Puikus prizas ir gražus sumanymas

J?rat? GARLIAUSKIEN? [1]

Po spalvingos, nuotaikingos švent?s „Vasaros spalvos“ Gervin?je, norime pasidžiaugti patirtais ?sp?džiais. O pagrindinis šios švent?s akcentas – tai bendruomen?s tarybos nar?s Irenos Celskien?s laim?tas laikraš?io „Alio, Raseiniai“ prizas – Laimu?io Purvinio koncertas. Irena bendruomen?s tarybai jau nuo met? pradžios si?l? šia dovana pasidalinti su visais. Po ilg? derinim? ir deryb? (bendruomen?s patalpose ir teritorijoje vyksta dideli remonto ir rekonstrukcijos darbai, o L. Purvinis taip pat labai užimtas žmogus), pra?jus? šeštadien? prad?jome ruoštis šventei Gervin?s bendruomen?s nam? ir Gervin?s filialo lauko aikštel?je.
Jau nuo ryto kaip niekada didžiulis talkinink? b?rys, pasiskirst?s grupel?mis, gražino teritorij?. Vyrukai sumontavo scen?, pastat? palapin?, tvark? apšvietim?, jaunimas aptv?r? aikštel?, d?liojo suolelius, moteriškait?s komponavo g?les, vaikai prisid?jo savo sumanymais. Bet vakarop netik?tai užklup?s lietus sugriov? gražius ketinimus, ir visiems teko susispausti ne itin puikioje sal?je, tarp remonto darb?, bet…
Kai ? sal? vos sutilpo visi norintys, o jaunimui teko b?riuotis lauke, visai nenusimin?me. Svarbu, kad ?ia, Gervin?je, dalyvi? niekada netr?ksta.
[2]Kitas švent?s akcentas buvo devyniolikos jubiliat? sveikinimas. Jiems – sveikinimo raštai, dovan?l?s ir puikios L. Purvinio dainos. Nuošird?s sveikinimai ir sve?io atliekami k?riniai skamb?jo ir visiems susirinkusiems, ir tiems, kurie prisid?jo 2 procentais, ir atvykusiems kraštie?iams, ir tiems, kurie švent? par?m? – naminius g?rimus gaminusiai L. Franckevi?ienei, sriubos šeimininkei R. Girdzijauskienei, vir?jams A. Januševi?iui ir E. Girdzijauskui.  Pasveikinome bendruomen?s tarybos nar? A. Margevi?ien? su puikiu pasiekimu – ?gijus bakalauro diplom?, energingai sveikinome ir aktyvius jaunimo grup?s narius – aštuoniolikme?ius.Laimu?io dainos išjudino ne vien? – ir šokome, ir dainavome. Sriuba buvo gardi, kokteiliai ir firminiai g?rimai – nereal?s. Renginio bilietus visi buvo ?sigij?, o jie visai nebrang?s, nes tai – gera nuotaika ir plati šypsena.
Sve?ias L. Purvinis džiaug?si m?s? svetingumu ir nuotaikingumu. Žinoma, li?dnoka buvo ži?r?ti,kaip išpuoštoje teritorijoje liko tik lietaus balos.
Irena Celskien? džiaugiasi užsisakiusi metin? laikraš?io „Alio, Raseiniai“ prenumerat? ir laim?jusi tok? puik? koncert?, kuriuo gal?jo pasidžiaugti didžiulis b?rys ži?rov?. Atsid?kodama Laimu?iui ir savaitraš?io redaktoriaus pavaduotojai Kristinai, padovanojo savo rankomis nertas servet?les.
Iki susitikimo liepos m?nes? sporto dienoje „Sportin?s varžytuv?s Gervin?je“!