Raseinikius ig?sdino mokestis u liet?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Alio, Raseiniams paskambino miesto gyventojas ir susir?pinusiu balsu prane?, jog Vilkupio kvartale Raseini? vanden? kontrolieriai matuoja individuali? nam? stog? plot? ir aikina, kad tiems nam? ?kiams, kuri? lietvamzdiai nuvesti ? nuotek? kanalizacij?, bus ud?ti papildomi mokes?iai. mogus sunerim?s klaus?, kokiu pagrindu iuos mokes?ius adama rinkti. Pavyzdiui, iem? nuo stogo tas vanduo nepatenka ? nuotek? sistem?. Jie informavo, kad mokestis u 100 kv. m stog? bus apie 6 litus. Mums ?domu, u k? reik?s mok?ti. Neteko gird?ti, kad kituose rajonuose b?t? toks mokestis. Ar ?ia teisyb?, ar prisigalvojo? Tai greitai ir u or? reik?s mok?ti. Pensininkams ir mai pinigai yra pinigai, b?dojo raseinikis.

urnalistas kreip?si ? UAB Raseini? vandenys direktori? Raimed? Viril? ir papra? pakomentuoti situacij?. ?mon?s vadovas patvirtino, kad tokie mokes?iai bus skai?iuojami tiems individuali? nam? savininkams, nuo kuri? nam? lietaus vandenys patenka ? Raseini? vanden? nuotek? tinklus. Nam? gyventoj?, kuri? paviriniai vandenys nuvesti ? drena?, tai nelie?ia. Pasirodo, kad dar 2004 m. buvo priimtas Savivaldyb?s tarybos sprendimas D?l pavirini? (lietaus) nuotek?, patenkan?i? ? nuotek? valykl? Raseini? m. surinkimo ir valymo ilaid? tarifo tvirtinimo. iuo norminiu aktu buvo priimti nuotek? valymo ilaid? tarifai ir ?mon? ?pareigota sudaryti sutartis su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis ioms paslaugoms teikti, kuri? paviriniai vandenys patenka ? min?tas sistemas. Pasak direktoriaus, anks?iau ar v?liau visa tai reik?jo sutvarkyti. Lietaus vandenys nuo individuali? nam?, patenkantys ? ?mon?s tinklus, sukelia papildom? nuostoli? iplauna valymo ?rengini? bakterijas, apkrauna mechanizmus papildomu darbu, ver?ia eikvoti daugiau elektrosenergijos ir panaiai. Na, o tai, kad vieni vartotojai moka mokes?ius, o kiti, savavalikai prisijung? nuotekas, nemoka, n?ra s?ininga. iuo metu baigiama patikrinti, kurie Raseini? miesto individuali? nam? gyventojai yra prisijung? prie centralizuotos nuotek? sistemos. Tai nesunkiai nustatoma hidrodinamin?mis mainomis.

Abonentin?s tarnybos vadovas Darius Budzinauskas paaikino, kad lietaus nuotek? kiekis bus apskai?iuojamas pagal formul?, kurioje yra ?vertintas vidutinis metinis krituli? kiekis pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis. Taigi, kai kuriems vartotojams gaunamose Raseini? vanden? s?skaitose atsiras papildoma
eilut?. Tiesa, pavirini? nuotek? mokestis minimalus 2,70 Lt surinkimas ir valymas u 1 kub. m. Nuo 100 kv. m stogo, kaip jau min?ta, kaina sieks apie 6 Lt. Galiojantis Savivaldyb?s tarybos sprendimas kol kas nenumato ios tvarkos taikyti daugiabu?i? nam? gyventojams.

7 Komentarai

 1. Gyventojas

  2011-11-17 17:48

  Argi taip sunku pastatyti skaitliuk? Norvelitoj nuotekoms skai?iuoti. Ar tai s?ininga? Ir b?t? pinig? kaip vandens….Susimok?k virininke u alias korteles ( sako vizitines) arba atsi?sk akinus +7 arba lup?.

 2. Afonia

  2011-11-18 16:10

  Pritariu Gyventojui. Nuo ko daugiau nulupti mokes?ius, tik nuo paprasto mogaus.

 3. vytas

  2011-11-18 23:46

  Pritariu Gyventojui 100 procent?.Prie savait? ? Norvelit? klojo kakokius vamzdius nuo miesto valymo ?rengim?. Tai gal tas didelis bosas gal?t? paaikint ar ?ia u mokes?i? mok?toj? pinigus ar i savo kasos apmok?jo darbus.

 4. atsakymas

  2011-11-19 15:17

  Raseini? vandenys boso nuosavyb?. K? noriu t? darau.

 5. www

  2013-08-26 11:17

  n?ra viskas taip blogai juk :)

 6. info

  2013-08-29 15:27

  A irgi taip manau :)

 7. xxx

  2015-11-26 22:16

  jus tik verkt temokat? imkites veiksmu!