R. A?ui kia suol?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Europarlamentaras Juozas Imbrasas savaitra?iui Alio, Raseiniai teig?, kad susijungus Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partijoms R. A?as gali tik?tis vietos tik ant atsargini? suolelio. Bet ambicingasis Raseini? politikas link?s nuspirti ? suolel? ir iekoti garbingesn?s vietos.

Prasid?jo konsultacijos

I tolim? krat? po atostog? ? gimtin? sugr??s partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus lyderis Remigijus A?as i karto ?m?si aktyvios veiklos sureng? susitikimus su skyriaus nariais. Kalbuosi su viena grupe, netrukus vyks pokalbiai su kita. Sprendimai d?l skyriaus ateities
gairi? bus priimti tik po isami? diskusij?, sak? R. A?as.

Partijos Raseini? skyriuje pastaruoju metu daug sumaities, kuri? pas?jo Vilniuje suplanuotas Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij? sujungimas ir tokius ketinimus labai atriai sukritikav?s vieas R. A?o pareikimas.

Dabar Raseini? tvarkie?iams belieka pasikliauti partijos vidaus demokratijos galimyb?mis ir apsispr?sti, kuriuo keliu pasukti tuo, kuris nurodomas i Vilniaus, ar kitokiu R. A?o propaguojama konfrontacijos kryptimi, vedan?ia ? kit? pus?, nei pageidauja tvarkie?i? lyderis Rolandas Paksas ir jo pavaduotojas Valentinas Mazuronis.

Gaudo v?jo krypt??

Joki? komentar? i partijos Raseini? skyriaus nari? dabar nesitik?kite. Visi s?di ausis sugliaud? ir bando suprasti, i kurios pus?s pu?ia palankesnis v?jas. Komentarai gali labai pakenkti, teig? eilinis partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus narys, pra?s neskelbti jo pavard?s. Tokie partie?io teiginiai netrukus pasitvirtino: kalb?ti galimo susijungimo tema nenor?jo nei R. A?o ?p?dinis Raseini? rajono mero poste Algimantas Mielinis, nei viena i Raseini? skyriaus lyderi? Ona Aldona Rad?enko. Ta?iau kur kas kalbesni buvo partijos Tvarka ir teisingumas lyderiai vicepirmininkas V. Mazuronis ir Europos Parlamento (EP) narys J. Imbrasas.

? savaitra?io Alio, Raseiniai klausim?, ar partijos vadovyb? nenuog?stauja, kad R. A?o pozicija sutrukdys Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij? jungtuv?ms Raseini? rajono taryboje, V. Mazuronis sak?:

inau, kad situacija Raseiniuose gana atri, bet nematau joki? kli??i?, kurios trukdyt? ?gyvendinti susijungimo planus. Tai tik laiko klausimas. Sprendiant i ? Vilni? atvykusi? Raseini? skyriaus nari? laikysenos, nuog?stauti d?l sklandaus susijungimo, manau, n?ra pagrindo. Kiek inau, Raseini? atstovai partijos tarybos pos?dyje, vykusiame pra?jus? sekmadien?, balsavo u susijungim?. Noriu tik?ti, kad R. A?o pozicija n?ra viso skyriaus pozicija. Manau, kad Raseini? skyriuje tikrai bus moni?, kurie pad?s sklandiai susijungti.

Atr? R. A?o pareikim? ne maiau atriai respublikin?je spaudoje komentav?s EP narys J. Imbrasas savaitra?iui Alio, Raseiniai d?st?: Man patiko ir gerai nuteik? vienos Raseini? skyriaus aktyvist?s mintys. Ji patikino, kad Raseini? skyrius eina susijungimo link. Po to su ta moterimi dar kart? kalb?jausi ir supratau, kad ji yra pasiryusi imtis iniciatyvos.

Pasakodamas apie susijungimo iniciatyvos ketinan?i? imtis moter?, J. Imbrasas negal?jo prisiminti jos pavard?s. urnalistui pamin?jus kelet? pavardi?, europarlamentaras nurod? konkre?i? Raseini? skyriaus aktyvist?, bet, atrodo, imtu procent? d?l pavard?s tikslumo nebuvo garantuotas. Savaitratis Alio, Raseiniai, atsivelgdamas ? raseiniki? tvarkie?i? ypating? atsargum? ir vengim? vieai kalb?ti, nusprend? tos moters pavard?s nemin?ti. Tik pasakysime, kad pra?jus? sekmadien? Vilniuje vykusiame udarame partijos Tvarka ir teisingumas tarybos pos?dyje dalyvavo Raseini? rajono meras Algimantas Mielinis, tarybos nar?s Ona Aldona Rad?enko, J?rat? Garliauskien?.

Regi ant atsargini? suolo

V. Mazuronis ir J. Imbrasas pabr?? buv? priblokti R. A?o vieo pareikimo, kad partij? jungimasis baigsis Tvarkos ir teisingumo partijos lugimu.

Pastaruoju metu visiems aiku, kad partija Tvarka ir teisingumas vedama ? mirt?. (…) Esu ?sitikin?s, kad kratutinio ingsnio jungimosi R. Paksas ?m?si nor?damas ilikti pirmininku. Pabr?iu bet kokios partijos pirmininku. Ta?iau naivu manyti, kad i? kar?n? dabartinis Tvarkos ir teisingumo pirmininkas ilaikys daugiau kaip metus. V. Uspaskichas nepalyginamai iniciatyvesnis lyderis ir toki? kaip R. Paksas ant sprando jam nereikia, nesirinkdamas velnesni? odi? r?? R. A?as.

V. Mazuronis savaitra?iui Alio, Raseiniai teig?, kad tokie R. A?o pasisakymai perengia bet kokias ribas.

Ties? sakant, ne?sivaizduoju, kad R. A?as gal?t? likti partijoje. Aiku, priklausys nuo jo apsisprendimo. R. A?as su savo pareikimais perengia bendramogiko padorumo ribas. Tokie jo nekorektiki pasisakymai komplikavo bendravim?. Manau, kad R. A?as tur?t? trauktis. B?t? tikrai sunkoka toliau su juo dirbti, prisipaino V. Mazuronis.

Tvarkos ir teisingumo partijos ukulisiuose galima igirsti svarstym?, kad R. A?as pasitraukim? jau seniai planavo, nes po rinkim? negavo joki? aukt? post? nei naujosios Vyriausyb?s, nei Seimo, nei partijos strukt?roje. Paklaustas, ar R. A?as siek? aukt? post?, europarlamentaras J. Imbrasas sak?: Dabar nenor??iau konkretizuoti, bet jis kalb?josi su partijos vadovybe, pageidavo tam tikr? pozicij?, kako siek?. Susitarti nepavyko. Manau, kad R. A?ui reikia labiau pasii?r?ti ? save, o ne kaltinti ir puldin?ti kitus. Gal reikia prad?ti nuo sav?s? Pagalvoti ko a nepadariau? Nenoriu sakyti, kad R. A?ui b?tinai reik?t? trauktis i partijos. Jam partijoje reik?t? atsis?sti ant atsargini? suolelio ir pab?ti eiliniu partijos nariu, d?st? J. Imbrasas.

Suoliuko nereikia

Ta?iau sunku patik?ti, kad R. A?as gal?t? tenkintis kukliu atsargini? suoliuku. Jis teig? savo pareikime pasak?s tai, k? daugelis galvoja, neiojasi savyje, bet nedr?sta pasakyti.

R. A?as nesl?p? turintis bendradarbiavimo plan? su kitomis partijomis. Su Eligijumi Masiuliu (Liberal? s?j?dio pirmininku red. past.) kalb?jome, jog b?tina bendradarbiauti m?s? partij? skyriams, kad suderintum?me pozicijas Raseiniuose. iame krate reikia viening? j?g?, kad kovotum?me su socdemais, kurie jau vald? rajon? ir gan?tinai j? nuvald?, aikino R. A?as.

Internetinio portalo lzinios.lt paklaustas apie galim? partijos keitim?, R. A?as kalb?jo: Sprendim? jau turiu neliks partijos Tvarka ir teisingumas, neliks ir man?s naujajame darinyje. (…) Manau, kad toki? kaip a yra ne vienas. Tik kai kurie partijos Tvarka ir teisingumas nariai apie tai m?sto tyliai, per daug nesivieindami. Dar dalis ar likti kitoje partijoje ketina spr?sti po susijungimo, kalb?jo R. A?as, usimin?s, kad partij? jungimu nepatenkinti mon?s svarsto galimyb? kurti nauj? politin? darin?.

Kvie?ia kitos partijos

Liberal? s?j?dio vadovas E. Masiulis savaitra?iui Alio, Raseiniai sak?, kad apie galim? bendradarbiavim? su R. A?u jau kalb?ta gerokai anks?iau negu buvo paskelbta apie partij? jungim?.

Apie tai kalb?jom?s ir prie kelet? m?nesi?, ir visai neseniai. R. A?as joki? konkre?i? pageidavim? neisak?, teig? E. Masiulis. Paklaustas, ar mato galimyb? R. A?ui tapti Liberal? s?j?dio nariu, parlamentaras sak?: M?s? partijos durys visiems atviros.

Tuo tarpu R. A?ui durys yra gerokai privertos ? kuriam? nauj? jungin? i Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij?. Ta?iau V. Mazuronis ir J. Imbrasas pabr??, jog ios durys atviros visiems Raseini? skyriaus nariams.

Partij? jungimasis rajonuose prasid?s, kai bus patvirtinti nauji ?statai. Jau sukurtos darbo grup?s, kurios iekos keli?, galin?i? paspartinti jungimosi proces?. Neabejoju, kad susijungimas vyks sklandiai, vyl?si partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko pavaduotojas V. Mazuronis.

Savaitratis Alio, Raseiniai pasiteiravo, k? apie Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij? jungimosi galimybes Raseini? rajono taryboje mano socialdemokrat? frakcija.

Jei partijos susijungs, tai bus didel? politin? j?ga. Ta?iau, manau, enytis nor?s ne visi. Kai kurie, atsisak? tuoktuvi?, ateis pas mums. Noriu pasakyti, kad mes j? laukiame. Beje, laukiame ir t?, kurie d?l ?vairi? aplinkybi? yra anks?iau ar v?liau pasitrauk? i m?s? gret?. Laukiame ir ne partie?i?. Ta proga noriu priminti, kad m?s? partija yra darbti, Raseini? rajone turi geras perspektyvas ir moni? pasitik?jim?, sak? socialdemokrat? frakcijos seni?n? Raseini? rajono taryboje Diana Kaupaitien?.

R. Paksas ragina nesiblakyti

Savaitratis Alio, Raseiniai apie politini? ?vyki? peripetijas kalb?josi su partijos Tvarka ir teisingumas lyderiu Rolandu Paksu.

Ar galima sakyti, kad jums buvo netik?tas atrus R. A?o pareikimas, kuriame kli?na ir jums, ir partijai? paklaus?me R. Pakso.

R. A?o pareikim? vertinu kaip emocin? pli?psn? ir tikrai nenoriu reaguoti panaiu tonu. Geriau palaukti, kol emocijos nurims. Tikrai buvo daug svarbi? gyvenimo etap?, kuriuose su R. A?u buvome bendraygiai, kartu pavyko nuveikti ger? darb?. Buvo ?vairi? moment?, nuspalvint? ?vairiomis spalvomis. Kad ir kaip dabar R. A?as besielgt?, tikrai linkiu jam s?km?s.

Kokios prieastys gal?jo lemti, kad R. A?as pratr?ko priekaitais ir kaltinimais?

Noriu pasakyti, kad R. A?as de facto jau buvo pasitrauk?s i partijos dar prie paskelbiant apie Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij? jungimosi planus. Jau gaudavau ini?, kad jis ieko vietos kitur. Kod?l taip atsitiko? Kai buvo formuojama Vyriausyb?, matyt nepavyko ?gyvendinti kakoki? sieki?.

Ar nenuog?staujate, kad Raseini? rajone, kur R. A?o ?taka nemenka, nepavyks ?gyvendinti j?s? puosel?jamo Darbo bei Tvarkos ir teisingumo partij? Raseini? skyri? sujungimo?

Visikai nat?ralu, kad atsiranda nepritarian?i? moni?. R. A?as turi veikimo laisv? ir tegul jis ja naudojasi. Tvarkos ir teisingumo partijos Raseini? skyriaus mon?ms nor??iau palink?ti nesiblakyti. Raginu eiti tuo keliu, kuris buvo numatytas Vilniuje. Jei mon?s jau?iasi neutikrinti, turi abejoni? d?l ateities, visada esu pasireng?s atvykti ? Raseinius ir kalb?tis apie perspektyvas.

5 Komentarai

 1. kitas matymas

  2013-02-28 11:34

  Man atrodo, kad ne k?d?, o didel?, didel? PYG?.

 2. logika

  2013-02-28 14:43

  V. Mazuronis sak?:
  “…Raseini? atstovai partijos tarybos pos?dyje, vykusiame pra?jus? sekmadien?, balsavo u susijungim?.”….R. A?ui b?tinai reik?t? trauktis i partijos. ”
  EP narys J. Imbrasas savaitra?iui Alio, Raseiniai d?st?: Man patiko ir gerai nuteik? vienos Raseini? skyriaus aktyvist?s mintys. Ji patikino, kad Raseini? skyrius eina susijungimo link. Po to su ta moterimi dar kart? kalb?jausi ir supratau, kad ji yra pasiryusi imtis iniciatyvos.
  “Pra?jus? sekmadien? Vilniuje vykusiame udarame partijos Tvarka ir teisingumas tarybos pos?dyje dalyvavo Raseini? rajono meras Algimantas Mielinis, tarybos nar?s Ona Aldona Rad?enko, J?rat? Garliauskien?.”
  Ivada: Artimiausieji A?? iduoda.

 3. ariogalietis

  2013-02-28 17:21

  Trumpai ir aiskiai- ACA lauk is SEIMO bei partijos,be teises grizti i RASEINIU politini gyvenima.Acui vieta VIDUKLEJE arti traktoriumi zeme,kaip buvo SOVIETU metu.Jei dar ilgau ACAS los gali buti kaip buvusiam LANDSBERGIO KRASTUI APSAUGOS MINISTRUI-atsidurs uz grotu,turi be galo daug prisidirbes .Juk PAKSA is PREZIDENTO POSTO ismete del daug mazesniu grieku,nei pridirbo ACAS

 4. @

  2013-02-28 23:34

  D?koju Ar?nui Dambrauskui. Alio Raseiniai atsigavo.

 5. egl?

  2013-06-24 19:18

  A?ui jokio atsarginio suolelio nereikia,nes jis jo nenusipeln?.ne vieta tokiam mogystai ir seime.reikia tok? gerai pamokyti,kad gerbt? ne tik TTnarius,bet ir kitose partijose esan?ius mones.kiekvienam pilie?iui yra pasirinkimo laisv? ir kiekvienas vertas pagarbos ,nesvarbu koki? partij? jis pasirinko.manau,kad A?as tur?t? pasitraukti i politinio gyvenimo rajone ir bet kokioje partijoje.vert?t? tokiam ,prad?ti nuo sav?s.