PVM ar PNNM?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Nata ir nuostoliai

Visus slegiantis prid?tin?s vert?s mokestis (PVM) pagal odi? prasm? tikrai n?ra visikai tikslus. Netiksliausias odis b?t? vert?, nes PVM daugelis jau?ia ne kaip vert?, bet kaip nuostolius ir nat?, tod?l kur kas tiksliau t? finansin? prievol? b?t? pavadinti prid?tin?s natos ir nuostoli? mokestis (PNNM).

PVM PNNM iuo metu siekia labai aukt? 21 procento rib?. Ta?iau pastarosiomis dienomis i valdios r?m? pasigirdo si?lym? padidinti ? mokest? iki 23 procent?. Toks sumanymas kelia daug svarbi? pasteb?jim?. 2009 met? pradioje, kai vadinamojo naktinio mokes?i? perversmo metu buvo drastikai padidinti pagrindiniai mokes?iai (pavyzdiui, periodiniams leidiniams PVM PNNM padid?jo nuo 5 iki 21 proc.), buvo sakoma, kad krizei pasibaigus, mokes?i? nat? bus prad?ta mainti. Dabartin? Vyriausyb? j? didino dusyk. Pirm? kart? PVM nuo 18 proc. iki 19 proc. buvo kilstel?tas nuo 2009 met? pradios. Antr? kart? iki 21 proc. jis pakeltas t? pa?i? met? rugs?j?.

Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, Lietuvos smulki?j? verslinink? ir prekybinink? asociacijos Raseini? skyriaus pirminink? Angel? Matusevi?ien? labai taikliai pasteb?jo, kad smulkieji verslininkai niekada nebuvo skatinami, tik nuolat slegiami vis did?jan?i? mokes?i?. Smulkiame versle mai pinigai, ir juos suvalgo mokes?iai, nuog?stavo Raseini? skyriaus pirminink?.

Paadai liks paadais

Kaip inome, premjeras Andrius Kubilius madaug prie metus jau yra pareik?s, kad kriz? Lietuvoje pasibaig?. Atrodyt?, at?jo metas ir mokes?i? nat? peri?r?ti. Ta?iau akivaizdu, kad peri?r?jimo rezultatai gali visikai neatitikti daugumos l?kes?i?. Minties didinti mokes?ius neatsisakanti Vyriausyb? bent jau gal?t? pasakyti, kad kriz?sbangos v?l atsirita, ir kad Vyriausybei i baim?s jau virpa keliai. Tik ?kart galimos kriz?s bangos atniok?ia ne i Amerikos, kaip buvo 2008 metais, bet i pietvakari? Europos Graikijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos.

Jau akivaizdu, kad ad?tas PVM PNNM sumainimas dar kart? bus nukeltas ? neapibr?tus geresnius laikus, kurie dabartin?je situacijoje maai tik?tini. Nors Lietuvoje kol kas fiksuojami ekonomini? rodikli? ger?jimo rezultatai, ta?iau aplink mus plytin?ioje milinikoje
ekonomin?je erdv?je dominuoja visikai kitokios tendencijos. Atsivelgiant ? jas, Lietuvos ekonominio augimo prognozes Finans? ministerija sumaino nuo 4,7 iki 2,5 proc. Kai kurie ekonomistai teigia, kad ir sumainta prognoz? yra gana optimistin?.

Viskas dar gali suma?ti beveik iki nulinio augimo. Viskas priklausys nuo aplinkini? rink?. Verdame viename katile su kitomis valstyb?mis. Atskiros sriubos mums nepavyks isivirti, pasteb?jo Seimo Biudeto ir finans? komiteto pirmininkas K?stutis Glaveckas.

O kur milijardas?

Kaip inoma, pagrindin? prieastis, skatinanti padidinti mokes?ius, tai biudete atsiv?rusi 800 900 milijon? lit? skyl?, kuri atsirado d?l l??iau nei planuota augan?ios ekonomikos ir papildom? pinig? poreikio gr?inant Snoro banko ind?lius.

Ukimti tokiai skylei visikai utekt? 1 milijardo lit?. B?tent tiek i e?lio prie metus ad?jo itraukti A. Kubilius ir finans? ministr? Ingrida imonyt?. Kur tas milijardas? Ar j? itrauk?? Ar nepavyko to padaryti? O gal itrauk? i vieno e?lio ir, kaip Lietuvoje b?na, mikliai perk?l? ? kit? e?l??

Belieka tik sp?lioti. Alio, Raseini? apvalgininko pasteb?jimu, neseniai atsirado galimyb? gauti nauj? milijon?, o gale net milijard?.

Kaip praneta, po beveik dvejus metus trukusios informacijos rinkimo apie pagrindinius kontrabandos organizatorius, Vilniaus teis?saugos pareig?nai sutriukino didel? kontrabandinink? grupuot?. Teis?sauginink? operacijos metu pra?jusi? savait? sulaikyti 25 asmenys
Lietuvoje, 10 usienio alyse.

Tai grei?iausiai viena didiausi? nusikalstam? organizuot? grupuo?i?, gabenusi? kontraband? tiek ? Lietuv?, tiek ir toliau ? Vakar? Europos alis per vis? Nepriklausomyb?s laikotarp?, sak? Muitin?s kriminalin?s tarnybos direktorius Saulius Urbanavi?ius. Vart?si turtuose

Kaip raoma Generalin?s prokurat?ros praneime, surinkti duomenys leidia manyti, kad pra?jusi? savait? sutriukinta kontrabandinink? grupuot? buvo viena pavojingiausi? alyje, ivys?iusi itin aktyvi? nusikalstam? veikl?, valstyb?s finans? sistemai padariusi didel? al?. Vien jos kontrabanda atgabent? cigare?i? vert?, pasak pareig?n?, skai?iuojama deimtimis milijon? lit?.

Jeigu j?s prisimintum?te ?ym?j? kontrabandos organizatori? (Vili?) Karali? (iniasklaidoje vadinamas kontrabandinink? karaliumi Alio, Raseiniai), tai jis yra, palyginus su ia grupe asmen?, kurie veik? konspiratyviai, aktyviai, ??liai ir ilg? laik?… ios grup?s isivystymas yra gerokai auktesnis u inom? Karaliaus ir jo grupuot?s atvej?, tikino Finansini? nusikaltim? tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Giradas.

Likvidavus toki? kontrabandinink? grupuot?, tur?t? b?ti utvenkta labai srauni kontrabandos up?, tad ? biudet? tur?t? patekti papildomimilijonai. Gal jie sudaryt? galimybes nekelti PVM PNNM?

Ar pad?s valdininkai?

Gana dr?s? ir kiln? pasi?lym?, kaip b?t? galima nedidinti PVM PNNM, pateik? teisingumo ir susisiekimo ministrai Remigijus imaius ir Eligijus Masiulis. Jie ragina mainti valdinink? darbo ilaidas ir taip sutaupyti.

Pasak E. Masiulio, vienodai visoms ministerijoms nur?us po 3,5 proc. ilaid?, kiekvienas ministras spr?st?, kurias konkre?iai valdomos srities ilaidas b?t? galima mainti.

Tarp galim? taupymo variant? teisingumo ministras R. imaius mini ir institucij? sujungim?, pavyzdiui, jo vadovaujam? Teisingumo ministerij? sujungti su Vidaus reikal? ministerija.

Jau pasigirdo si?lym? sujungti vietimo ir Kult?ros ministerijas. Siekiant efektyvesni? taupymo rezultat?, svarbu, kad prasid?jus pertvarkymams, ne visi darbuotojai automatikai gaut? darb? sujungtoje strukt?roje.

Tikimasi, jog sujungus kelias ministerijas b?t? galima sutaupyti keliasdeimt milijon? lit?.

O kaip su pensijomis?

Ta?iau tenka pripainti, kad u PVM PNNM didinim? pasisakantys politikai turi pakankamai svari? argument?.

Antai Seimo Socialini? reikal? ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Jonas Dagys mano, kad kaikuri? politik? reikiamas nenoras nuo kit? met? kelti mokes?i? yra tolygus si?lymui neatkurti pensij? ? 2008 met? lyg?.

Reik?t? kalb?ti atvirai mon?ms, kad visos diskusijos vieoje erdv?je apie tai, ar didinti, ar nedidinti mokes?i? i esm?s yra diskusijos atkurti ar neatkurti pensij? nuo Nauj?j? met?. Manau, kad reikia iekoti papildom? mokes?i?, kuriais gal?tume papildyti biudet?.
Esm? ta, kad, jeigu nerasime papildom? altini?, ikyla gr?sm? pensij? atk?rimui. T? puikiai visi ino, ir vienas i galim? keli? yra didinti prid?tin?s vert?s mokest?, pabr?? Seimo Socialini? reikal? ir darbo komiteto pirmininkas R. J. Dagys.

Jo nuomone, vienas rezerv? gal?t? b?ti ir Susisiekimo ministerijos Keli? programa, i kurios b?t? galima b?t? nur?ti por? imt? milijon? lit? ir juos paskirti pensijoms atkurti.

Ties kritine riba

Skelbiama, kad PVM PNNM neada didinti m?s? kaimynai lenkai, tad Suvalkuose esan?ios parduotuv?s gali tapti dar populiaresn?s.

Kaip inoma, didinami mokes?iai maina vidaus vartojim?, o tai labai neigiamai atsiliepia alies ekonominei sveikatai.

Bet taip jau yra, galima sakyti, nuo seno: kai valdia neberanda b?d? surinkti biudeto, ima melti PVM PNNM temen?, nors jo atsargos ties kritine riba, o gal net ir nulin?s.

1 Komentaras

  1. Dangerus

    2014-08-10 01:52

    Nor?iau patikslinti straipsnio autori? – PNNM – priverstin?s natos ir nuostoli? mokestis.