viduje kiekvien? maloniai sutiko i? nam? eiminink?, Betygalos kaim? bendruomen?s pirminink? Gema Ra?ien?. Jai talkino guvios mo?iut?s Emilija Skudrien?, Birut? Navakauskien?, kult?ros darbuotoja Regina Jankauskien?. Betygaloje mylima ir gerbiama Emilija Skudrien? udeg? ventin? vak?, jos viesoje darniai visi sugiedojo Betygalos himn?:

Betygala m?s?, paryi? paryiau,
Miesteli pa?iam Lietuvos vidury,
I?j?, klajoj?, iekoj?, sugr??,
V?l atveriam tavo vent?sias duris.

Kokius darbus ir k? pavyko ?ia padaryti, dalinosi mintimis UAB Stagrema vadovas Mindaugas Pikelis: Darbus prad?jome 2010 m. lapkrit?. Darbai buvo prad?ti nuo stogo. Kadangi namas yra saugomas, tur?jome darbus derinti. M?s? organizacija, dirbanti nuo 1995 m., tokios patirties jau turi: esame atrestaurav? Simono Stanevi?iaus sodyb?, Maironio gimtin?s ir t?vik?s ilikusius pastatus, Vosilikio varpin?, bany?i?, Nemak?i? sen. Paeerio koply?i?. Malonu daryti tokius darbus, kai inai, kad bus isaugotas dar vienas m?s? medin?s architekt?ros paveldas. Jis kviet? visus api?r?ti, ?vertinti atliktus j? darbus. Savivaldyb?s vicemerui Sigitui Vai?iui ir bendruomen?s pirmininkei G. Ra?ienei vadovas ?teik? simbolin? rakt?, palink?jo, kad iuose namuose visada b?t? gera, jauku ir ilta, kvep?t? arbata ir duona, nes ?ia, iuose namuose, paliko ?reng? ne tik patalpas, bet ir pam?rino idin?, virtuvin? krosn? ir duonkep?. Simbolin? lietuvikos duonos kepal? vent?s ved?jai perdav? bendruomen?s pirmininkei Gemai Ra?ienei, pristat? sve?ius. Nemaai buvo ir kit? bendruomeni? atstov? i Steponkaimio, Berteki?, Poe?i?, Lenkeli?, Kaulaki?, Butkik?s ir kit?.

iltai, su meile ir jauduliu apie io namo gyvyb?s ?kv?pim? pasakojo bendruomen?s pirminink? Gema Ra?ien?: Kai 2004 m. sudar?me panaudos sutart? su rajono Savivaldybe 20-?iai met?, atsirado viltis, kad is namas bus gyvas. Prasid?jo talkos, maieji valstyb?s remiami projektai, sustabd?me griuvim?, padar?me vien? kit? kosmetin? remont?. Didieji darbai prasid?jo 2009 m. pavasar?. 2011 m., padedant Raseini? VVG pirmininkui Vincui Blinstrubui, Kaimo bendruomeni? s?jungos pirmininkei Loretai Sirvidienei, kult?ros vertybi? apsaugos vyr. speciaistei Grainai Pe?kaitienei, kitiems darbuotojams, pild?me sud?tingas paraikas. Atsakomyb? didel?, mes – visuomenininkai, pinigai dideli. UAB Stagrema atliko darb? u 245458 Lt. U didiul? administravimo pagalb? esu d?kinga VVG kolektyvui. Name pakeit?me dal? r?st?, udengtas autentikas skiedr? stogas, ?rengta 100 m pastog?, pakeisti langai, durys, grindys, ?rengtas vandentiekis, nuotekos. Pastatytas duonkepis, idinys, krosnel?. ?rengtas arbatos kambarys, pagaminti baldai, ?sigyta kompiuterin? ?ranga visko net ne?manoma sumin?ti. Diaugiuosi rangovais ir subrangovais, savo bendruomen?s mon?mis, kurie visada buvo ir yra kartu. inia, ten kur pinigai, ten ir ?tarumas tur?jome pakankamai tikrintoj? ir kontrolieri? r i VVG ir i NMA (nacionalin? mok?jimo agent?ra), nepriklausomam ekspertui teko atsiskaityti vieno cento tikslumu. Namas atkurtas m?s? didioji svajon? jau isipild?, duona jau ikepta. Turime daug ateities plan? tai m?s? edukacin? programa, ryiai su Betygalos Maironio vid. mokykla,duonos, pyrag? kepimas, arbatoli? rinkimas. Namai bus visada atviri ne tik betygalikiams, bet ir j? sve?iams. Lauksime visada kratie?i? su eimomis, gimin?mis. Ypatingai iais Maironio metais. Pirminink? ?teik? ne vienam Betygalos bendruomen?s pad?kas ir pa?iai teko priimti ne tik pad?kas, bet ir dovanas, tinkan?ias nam? jaukumui ir bui?iai. Pasibaigus dovan?li? ir pad?k? dalyboms skambiu ir aismingu koncertu visus pradiugino Ariogalos gimnazijos folklorinis ansamblis. Ansamblio vadovas Dobilas Juka palink?jo viesios atminties savo t?vo Betygalos Antan?lio odiais, kad iuose namuose visada vykt? dvasios puota. Sugiedojus visiems tautos himn?, duonos kepalas buvo gr?intas ?
sekly?i?. ?ia lauk? eimininki? paruoti stalai. Kas neskub?jo vaiintis, api?r?jo nuotrauk? ir gipso skulpt?r? parod? antrajame namo aukte ar poetui Maironiui skirt? kambar?l?. Pasakojama, kad nor?damas paskutin? kart? atsisveikinti su m?gstamu v. Jono skaidriu altin?lio vandeniu, poetas Maironis buvo usuk?s ir ? vals?i?, ? t? nam?, kuriame dabar vyksta kitos kartos gyvenimas. Tegul visus suildo i? nam? idinys, tegul namas, prikeltas antram gyvenimui, ilgai b?na pilnas gyvyb?s ir viesos.

2 Komentarai

  1. stogulinija.lt

    2019-07-17 20:07

    iaip labai graus stogas, esu danas i? bendrauomen?s nam? lankytojas. Ta?iau savo namui vis tik neb??iau rinkusis tokio stogo. Na, bet.. Steng?si kuo panaiau atkurti, sveikintina.

  2. pigios

    2020-06-01 00:35

    iaip galima rasti labai ger? sprendim?, kaip patobulinti tokius namus. Krosni? k?renimui galima rasti tikrai nebrangi? ir labai ger? bei jauki?, jos kaip mat pataiso vis? jaukumo stygi?, taip pat lengva paildyti patalpas darbuotojams.