Pristatytas naujas atliek? tvarkymo projektas

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Raseini? rajono savivaldyb?je vyko susitikimas su Kauno regiono atliek? tvarkymo centro (Kauno RATC) atstovais, kurie pristat? biologikai skaidi? (ali?j?, maisto ir pan.) atliek? tvarkymo projekt? Kauno regiono komunalini? atliek? tvarkymo sistemos pl?tra. Susitikime dalyvavo Kauno RATC direktorius K?stutis Bal?i?nas, Kauno RATC projekto vadovas Marius Petrukaitis, UAB Cowi Lietuva projekto vadovas Sigitas Rinkevi?ius, UAB Komunikaciniai projektai projekt? vadov? ivil? ?epait?, Architekt?ros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistai Vytautas Orekauskas ir Vilma Kundrotien?, rajono seni?nai ir komunalinio ?kio vadovai bei darbuotojai.
Apie projekt? isamiai papasakojo Kauno RATC vadovas K. Bal?i?nas. Preliminari projekto vert? 133,6 mln. lit? (be PVM). I j? ES Sanglaudos fondo l?os sudarys 102,9 mln. lit?. Projekto vykdytojas Kauno RATC kartu su konkurs? laim?jusiu partneriu ? atliek? tvarkymo sistemos suk?rim? ketina investuoti apie 30,7 mln. lit?.
Pasak K. Bal?i?no, Kauno RATC aptarnaujamoje teritorijoje iuo metu gyvena apie 628 t?kst. gyventoj?. Per metus regione vidutinikai susidaro daugiau nei 200 t?kst. ton? komunalini? atliek?, i kuri? vos 5% atskirai surenkama ir perdirbama, o visos likusios alinamos s?vartyne. I j? komunalini? bioskaidi? atliek? kiekis sudaro 5060 %, tod?l projekto metu bus skatinamas namudinis kompostavimas gyventoj? bioskaidioms atliekoms kaupti bus nupirkti konteineriai (30 t?kst. vnt.). Neabejojama, kad lengviausiai ? biologikai skaidi? atliek? apdorojimo sistem? tur?t? ?sijungti priva?i? nam? vald? gyventojai. Virtuv?s atliek? kompostavimas ir komposto panaudojimas savo reikm?ms enkliai sumaint? biologikai skaidi? atliek? imetim? ? s?vartynus. Taip pat numatyta ?rengti du atliek? perdirbimo ir apdorojimo centrus Kaune ir prie K?daini? esan?iame Zabielikio s?vartyne. Surinktos komunalin?s atliekos i Kauno miesto savivaldyb?s, Jonavos, Kauno, Kaiiadori? bei Raseini? rajon? savivaldybi? bus tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo ?renginiuose Kaune.Susirinkusieji pateik? nemaai klausim? sve?iams. Daugeliui k?l? abejoni? planuojami projekto darbai. Raseinikiai dom?josi, ar pakaks konteineri?, ar bus jie tinkamo dydio, ar priva?i? vald? savininkams nebus papildom? r?pes?i? (kvapai ir pan.), ar yra atlikta detali studija, kokios atliekos turi patekti ? kompost?, ar gyventojai bus s?moningi ir neprid?s ko nereikia ?
tuos konteinerius. Kauno RATC atstovai utikrino, kad konteineriai bus pakankamai dideli (ne maiau 800 l), prie j? bus prid?ta instrukcija, k? ? juos galima d?ti, o tai, k? gyventojai juose sukompostuos panaudos savo reikm?ms.
?gyvendinus ? projekt? bus gerinama aplinkos kokyb?, atliekos bus r?iuojamos, antrin?s aliavos bus perdirbamos, techninis kompostas bus panaudojamas emi?
rekultivavimui, utert? teritorij? tvarkymui, keli? sankas? ?rengimui, maiau atliek? pateks ? s?vartyn?.

Komentarų nėra