Projektas baig?si, emocijos ir ?g?diai lieka

Versija spausdinimui

Baigiasi vasara, o su ja ir dar vienas fizinio aktyvumo projektas Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje. ?gyvendindami pirmuosius du Sporto r?mimo fondo finansuojamus projektus, daugiau d?mesio skyr?me gimnazijos mokini? fiziniam aktyvumui skatinti, sveikesn?s gyvensenos ?pro?iams formuoti, plaukimo ?g?diams tobulinti.
? kart? projektas Kartu mes stipr?s! buvo skirtas visai Vidukl?s miestelio bendruomenei, nepriklausomai nuo amiaus, fizinio paj?gumo ir susiformavusi? (arba ne) fizinio aktyvumo ?g?di?. Bendruomen?s narius kviet?me kartu sportuoti: lankyti jogos, ?jimo su iaurietikomis lazdomis, okin?jimo su kangoo jumps batais usi?mimus, fizin? paj?gum? stiprinan?ias pratybas ir funkcines treniruotes. Visomis reikalingomis priemon?mis apr?pinome, reik?jo tik noro ir laiko.
Diugu, kad visos organizuotos veiklos sulauk? susidom?jimo, ypa? aktyvi buvo jogos lankytoj? grup?, o gausiausias b?rys lank? okin?jimo su kangoo jumps batais usi?mimus. Moterys ir merginos mieliau rinkosi jogos, funkcini? treniruo?i? ar iaurietiko ?jimo usi?mimus, vyrai ir vaikinai mieliau naudojosi treniruokliais.
Projekto dalyvi? atsiliepimai Vilma. A?i? visiems, kam kilo id?ja tok? projekt? kurti ir j? paversti ,,k?nu. Esu d?kinga u suteikt? galimyb? ir man prie jo prisijungti. Iki susitikimo iame projekte joga man buvo visikai nepainta, kakokia magija dvelkianti sritis. iandien galiu dr?siai bet kam sakyti, kad tai k?no, dvasios ir proto balansas. Ir nesvarbu, kiek tau met?, jei iekai pusiausvyros tarp i? esmini? dalyk?, joga yra b?tent tai, ko tau reikia.
Irena. Joga lyg tyras altinio vanduo. A?i? projekto vadovei, kad surado altin? ir mus prie jo pakviet?. A?i? trenerei Ievai ?epliauskaitei, kad dvejus metus mus altinio energija stiprino, pad?jo ?veikti skausmus ar nedideles slogas. Drauge ?veik?me visus sunkumus, sustipr?jome ir norime t?sti prad?t? meil? sau. Buvo gera b?ti kartu.
Jolita. Noriu pad?koti u auni? id?j? raant ? sporto ir sveikatos projekt?, pagalvojant apie naud? tiek jaunesnio, tiek vyresnio amiaus mogui. Lankyti usi?mimai buvo labai naudingi pab?gti nuo r?pes?i?, atsipalaiduoti, fizinei ir psichinei sveikatai stiprinti. Tai buvo laikas sau, o jis yra pats brangiausias. Susib?r?me ? aun? bendramin?i? b?rel?, kuriame steng?m?s, kiek ?manoma, atlikti visas jogos fig?ras ir visus pratimus. ?ia sportavome, prakaitavome, juok?m?s ir temp?me stuburus auktyn, ?gijome ?vairi? nauding? ini?. Per iuos du akimirksniu prab?gusius metus tikrai visos padar?me paang?, lengviau judame, lankstom?s, papras?iau pasisveikiname su saule ir m?nuliu, lengviau ,,udegame vak? ir pavirstame ? k?dik?. Tur?jau puik?, sportik? ir ram? laik?, aunias paintis ir didiul? naud? sau.
Aura. Mano kelion? projekte buvo kalnuota, nuo akimirk?, kai kilau ir, atrodo, tik ir laukiau treniruo?i?, iki jausmo, kad nieko nelaukiu ir nenoriu. Nenor? nugal?ti pad?jo pasiekimai: galimyb? savarankikai vesti kangoo jumps treniruotes, kurti oki? choreografijas, dalyvauti Vidukl?s miestelio vent?je ,,oki? fiesta. Lankydama ?jimo su iaurietikomis lazdomis usi?mimus nuygiavau iki Palangos ir atgal, taip pat usimezg? stiprus ryys su trenere, tai mus vienijo ir skatino eiti. Teko lankyti ir jog?. Labai seniai nor?jau j? ibandyti, bet visad galvodavau, kad tai ne man, ibandiusi galiu pasakyti, kad reikia tur?ti usispyrimo ir didel? nor? ir joga tampa tiesiog vakaro rutina. Ateini, atsipalaiduoji ir laiminga keliauji namo. Stengiausi ? projekt? inaudoti kiek tik ?manoma ir, manau, kad man tai pavyko. Esu be galo d?kinga organizatoriams ir io projekto vykdytojams.
Valentina. Diaugiuosi, kad dalyvaudama projekte imokau teisingai naudotis iaurietiko ?jimo lazdomis, taip pat ir u tai, kad jomis naudotis gal?jau ne tik organizuot? usi?mim? metu, bet ir kitu man patogiu metu.
Art?ras. Visi ?gyvendinami projektai praturtina miestelio erdves ?vairiais ?renginiais, skatina bendruomen?s nari? fizin? aktyvum? ir sveikos gyvensenos pasirinkim?. D?kojame ir diaugiam?s tur?dami galimybi? dalyvauti ?vairiose veiklose.
ios ir kit? dalyvi? mintys sugul? ? projekto dalyvi? lankstinuk? S?km?s istorijos. Per dvejus projekto ?gyvendinimo metus ?vairiose projekto veiklose dalyvavo apie 300 ?vairaus amiaus Vidukl?s miestelio ir seni?nijos gyventoj?. D?kojame visiems sportavusiems ir usi?mimus organizavusiems. Iki kit? susitikim?!
Projektas bendrai finansuojamas Sporto r?mimo fondo l?omis, kurias administruoja Nacionalin? sporto agent?ra prie Lietuvos Respublikos vietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Jolanta Jonaitien?,
projekto vadov?,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarų nėra