Profesionalaus meno koncertas bibliotekoje

Versija spausdinimui

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieoji biblioteka ?gyvendindama Lietuvos kult?ros tarybos finansuojam? projekt? Senasis emaitis Simonas Daukantas t?sia rengini? cikl?. Min?dami Nacionalin? bibliotek? savait? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje steb?jome profesionalaus meno atlik?j? koncert? Senasis emaitis Simonas Daukantas.
Koncertin?je programoje aktorius Vytautas Raimas ?sik?nijo ? S. Daukant?, klaus?me Lietuvos istoriko, raytojo ir viet?jo parayt? tekst?, samprotavim?, prisiminim?. Mecosopranas Raimonda Janut?nait? paker?jo skambiomis autentikomis dainomis. Vinco Kudirkos ir kit? kompozitori? melodijomis diugino Nijol? Baranauskait? (fortepijonas).
Vidukl?s bibliotekos skaitytojai taip pat tur?jo galimyb? pasiklausyti i? atlik?j? koncerto. Anot vienos viduklik?s skaitytojos, ,,emai?iai buvo stipr?s tod?l, kad valg? pastarnokus. Aktoriui V. Raimui ji ?teik? savo pa?ios uaugint? pastarnok? link?dama stiprios sveikatos.
Renata Aleksiejien?,
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos kult?rini? veikl? koordinator? ir organizator?

Komentarų nėra