R. Jegnorien?s tradicini? audini? paroda

Versija spausdinimui

2023 met? Europos paveldo dien? tema Gyvasis paveldas: meistrikumo laboratorija. Raseini? krato istorijos muziejus atliepia tem? pristatydamas kult?ros paveldo k?r?j? Ramut? Jegnorien?, gaivinan?i? ir puosel?jan?i? audimo tradicij?.
R. Jegnorien?s tradicini? audini? paroda Ukoduota kartose Raseini? krato istorijos muziejuje rugs?jo 8 spalio 15 d. Parodos pristatymas rugs?jo 8 d. 15 val. Raseini? krato istorijos muziejuje. Parodoje eksponuojami Ramut?s sukurti tautiniai kostiumai, juostos, interjeriniai audiniai ir iuolaikin?je aprangoje pritaikytos tradicinio audinio detal?s. Greta Ramut?s k?rini? jos prosenel?s, senel?s ir mamos austi audiniai. R. Jegnorien? ne tik puikiai audia, bet ir amato inias perduota mokiniams. Ji tyrin?jo ir atk?r? senuosius Raseini? krato tautinio kostiumo komplekt? pavyzdius, jie taip pat bus demonstruojami parodoje.
Ar inote, kas yra rang?s (mergin? vainikai)? Norime atkreipti d?mes?, kad rang?s jaun? netek?jusi? mergin? galvos apdangalas, d?vimas prie tautinio emaitiko kostiumo. Tod?l kvie?iame ? k?rybines dviej? dali? dirbtuves ilkini? kaspin? pyn?. Jos vyks Raseini? krato istorijos muziejuje rugs?jo 8 d. 15.4017.40 val. ir 12 d. 1416 val.
Dirbtuv?se padedant emaitiko kostiumo inovei R. Jegnorienei susikursite iskirtin?, savo rankomis padaryt? rang?. ia puonia detale galv? dabino jaunos emait?s merginos. Rang? suteikia ypatingo puonumo tautiniam kostiumui ir j? ubaigia.
Raseini? krato istorijos muziejaus informacija

i?met? Europos paveldo dien? tema Gyvasis paveldas: meistrikumo laboratorija kvie?ia painti paveldo k?r?jus ir vis? meistrikumo laboratorij?, veikian?i? kult?ros paveldo objekt? k?rimo ir isaugojimo procese. Juk visus kult?ros paveldo objektus k?r? ir tebekuria mon?s, j? kauptos inios, tobulinti ?g?diai, patirtis. Prie kiekvieno i j? k?rimo yra prisilietusi k?r?jo vaizduot? ir ?gudusios meistro rankos. Europos paveldo dien? metu j?s tur?site unikali? galimyb? prisiliesti prie io imtme?ius ilikusio ir m?s? dienas pasiekusio pasaulio, kuris ?domus savo istorija, nedylan?iais k?r?j? p?dsakais, fundatori? umojais, epoch? enklais.
Daugiau nei 200 organizatori? deimt rugs?jo dien? visoje Lietuvoje kurs painimo vent?, kurioje j?s? lauks unikali galimyb? apsilankyti restauravimo laboratorijose Lietuvos dail?s muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, restauravimo ir konservavimo centruose ?vairiuose krato muziejuose, jaun?j? restauratori? meistrikumo dirbtuv?se Panemun?s pilyje. ?ia gal?site susipainti ne tik su restauravimo procesu, bet ir gyvai j? patirti. Susitikimuose dalyvausiantys profesional?s restauratoriai pristatys savo darbo proces?, jo metu naudojamus ?rankius, supaindins su medio, metalo, keramikos, dokument?, tapybos, tekstil?s ir pa?i? seniausi? archeologijos eksponat? restauravimo paslaptimis bei ypatumais.
Taip pat vyks pastaraisiais metais restauruot? architekt?ros objekt? pristatymai, tod?l nepraleiskite progos ivysti, kaip skirtinguose miestuose esan?ios Lietuvos bany?ios, dvar? sodybos ar gyvenamieji pastatai atgimsta naujam gyvenimui. J?s? laukia susitikimai su architektais bei restauratoriais ir vilgsnis ? kult?ros paveldo objekto restauravimo ukulisius v. Teres?s ir Prancikon? bany?iose Vilniuje, H. ir T. Ivanausko eimos namuose Obelyn?je, Ilguvos v. Kryiaus atradimo, Pavover?s v. Kazimiero, Skaudvil?s v. Kryiaus bany?iose, dvejuose Tikevi?i? r?muose Vilniuje, kuriuose iandien ?sik?rusi Vilniaus apskrities A. Mickevi?iaus vieoji biblioteka bei Vilnius Tech K?rybini? industrij? fakultetas, Sal? dvaro sodybos r?muose Auktaitijoje.
Paintiniuose pasivaik?iojimuose aplankysite iskirtines Lietuvos vietas: nuo vidurami? laikus menan?i? piliakalni? ar auksakali? cecho nagingum? liudijan?i? kult?ros vertybi? iki medin?s miesto architekt?ros ar tarpukario modernizmo stiliaus pastat?, atskleidian?i? skirting? laikotarpi? k?r?j? meistrikum? ?vairiuose Lietuvos miestuose. ?vairiose edukacijose (vaikams ir ne vaikams!) dalyvi? lauks ?vairios dirbtuv?s, kuriose teorikai ir praktikai prisiliesite prie amat? ir meistryst?s paslap?i?.
2023-iaisias metais minint UNESCO Nematerialaus kult?ros paveldo isaugojimo konvencijos 20-met?, rengini? programoje rasite ir nematerialiajam kult?ros paveldui arba sen?j? tradicij? painimui skirtus renginius: j?s? lauks paintis su skiedrin?s stogdengyst?s ir iaudini? sod? riimo tradicijomis, paintin? kelion? ? drevin?s bitininkyst?s bityn? Musteikos kaime ar pasivaik?iojimas per ilini? dz?k? kaimus.
Europos paveldo dienos puikus metas i ar?iau susipainti ir su restauratori? darbais, prikelian?iais paveldo objektus naujam gyvenimui. Tai leidia mums pajusti paveldo gyvybingum?, istorijos t?stinum?. Lietuvoje gausu paveldo objekt?. Europos paveldo dienos gera proga tuos objektus aktualizuoti, irykinti juos k?rusius architektus, parodyti vis? j? ?vairov? ir turting? istorij?, kad pain? labiau suvoktume, k? kiekvienas laikotarpis, epocha dav? m?s? aliai, kuo jis buvo svarbus. Diugina gil?jantis ir plintantis visuomen?s supratimas apie paveldo vert? ir jo reikm?, pilie?i? dalyvavimas kult?ros paveldo isaugojimo darbe. Prie tokio supratimo prisideda ir Europos paveldo dien? renginiai, sako Kult?ros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras.
Europos paveldo dienos tai kult?ros paveldo painimo, populiarinimo, jo ver?i? atv?rimo visuomenei iniciatyva. Europos paveldo dienos tai bendra Europos Tarybos ir Europos Komisijos programa, kurioje dalyvauja 48 alys. Kult?ros paveldo departamentas prie Kult?ros ministerijos yra Europos paveldo dien? nacionalinis koordinatorius Lietuvoje.
Informacinis Europos
paveldo dien? r?m?jas
Kult?ros paveldo departamento

Komentarų nėra