Raid?s ir aidimai Ariogalos lopelyje-darelyje

Versija spausdinimui

Ariogalos lopelyje-darelyje birelio 3 d. logoped? R?ta Ma?i?nait? organizavo kalbos viktorin? Raid?s ir aidimai. Joje dalyvavo priemokyklinio amiaus vaikai ir j? mokytojos Edita Gedgaudien?, Vijol? Lileikien?.
Viktorinos pradioje dalyviai susipaino su elgesio ir viktorinos taisykl?mis. Nyktuk? ir Kiku?i? komandos atsine? savo simbol?, sutartinai skandavo prisistatymo ?kius. Vaikai pademonstravo, kaip moka sudaryti apibendrinam?sias s?vokas, kaip sekasi parinkti prielinksnius, prieingos reikm?s odius, nustatyti pirm? odio gars?, aidimo metu ?vardinti, kok? aplinkos gars? girdi, ir aid? aidim? Alias. Lietuvikos ab?c?l?s raid?mis ipuotoje sal?je priemokyklinukams labai patiko iekoti pasisl?pusi? raidi?, pasakyti pavadinimus ir i j? sugalvoti odius. Viktorinos metu vyravo pozityvi atmosfera, vaikai dr?siai ir noriai atsakin?jo, su nekantrumu lauk? nauj? uduo?i?.
Renginyje dalyvavo komisija (Jurgita Drapanauskien?, Danut? Zaksien?), ji teigiamai ?vertino abiej? komand? uduo?i? atlikim?, steb?josi vaik? sumanumu, elgesio ir taisykli? laikymusi ir nusprend?, kad abi komandos yra vertos nugal?toj? vardo. Logoped? visiems viktorinoje dalyvavusiems vaikams ?teik? diplomus ir dovanas, o pedagogams pad?kas.
Viktorinoje vaikai ne tik smagiai leido laik?, mok?si dirbti komandoje, bet ir ?tvirtino kalbines inias. Tikiuosi, kad i viktorina, suk?lusi ir vaik?, ir pedagog? susidom?jim?, buvo prasminga, naudinga ir tur?s t?stinum? ateityje.
R?ta Ma?i?nait?,
Ariogalos lopelio-darelio logoped?

Komentarų nėra