Raseiniai ir Indija

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Si?lome jums maiausi? pasirinkim? ir didiausias kainas. Toks skelbimas gal?t? reklamuoti Raseiniuose pardavin?jam? nekilnojam?j? turt?. Tokia reklama b?t? akivaizdiai atstumianti ir tuo pa?iu s?ininga, nes pateikt? ne ikreipt?, pagraint?, bet tikr? situacij?. Skamba absurdikai, ta?iau nekilnojamojo turto kainos Raseiniuose vienos didiausi? pasaulyje. Teko gird?ti raseinikius svarstant, kad pardavus trij? kambari? but? Raseiniuose u 130 t?kst. lit?, kur nors Havajuose b?t? galima susikurti pador? gyvenim? iki pat pensijos. Toki? pasvarstym? yra gird?j? daugelis. Ta?iau viena yra tiesiog usiimin?ti palyginimais, o visai kas kita visa tai ibandyti realyb?je. B?tent pastar?ja savybe, regis, pasiymi labai praktiki ir veikl?s vokie?iai.

Lekia ? Indij?

Jau prie kelet? met? ne kart? teko gird?ti, kad dalis Vokietijos gyventoj?, prasid?jus ildymo sezonui, iemos m?nesiams masikai usisako viebu?ius kurortin?se Turkijos vietose ir vis? iem? gyvena juose pagal program? viskas ?skai?iuota. iemos metu, kai visikai suma?ja turist? srautas, Turkijos viebu?iai labai sumaina kainas. Tokiu b?du vokie?iams daug pigiau yra gyventi basein? apsuptame viebutyje, nei savo alyje, kur mokestis u ildym? gana didelis. Vokie?i? pavyzdiu gal?t? pasekti ir didesnius nei vidutinius atlyginimus gaunantys lietuviai. Ta?iau vokie?iai ioje srityje spar?iai tobul?ja. Naujasis j? marrutas Indija. Atrodo ne?tik?tina, bet kai kuriuose Indijos miestuose moderniai ?rengtas dviej? kambari? butas kainuoja tik 5 t?kst. eur?, o m?nesiui skiriant 200 eur?, galima m?gautis visais komfortiko gyvenimo malonumais, ?skaitant ir paintines keliones po pa?ias ?domiausias magikosios alies vietas. Jeigu pavykt? parduoti Raseiniuose u 130 t?kst. lit? trij? kambari? but?, tikrai vert?t? i j? kelet? t?kstan?i? paskirti kelionei ? Indija. Bald? ir r?b? (ypa? kailini?, ilt? bat?, pirtini?, vilnoni? kojini?) imtis nevert?t?, nes tie daiktai ten nereikalingi arba gerokai pigesni nei Lietuvoje.

Renovacija tik cukraus pabarstymas

Labai skeptikai nekilnojamojo turto kainas Lietuvoje vertinantys m?g?jai ir profesionalai teigia, kad 130 t?kst. lit? kainuojantys butai t?ra tik juos bandan?i? parduoti asmen? iliuzij? vaisius. I ties? tie butai dvigubai, o kartais gal net ir trigubai pigesni. Negana to, j? kaina gali gerokai ma?ti. Tikimasi, kad but? susid?v?jim? ir pigim? yra paj?gi sustabdyti renovacija. Ta?iau planuojama renovacin? revoliucija daugiabu?iuose vertinama labai prietaringai. Nestinga teigian?i?j?, kad renovacija t?ra tik apipuvusio daikto pabarstymas cukrumi, ir kad tokia priemon? negali nei pakelti namo vert?s, nei realiai pagerinti jo kokyb?s. Tod?l sp?jama, kad but? kainos dar ypa? stipriai ma?s nedideliuose miestuose, nes butai juose prastos kokyb?s, o paklausa labai menkut?. Optimistikiau but? atnaujinimo perspektyvos vertinamos didesniuose miestuose.

Si?lo netik?t? id?j?

Teko gird?ti, kad patyr? specialistai atliko vieno stambiaplok?io namo Lazdynuose konstrukcij? patikrinim?. Ivada: pamatai geros kokyb?s, konstrukcij? taip pat. Be to, specialist? apibendrinimuose teigiama, kad ivalius plok?i? montaines si?les ir v?l jas padengus antikorozin?mis mediagomis, namo konstrukcija stov?t? dar deimtme?ius. Priduriama, kad konstrukcija dar ilaikyt? ir kelis papildomus auktus. But? bendrijoms pasi?lyta labai netik?ta id?ja: ant seno namo pastatyti kelis naujus auktus, ?rengti butus, o juos pardavus, pinigus panaudoti namo rekonstrukcijai. Ta?iau tokius pasi?lymus teikiantys specialistai neslepia: daugumos nam? konstrukcin?s savyb?s yra labai neaikios. Jei neityrus t? konstrukcij? nam? fasadai bus apklijuoti apdailos mediagomis, konstrukciniai paeidimai bus pasl?pti, ir namo kokyb? taps visikai neaiki. Tai dar labiau didins galim? pirk?j? nepasitik?jim? ir skatins nekilnojamojo turto kain? ma?jimo tendencijas. Kas ino, gal po met? kit? trij? kambari? but? Raseinuose bus sunku parduoti ir u 30 t?kst. lit?? Tuomet butai kainuot? panaiai tiek, kiek Indijoje, tik jie neb?t? moderniai ?rengti.

Komentarų nėra