Pu­pa – ir­gi dar­žo­vė

Siųsti Versija spausdinimui

Pupų mūsų daržuose auginama mažiau, nei žir­nių ar pu­pe­lių. Vie­ni ne­pri­pa­žįs­ta jų esant dar­žo­ve, ant­ri už­mirš­ta pa­sė­ti, tre­tiems ne­pa­tin­ka jų sko­nis. Kar­tais jis bū­na kiek ait­rus, ypač kai per anks­ti pu­pas nu­ski­na­me. O ver­tė­tų pu­pų dau­giau au­gin­ti. Juk bal­ty­mų juo­se tiek pat, kiek ir pu­pe­lė­se. Rei­kė­tų, kad bū­tų džiaugs­mo vai­kams ski­nant ankš­tis ir jas lukš­te­nant. Au­gin­ki­me jų nors tiek, kad tos pi­gios, bet so­čios už­kan­dė­lės už­tek­tų pa­sma­gu­riau­ti prie bo­ka­lo alaus…

Leng­va pu­pas au­gin­ti. Jos ne­bi­jo net stip­ro­kų šal­nų, jau­ni dai­ge­liai iš­ken­čia – 4°C tem­pe­ra­tū­rą. To­dėl ir sė­ti pu­pas rei­kia anks­ti, kai tik ga­li­ma pa­ruoš­ti dir­vą, kol ji dar drėg­na. Ge­riau­sia šiai dar­žo­vei aug­ti tem­pe­ra­tū­ra ap­ie 20°C, esant sau­sam, karš­tes­niam orui už­si­mez­ga ma­žiau ankš­čių. Pu­pos ge­riau de­ra sun­kes­nė­se prie­mo­lio dir­vo­se. Sėk­los 10 m2 lys­vei rei­kia dau­go­kai, ap­ie 150-200 g.

Pu­pos – pui­ki užuo­vė­ja ši­lu­ma­mė­gėms dar­žo­vėms. Ir jei iš vy­rau­jan­čių vė­jų pu­sės – va­ka­rų ar šiau­rės pa­sė­si­me pu­pų lys­ve­lę, tu­rė­si­me šil­tes­nį so­do kam­pe­lį. Gre­ta agur­ki­nės dar­žo­vės anks­čiau de­rė­ti pra­dės ir gau­ses­nį der­lių duos.

Po­pu­lia­riau­sia se­na veis­lė VIN­ZO­RO, jos pu­pos bal­tos spal­vos, stam­bios. Ge­ra len­kiš­ka veis­lė JAN­KI­EL BI­A­LY, čia pu­pos žy­miai smul­kes­nės, kiek žals­vo­kos, bet sa­ko, kad ska­nes­nės ir grei­čiau su­ver­da…

Komentarų nėra