Raktas nuo prarajos

Versija spausdinimui

A. VAI?IULIS

Gyvenimas pasirod?, ir mes reg?jome ir liudijame, ir skelbiame jums amin?j? gyvenim?, kuris buvo pas T?v? ir pasirod? mums (1 Jn 1, 2).
Viltis neatsiejamai surita su atmintimi, pirmaprade atmintimi, paveld?ta i sl?piningos ir tokios mums nepa?stamos B?ties. Neanti pasitik?jim?, susitaikym?, ramyb?. Pri?mim? to, kas mogui skirta. Ir viltis, gyvenanti mogaus irdyje, veriasi ten, i kur at?jusi. ? Aminyb?. Kartu su savimi vesdamasi mane, mog?. T? mayt?, neapr?piamos Visatos dalelyt?. T? lael? begalinio vandenyno, esan?io j?roje. Taip, vandens laelis yra dalis bekra?io okeano, tarsi daugyb? kart? sumainta jo kopija. Pakl?sta jo d?sniams, turi susitaikyti su jo bangavimais, potvyniais ir atosl?giais. Kaip ir mogus neapr?piamoje Dievo k?rinijoje. Man belieka tik paklusti. Priimti tai, kas neivengiama. B?ti savo vietoje. Man skirtame laike.
Ateina laikas. Laas vandens, atrodyt?, pranyksta. Igaruoja. Tik jis niekur nedingsta. Pereina ? kitoki? form?, kitonik? b?v?. Nematom?. Kol v?l kakada susikaupia ? debesis, ilyja. Dr?kina laukus, gaivindamas emel?, kol v?l upeliukais ir up?mis sugr?ta atgal ? vandenyn?. Aminas ratas. Aminas jud?jimas. Aminas aidimas.
mogus irgi tik dulkel? Dievo rankose. Ir neklausyti Jo negali. Negali nepaklusti Jo valiai. Mums nesuprantamu b?du viltis, esanti manyje, moguje, sl?piningu ryiu susieta su DIDI?JA VILTIMI. Ir traukia ? save. Atmintyje, tarsi DNR ukoduota pirmaprad? vilties buvein?, ? kuri? visi traukiame. I kurios buvome laikinai atitrauk-
ti, apvilkti materialiu, fiziniu k?nu, panardinti ? laikinumo pasaul?. Trumpai akimirkai. Gavome mogaus ivaizd?, vard?. Ir uduot? jo neprarasti. Gyventi taikoje ir ramyb?je.
Eina laikas. Ir mes einame per laik?, tarsi prisegti prie jo. Kaip ir prie tos erdv?s, kurioje iandien esame. Aminyb?s v?jo uneti ? i? Visatos dalel?, em?. Kartu su
gyvybe. Nuolat kintan?ia. ?ia kylan?ia, ?ia atsl?gstan?ia. Priiman?ia protu neapr?piam? form? ?vairov?. Tik visada esan?i? jud?jime. Ir daugelis dalyk? ami? b?gsme
nus?da giliai giliai. Tik jie niekur nedingsta. Jie ?sirao ? vilt?, kuri nuolat primena, gaivina atmint? savimi, viltimi. Amina viltimi. Ir a, mogus, nesu iimtis. Noriu ar nenoriu, esu sutvertas Aminyb?je ir Aminybei. Esu to nepakartojamo peizao dalis, kur? lipdo ir lipdo Didysis Skulptorius. Nuolat kintan?io. Nuolat judan?io. Piln? gyvyb?s. Aminumo. Ir kiekvienas m?s? paauktas ? aminum?. Tai yra Dievo prievarta man, mogui. Tikrasis mogaus isilaisvinimas. Tikrasis tik?jimo diaugsmas a, mogus, esu aminas. Ir tai yra Auk?iausiojo Valia. Neataukiama. Mes esame tik tos Valios vykdytojai. inodamas m?s? silpnum? ir paeidiamum?, K?r?jas tam
ir ?d?jo ? mus vilt?. Kad nepaklystume. Kas vykdo Dievo vali?, tas ilieka per amius, tvirtina evangelistas Jonas ventajame Rate. Ir tuo netik?ti n?ra jokio pagrindo. Beveik kiekvienam i m?s? tenka susidurti su sunkiai ir beviltikai sergan?iais artimaisiais, pa?stamais. Ne vienas ir pats neiojame su savimi tai dabar, i? akimirk?, gydytojo itart? nuosprend?. inome, kiek dar turime laiko b?ti iame pasaulyje. Ir steb?tis tenka tvirtybe moni?, pasitikin?i? Visagalio K?r?jo imintimi. Tos vilties vedini, jie ramiai, su tvirtu inojimu priima tai, kas skirta. Sl?piningu inojimu, kurio ne?manoma ireikti nei mintimis, nei odiais. Suvokimas tos didios tiesos, kad K?r?jo nustatytos harmonijos niekas negali paeisti, kaip ir Jo plan?, priduoda j?g? pereiti per ? ibandym? pasaul?. Neleidia nuleisti rank?. Prarasti vilt?. Kad ir kaip sunku beb?t?. Daug met? nepaliauju steb?tis gerai pa?stamo ne tik Paliepiuose, bet ir pla?iai aplink Ariogalos krat? inomu mogumi. Balys Gulbinas. Vis? gyvenim? daug ir sunkiai dirb?s, ne per didel?s sveikatos, jau art?jantis prie 100 met? slenks?io. Dar?s tik gera mon?ms. Nerasi nei vieno mogaus, kuris apie j? neatsiliept? tik geru odiu. Daug valand? su juo praleista, prakalb?ta. Neretai sekmadieniais, po v. Mii? bany?ioje, kur jis ateina beveik kiekvien? sekmadien?, pasineku?iuojame. Taip ir traukia pab?ti kartu. Ir nors mus skiria nemaas amiaus skirtumas, atrodo, kad esame tame pa?iame laike, tame pa?iame, bendrame mus vienijan?iame ir jungian?iame pasaulyje. Tai nepaprasto kuklumo ir gerumo mogus. Ir nors toks mogus nem?uoja televizori? ekrane, jis duoda daug daugiau, negu visos vaigd?s kartu sud?jus. Duoda, dovanoja vilt?. Ir kol dar teb?ra iandien, a, mogus, galiu t? vilt? priimti. Galiu jos vedamas gyventi. Tiktai inoti ito neutenka, reikalingas pasitik?jimas. Reikalingas nuolatinis gird?jimas kito. Padr?sinantis. Viltingas. ?kvepiantis. Pritraukiantis Gali?, kuriai n?ra alternatyvos. N?ra Jai lygi?. Esu ?ia, ta?iau i tikr?j? gyvenu tuo ir ten, kur yra mano irdis. Tame pasaulyje, kuriame yra mano svajon?s, mintys, pagrindin? ir esmin? mogaus b?tis
dvasin? b?tis. Amina b?tis. Siela mana. Ir viltis yra tas raktas, kuris saugo nuo prarajos, ? kuri? esame stumiami. Nepameskime jo.

Gyvenam aminyb?s viltimi,
Ji mums neleidia em?je paklysti,
Tik?jime mes esame tikri -
Visi tenai tur?sime sugr?ti.
Ar tikim tuo, ar netikime nesvarbu,
Mums laikas b?ti ?ia neveltui skirtas.
Atseik?ta kiekvienam diaugsmo ir
kan?i?,
Per tai kiekvienas esame itirtas.

Ar mogumi vadintis dar galiu, ar ne?
Renkuosi iandien tam laike, kiek
duota,
K?r?jas leidia visk? Jo tokia Valia -
Tiktai u visk? bus ir atmatuota.
Prisik?limo ryt? mes save sutiksim,
Ir darbus savo, sl?ptus gal ?ionai,
Akistatos ivengti niekam nepavyksta,
Ir darbuose gyvensim aminai.
Daryti gera galim dar? Darykime.
Gyvenime. Kol esame laike.
Kai perengsime rib? vien? syk?,
Kad grauatis nepersekiot? ten mane.

1 Komentaras

 1. antanx

  2017-02-18 13:42

  Antanas i Nemak?i?

  Prie Bal?ios upelio u sutem?.
  Sustinges Pu? kaimelis.
  Jis mena ingsnius dideli? moni?.

  ?ia viekelis buvo platus.
  Vaiavo karietos, tur?jo atuonis ratus.
  Einant iuo keliu, dar iandien.
  Gird?t emai?i? arkli? kanop? duslus dundesys.

  Palauk?m retai, dar stovi kaip m?rai – ?uolai.
  Suaugo jau mediai kur buvo takai.
  Teliko tik Bal?ios upelio stat?s krantai.
  Istorijos knyga uverskim n?nai.
  Iliko prisiminimuose, nenune aitvarai.