Projektas gamtos prieglobstyje

Versija spausdinimui

Birelio 7-?j? Raseini? specialiosios mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai kartu su aukl?tojomis vyko ? Dubysos regionin? park? vykdyti projekto …Ir graus gimtasis m?s? kratas, kurio tikslas pl?sti mokini? akirat?, ?gyti ini? apie ymiausi? rajono up?, jos apylinkes, gro?tis gamta, dom?tis savo krato istorija, stiprinti sveikat?. Aukl?toja Irena Pikrien? pakviet? visus ? Dubysos regioninio parko lankytoj? centr?, kur ?rengta originali ir moderni ekspozicija, pristatanti io parko unikalum? bei vertybes. Pagrindin? ekspozicijos tema apdainuota Dubysa. Maironio eil?mis kaip puik?s sl?niai sraunios Dubysos, mikais lyg r?tom kalnai aliuoja padiktuota id?ja paversti ekspozicij? miliniku up?s sl?niu su ydin?iomis pievomis, skrajojan?iais drugeliais, vingiuojan?ia Dubysos upe skatino mokinius aik?ioti i nuostabos. Vaikai noriai d?liojo d?liones apie piev? tipus, vaistinius augalus, klaus?si paukteli?, pievos gyventoj? skleidiam? gars?, suinojo aplinkini? miesteli? istorij?, piliakalni? legendas.
Gro?tis nat?raliai nuostabia Dubysos gamta projekto vykdytojai persik?l? ? Dvarvie?i? stovyklaviet?. Graioje pievel?je, aukl?tojos Vilmos Vedauskien?s pakviesti, visi paniro ? jogos praktik?. Paskui kartu su aukl?toja Judita Olechnavi?iene up?s laituose iekojo vaistaoli?, mok?si arbatos fermentavimo paslap?i?, o ialk? skub?jo gaminti m?sainius. Kaip tai padaryti, paaikino ir parod? aukl?toja Dalia Bartkevi?ien?.
Pasisotinus lauk? aukl?tojos Neringos Norvaiien?s uduotis: gamtoje iekoti spalv?, lavinti vaizduot?, pastabum?, o pa?ias graiausias akimirkas ufiksuoti fotografijose.
Pilna ?sp?di? diena liks mokini? prisiminimuose ilgai, nes jie prapl?t? savo akirat?, patyr? daug teigiam? emocij?, b?dami gryname ore stiprino sveikat?. U smag? ir nauding? pasibuvim? Dvarvie?i? stovyklaviet?je mokiniai ir aukl?tojos nuoirdiai d?koja savininkei Jolantai Auktakienei.

Vilma Vedauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
aukl?toj? metodin?s grup?s vadov?

Komentarų nėra