Projektas A tarp draug?

Versija spausdinimui

Raseini? rajono ikimokyklinio ugdymo ?staig? socialin?s pedagog?s A. Kavaliauskien?, A. Vasilien?,
K. Zakutauskien?, V. Garbaliauskait?, psicholog? R. Baleentyt? ir sveikatos specialist? G. Puodiavelien? suk?r? projekt? ,,A tarp draug?, skirt? s?moningumo didinimo m?nesiui Be paty?i?. Projekt? ?gyvendinti pad?jo psicholog? J?rat? Marcinkevi?ien?, sveikatos specialist? Virginija Maeikien? ir ikimokyklinio bei priemokyklinio ugdymo mokytojai.
Projekto tikslas gerinti emocin? vaiko savijaut? ir ukirsti keli? priekabiavimui bei paty?ioms. Kiekviena ?staiga pateik? po keturias s?moningumui didinti skirtas uduotis, jas atliko Raseini? lopelio-darelio Saulut?, Ariogalos lopelio-darelio, Raseini? lopelio-darelio Liepait? ir Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai.
Uduotys skatino pagarbius, draugikus vaik? tarpusavio ir su suaugusiaisiais santykius, vaikai iekojo pozityvi? problem? sprendimo b?d?, mok?si atpainti tinkam? ir netinkam? elges?, paty?ias.
is projektas skatino ?staig? bendradarbiavim?.
Projekto organizatoriai

Komentarų nėra