Provincijos siuv?ja su fantazija

Versija spausdinimui

Ugn? TIMONYT?

Raseinik? Rita Urbutien? nevadina sav?s drabui? modeliuotoja. Sako, kad tik kiti j? taip pravardiuoja. Jei gyven?iau didmiestyje, gal… O dabar a esu tik siuv?ja su fantazija. Ir netgi tokia ji tapo tik tuomet, kai pavargo nugar? kitiems lenkti. Tada ji ir paklaus? sav?s: O kod?l a negaliu k? nors tur?ti savo? Kod?l man kakas turi

nurodin?ti? Juk a turiu dvi darbo nebijan?ias rankas, o jei dar vaizduot? pasitelk?iau?

Skryni? lobiai

Rita sako, jog ji savo klien?i? pripainim? pelniusi net ne kaip siuv?ja, o kaip sen? drapan? lopytoja: Patariau vienai draugei, kitai, kad spint? ukaboriuose, skryni?
dugnuose esan?i? sen? drabui? neimest?, o pasidaryt? i j? k? nors ?domaus, originalaus, isiskirian?io i bendros turgin?s mados minios. Atne? toki? r?b? man,
paband?me. Tada jos savo pa?stamoms, draug?ms apie tai pasak?, tos – v?l savik?ms… Va taip ir prasid?jo viskas. Taip a ir tapau sen? r?b? lopytoja.

Rita prisipa?sta, kad ir pati i pradi? nustebusi, kiek daug ?domi? dalyk? galima padaryti net i labai sen?, net i kandi? apkapot? drabui?. Senam apdarui galima
padovanoti ?vairi? naujo audinio detali?, galima manipuliuoti spalvomis ir fakt?romis, nebemading? model? sujungti su paskutiniuoju io laikme?io mados klyksmu, galima i dviej? pasi?ti vien?. Sen? drabu? naujam gyvenimui galima prikelti panaudojant i audinio pagamintas g?lytes, dirus, sagtis, pynutes – k? tik nori: Tai priklauso nuo fantazijos, ir kuo kvailiau kartais sugalvoji, tuo ?sp?dingiau atrodo.

Rita mano, kad moterys netur?t? skub?ti imesti nebemading? drabui? ir d?l mediag? kokyb?s, o ypa?, jei ie yra usilik? dar i sovietme?io laik?. Jei toks r?bas moters spintoje ibuvo deimtme?ius, vadinasi, jis kakada buvo ne tik madingas, bet ir geras, brangus. iandien jis neb?ra madingas, bet pati mediaga yra labai gera. An? laik? audiniai tikrai buvo labai auktos kokyb?s, koki? iandien retai kada sutiksi, o jei ir sutiksi, tai jie bus ne provincijos mogaus kienei. Be abejo, ir anais laikais
buvo prastesni? audini?, ta?iau j? niekas taip ilgai nesaugojo.

Svarbu psichologija

Anot Ritos, tik labai maa dalis jos usakovi? ateina inodamos ko nori. Bet daniausiai jos atsinea maiel? sen? drabui? ir sako: Padaryk k? nors tokio… na, tu pati inai… Bet a neinau. Ir tada paleidiu fantazij?. Fantazuoju pati ir kartu su savim klient? veduosi. Ta?iau net visk? aptarus fantazavimas nesibaigia. i?r?k, kit?dien
auna visai nauja mintis. Tada skambinu savo klientei, derinam. Arba jau bemodeliuojant vienas veiksmas parodo kit?, kartais net visai kitok?, negu buvau sumaniusi.

Labai danai Ritai tenka pasir?pinti ir pa?iomis mediagomis. Klient? paprastai atnea tik pagrindin? drabu?, i kurio reikia padaryti nauj?, bet tam danai reikia ir naujo audinio: ?siuvams, skeltukams, rankov?ms ir kt. Reikia priderinti spalvas ir atspalvius. Tada Rita eina ? audini? parduotuv?, o gan danai usuka ir pas prekiautojus d?v?tais r?bais. Sako, ir ten daug kokybik? audini? randanti.

Bet, sako Rita, dar sud?tingiau b?na su tomis klient?mis, kurios tvirtai ino, kokio apdaro nori. Jos labai konkre?iai visk? susako ir, rodos, geresnio kliento nebegali nor?ti, nes nei tau galvos sukti, nei mediag? iekoti. Bet kartais jau isyk matau, kad toks r?bo modelis usakovei tikrai netiks, kad jos k?no linijos visai kitokio modelio
praosi. Tai, kas tinka laibai ilgakojei, tas tik bjauros storuliuk?s fig?r?. U tai, prisipa?sta Rita, psichologija jos darbe yra ne maiau reikalinga nei antpirtis. Kartais
klient? reikia tiesiog sutramdyti. Ir tik suradusios bendr? kalb?, abi gali diaugtis galutiniu rezultatu. Ar visada pavyksta sutramdyti?Daniausiai. Bet visko pasitaiko. Nes?km?s atveju ji nor?t? savo drabuio gatv?je nesutikti.

Past?m?jo nedarbas
Ritos dabartinis amatas darkart patvirtino liaudies patarl?, kad n?ra to blogo, kas neieit? ? gera. Rodos, buvo labai sunku, net em? i po koj? i nevilties slydo, kai ji tapo bedarb?. Bet darbo bira j? pasiunt? mokytis siuv?jos amato, po ko ji ?sidarbino pas vien? darbdav?, pas kit?. Bet v?l diaugsmo neilgam uteko: vienas darbdavys ?m? nebemok?ti atlyginimo, kitas bankrutavo. Ir tada Rita pati sav?s paklaus?, o kod?l ji negalinti dirbti savarankikai? Kod?l ji turi kakam lenkti nugar?, zulinti vien? ir t? pa?i? nuobodi? operacij? ir dar nuolankiai laukti savo udirbt? pinig?? Taip pati su savimi pasitarusi Rita prie penket? met? tapo Raseini? siuv?ja. O kadangi iais laikais nauj? drabui? besisiuvan?i?j? n?ra daug, teko imtis j? taisymo, per k? ir pripainimas at?jo, iandien pas j? usakov?s jau ir i kit? rajon? atvaiuoja.

Rita, paklausta, kod?l mes kalbame tik apie moteris, nejaugi vyrai pas j? niekad neusuka, maiktauja: Usuka ir vyrai, tik kur kas re?iau. inot, kokie tie vyrai: tik pradaro siuvyklos duris ir ikart maunasi kelnes – patrumpink, pasiaurink. Kitoki? nor? jie neturi.

Vaikyst?s pom?giai

Kiek save Rita prisimena, siuvimas j? visada trauk?s. Dar jos senel?s namuose, Raseiniams netolimoje Vidukl?je, siuvimo maina stov?jusi. Visas savo vaikyst?s l?les tik ji pati rengdavo, joms drabu?lius modeliuodavo, ir jos l?l?s i vis? graiausios b?davo. Mokykliniais metais jau ir sau k? nors?domesnio pasisi?davo. Gal koki? keturiolikos met? b?dama jau ir draugei kelnes pasiuvau. Pavyko,- prisimena Rita.

Siuviniai Rit? trauk? ir prad?jus savarankik? gyvenim?: tai uuolaid? ne toki? kaip vis? pasikabinusi, tai i, rodos, niekam nebetinkam? skiau?i? stalties? pasiuvusi,
virtuvei ?vairi? akcent? prigalvojusi.

Atsikratyti skauduli?

Ta?iau Rita, ragindama moteris neskub?ti atsikratyti i mados i?jusi? drabui?, pataria nesaugoti toki?, kurie yra susij? su slogiais prisiminimais, net jeigu ie b?t? i
pa?ios brangiausios mediagos. Dar yra drabui? kategorija, kurie vadinami moraliai pasenusiais. I toki? taip pat neverta k? nors naujo daryti. Ir prieingai, net menkesn? mediaginiu poi?riu, bet irdiai miel? r?bel? reik?t? i naujo atgaivinti ir paleisti gyventi.

Danas Ritai pasako, kad ji, tur?dama toki? geb?jim?, gal?t? kur kas prabangiau gyventi, daugiau udirbti, jei jos gyvenamoji vieta b?t? ne provincijoje. A manau,
jog gyvenu ?ia, kur turiu gyventi. Jei ?ia gyvenu, vadinasi, man ?ia yra skirta. O viso svieto pinig? vis tiek neudirbsi.

Rita neslepia, jei ji daugiau pinig? tur?t?, Raseiniuose padaryt? savo drabui? kolekcijos pristatym?. Ji ino, kad visos svajon?s vienaip ir kitaip pildosi, tai ir svajoja.

1 Komentaras

  1. genovaite

    2017-04-08 13:16

    Saunuole,saunuole.Myliu tokius darbscius zmones. Esu ir pati is Raseiniu,tik ne siuveja, bet siuvinetoja. Buk laiminga,dirbdama mylima darba.