Raseini? autobus? parkas tapo politikavimo ?rankiu

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

Rinkimams prisireik? kompromato?

iandien naujoji valdan?ioji dauguma labai triukmingai svarsto UAB ,,Raseini? autobus? parko finansin? audit?. Ta?iau Seimo narys Remigijus A?as ?sitikin?s, kad ta audra sukelta viso labo tik maoje stiklin?je vandens. I esm?s savivaldyb?s ?mon? tapo politikavimo ?rankiu, o Autobus? parko direktorius Romaldas Valin?ius atpirkimo oiu.
- ios istorijos pradia buvo tokia. Kai vieai pasakiau, kad ilumos ?kyje klesti didel? netvarka, tuomet netur?damas k? ? t? priekait? atsakyti Darbo partijos Raseini? skyriaus pirmininkas R. Zubiela pareik?: a inicijuoju ilumos ?kio ir Autobus? parko audit?, kuris ir atsakys ? visus klausimus, prisimin? Seimo narys R. A?as. A neinau, kaip vyksta ilumos ?kio auditas, bet galiu imtu procent? garantuoti, kad ten kontrolieriai nieko neras.
Seimo narys R. A?as tikina, kad finansinis auditas parodo tik buhalterini? dokument? tvarkingum?. ,,Ta?iau jei norime suinoti tikr?j? ?mon?s pad?t?, tuomet reik?t? atlikti ne finansin?, o veiklos audit?, kuris ianalizuot?, ar pasirinktas kelias buvo teisingas ar ne. Pavyzdiui, ilumos ?kio atveju, reik?t? atsakyti ? klausim?, kod?l buvo pasirinktas tik vienas kuro tiek?jas. Kod?l k?renama ne du p?mis, o medio drol?mis? aikino Seimo narys. R. A?o teigi-mu, kad Autobus? parko auditas yra politizuotas, ver?ia galvoti tas faktas, jog dabartin? valdia spaud? savivaldyb?s kontrolier?, kad ?mon?s auditas b?tinai b?t? atliktas iki vasario 1 dienos.
,,?tariu, kad socialdemokratams ir Darbo partijai prie rinkimus reikia kompromato. Tai ir drums?iamas vanduo, stengiamasi bet kokia kaina k? nors ikapstyti ir
pajuodinti. Tik b?da, kad per tuos politinius aidimus Autobus? parko direktorius R. Valin?ius dabar neturi kada dirbti savo tiesiogin? darb?. Jam reikia kasdien nuo ryto iki vakaro ruoti paymas kontrolierei…

Praleido ger? prog? patyl?ti

Seimo narys R. A?as ,,Alio, Raseiniams nesl?p?, jog bene labiausiai ioje istorijoje j? piktina dabartin?s valdios noras ?rodyti, kad balta yra juoda.
,,Aiku, dabar Autobus? parko direktorius yra pavaldus savivaldyb?s administracijos direktoriui. Tod?l jis negali pasakyti t? politini? dalyk?, kurie akivaizdiai bado akis ir apie tai diskutuoti su administracijos direktoriumi televizijos ekrane ar laikra?io puslapiuose, sak? R. A?as. Kadangi matau, kad Autobus? parkas tapo politikavimo ?rankiu, tai ta proga administracijos direktoriui ponui Liudui Kavaliauskui patar?iau patyl?ti. Ir tai d?l ko. Kada jis prie tris su pus? met? buvo UAB ,,Raseini? autobus? parko valdybos pirmininku, o Antanas Lembutis direktoriumi, tai jie R. Valin?iui savivaldyb?s ?mon? perdav? labai apgail?tinos b?kl?s. Priminsiu, kad pats naujausias autobusas tuomet buvo dvylikos met? senumo. Be to, tuomet ir seni autobusai kakod?l buvo perkami astronomin?mis kainomis. Pavyzdiui, 1995 met? gamybos auto-busas NEOPLAN 2005 metais, t. y. deimties met? senumo, buvo nupirktas u 223 t?kstan?ius 203 litus, autobusas SETRA 1986 met? gamybos, t.y. 16 met? senumo, 2002 metais buvo nupirktas u 63 t?kstan?ius lit?. Kitas autobusas SETRA 1988 met? gamybos, t.y.
19 met? senumo, 2007 metais buvo nupirktas u 51 t?kstant? 101 lit?, o toks pat 1991 met? gamybos, t.y. 16 met? senumo, 2007 metais buvo nupirktas u 55 t?kstan?ius 245 litus.
Pasak Seimo nario R. A?o, niekam ne paslaptis, kad tokiems autobusams pirkti nereik?jo skelbti vieo konkurso. Tod?l jo kaina buvo tik pirk?jo ir pardav?jo s?in?s reikalas. ?domu, kod?l tuometiniam Autobus? parko valdybos pirmininkui L. Kavaliauskui visai ner?p?jo, kad tas autobusas jau b?na nuried?j?s per milijon? kilometr? ir kainuoja bema kaip naujas. Be to, jam buvo visai n? motais, kad ?sigijus tok? lau?, paskui prasid?davo variklio ir vaiuokl?s remontas, padang? keitimas ir visa kita. R. A?o teigimu, per toki? politik? Autobus? parkas buvo tiek ,,nuvarytas, kad vairuotojams atlyginimas v?lavo po tris m?nesius,
buvo t?kstantiniai ?siskolinimai kuro tiek?jams, o pats Autobus? parkas skend?jo milinikose skolose.

Gal ?siuto d?l to, kad iandien Autobus? parke n?ra netvarkos?

Seimo narys R. A?as ?taria, kad Autobus? parko direktorius R. Valin?ius d?l to ir usitrauk? administracijos direktorius L. Kavaliausko r?styb?, kad iandien jo
valdose toki? dalyk?, kurie d?josi prie trejet? met?, n? su iburiu nerasi…
- Per t? laik? Raseini? autobus? parkas pasikeit? neatpa?stamai. iandien vairuotojai laiku gauna atlyginimus, o degal? ir atsargini? detali? tiek?jams n?ra skol?. Kada viskas ?kikai sutvarkyta ir toliau einama tokiu keliu, k? belieka daryti: politikuoti ir kalb?ti nes?mones, nesl?p? apmaudo R. A?as.
Jis teigia nesuprant?s, kod?l dabar Autobus? parkui priekaitaujama, kad jis ?sigijo naujus autobusus. ,,Tegul iandien savivaldyb?s administracijos direktorius paskai?iuoja, koki? naud? dav? vieno naujo autobuso pirkimas. Jeigu senieji autobusai imtui kilometr? suplekindavo po 30 35 litrus dyzelino, tai naujieji tik 16 18 litr?. Autobus? parko direktorius R. Valin?ius sako, jog vienas naujas tarpmiestiniu marrutu vaiuojantis autobusas per m?nes? ?monei sutaupo beveik ton? degal?. Praktikai i t? sutaupyt? l?? parkas dabar susimoka bankui lizingo ?mokas. Suprantama, prie to dar reikia prid?ti atkritusius autobus? remonto r?pes?ius, atsargini? detali? pirkim? ir umokest? remontininkams. Be to, naujiems autobusams gamykla suteik? trej? met? garantin? aptarnavim?.
,,Taigi, tokio ingsnio nauda yra visikai akivaizdi ir nenugin?ijama. Ir tos naudos negali matyti tik visikai aklas ir kur?ias politikas, o nauda akivaizdi, kalb?jo Seimo narys R. A?as. Anot jo, jeigu ir anks?iau Autobus? parke b?t? taip ?kikai tvarkomasi, kiekvienais metais b?t? nuperkama bent po tris naujus autobusus, tai R. Valin?iui neb?t? reik?j? imtis toki? kardinali? priemoni?.
,,Bet faktai jau kalba patys u save. iandien ,,Kautra ir kitos keleivi? perveimo ?mon?s suka galv?, kaip nupirkti Raseini? autobus? park?, kuris tapo j? konkurentu tam tikrais marrutais. Tai rodo tik viena: kad ?mon? yra patraukli, perspektyvi ir kad dabartinis jos vadovas eina teisingu keliu. Manau, kad tai yra kartu ir trejus metus buvusios Autobus? parko valdybos ?vertinimas, kalb?jo R. A?as.
Maa to, pasak Seimo nario, kada prad?jo Autobus? parkui vadovauti R. Valin?ius, lyginant su jo pirmtaku, ?mon? ?sigyja naujas padangas ir atsargines detales net 30 proc. maesne kaina. ,,Nesl?psiu, kad b?tent d?l to naujieji tiek?jai (i kaunie?i? firmos, kurie prie tai tiek? padangas), susilauk? grasinim? ir priekait?, kad pastarieji lenda ten, kur su senuoju direktoriumi A.Lembu?iu viskas buvo sutarta. Girdi, kam dempinguojat kainas, atviravo R. A?as. Tod?l kas gali paneigti galimyb?, jog anks?iau i toki? sand?ri? kakas tur?jo daug naudos…

Spekuliuoti neder?t?

Pasak R. A?o, iuo metu girdisi kalb?, kad nauji autobusai buvo nupirkti neskaidriai.
Seimo narys R. A?as tikina, jog dabar administracijos direktoriaus L. Kavaliausko eskaluojamos kalbos apie neskaidr? autobus? pirkimo konkurs? t?ra jo prierinkiminiai kliedesiai, kurie labai kenkia savivaldyb?s ?mon?s UAB ,,Raseini? autobus? parkas – geram vardui ir prestiui.
,,Nor??iau pabr?ti, kad nauj? autobus? pirkimo konkurso s?lygos buvo ruoiamos labai ilgai ir kruop?iai. Deja, nor? dalyvauti konkurse pareik? tik trys ?mon?s, aikino R. A?as. Raseini? autobus? parkui daugiausiai reik?jo apie 30 viet? autobus?. Kas domisi tuo klausimu, gali pasakyti, kad autobus? gamintojai dabar daugiausia gamina maus 1215 viet? arba labai didelius 5055 viet? autobusus. Visoje Europoje yra tik kelios ?mon?s, kurios gamina 27-30 viet? autobusus. D?l to paskelbus vie?j? konkurs?, dalyvauti konkurse paraikas pateik? tik trys ?mon?s. Dvi ?mon?s pasi?l? pirkti turkikus autobusus, ta?iau kaip v?liau paaik?jo jie neatitiko pirkimo s?lyg?. Akivaizdu, kad d?l ios prieasties pirkimo i kitos firmos ir negal?jo b?ti. Ir dabar tuo spekuliuoti tikrai neder?t?.
Tik dar kart? pasikartosiu, kad viskas buvo daroma vieo konkurso b?du, kuris buvo skelbtas ,,Valstyb?s iniose, ir visi autobus? pardav?jai iame konkurse gal?jo dalyvauti, o ne taip, kaip perkant senus autobusus, kada tardavosi tik pirk?jas ir pardav?jas.

Pastat? nuomos kain? diktuoja rinka

iandien Raseini? autobus? parkas mieste esan?ioje teritorijoje (apie 60 ar? sklype) jau nebetelpa. ,,inodamas, kad Raseini? melioracijai Norg?l? gyvenviet?je
esantis padalinys yra nereikalingas, prie du metus kreipiausi ? em?s ?kio ministr?, kad leist? j? nusipirkti Raseini? savivaldybei. Tok? leidim? mes gavome, aikino R. A?as. Jo teigimu, Norg?luose esantys statiniai yra niekam tik?. Juos ateityje vis vien reik?s nugriauti. Vis? vert? turi tik beveik 3 ha teritorija (nors i em? yra valstyb?s nuosavyb?), kuri Autobus? parkui reikalinga kaip oras. Raseini? melioracija savo gamybin? padalin? pardav? Autobus? parkui u labai patraukli? kain?.,,Nors Norg?l? baz? buvo ?kainota beveik 300 t?kst. Lt, ta?iau Raseini? melioracija j? pardav? u 80 t?kst. Lt. Kaip inome, lapkri?io m?nes? Raseini? melioracij? ?sigijo privat?s asmenys. Tod?l jie jau kreip?si ? teism?, kad is sandoris b?t? anuliuotas. Tuo tarpu administracijos direktorius vis tiek
eskaluoja kalbas, atseit Autobus? parkas u Norg?l? padalin? sumok?jo labai brangiai. Jei tai b?t? tiesa, tai naujieji Raseini? melioracijos savininkai teismo dur? tikrai nevarstyt?, sak? R. A?as.
Jis nesl?p?, jog dabar dar lauomos ietys ir d?l Autobus? parkui priklausan?i? nenaudojam? patalp? nuomos. ,,Pastat? nuomos kain? diktuoja rinka. Tod?l tenka tik apgailestauti, kad table?i? prekyba besiver?iantis administracijos direktorius to nesupranta, ,,Alio, Raseiniams nesl?p? apmaudo Seimo narys. Ir vis? spekuliavimas, kad Norg?lai reikalingi ,,Bilderiui irgi yra tik i fantazij? srities.
Tiesa, anot R. A?o, gali kilti klausimas, kod?l taip ilgai Autobus? parkas Norg?luose nieko nedaro. ,,Atsakau: d?l to, kad dar n?ra sutvarkyti dokumentai, neparuotas detalusis planas, neparuotas statybos projektas. Paprastai vien detaliojo plano paruoimas utrunka iki met? laiko, aikino Seimo narys. Tod?l Norg?luose esantys pastatai apie 1700 kv.m – buvo pasi?lyti verslininkams isinuomoti. ? skelbim? laikratyje atsiliep? tik dvi ?mon?s. Jos iuo metu nuomoja per 300 kv.m. Kiti 1400 kv.m yra laisvi ir bet kas norintis, trumpam, iki kol bus prad?tos statybos, gali be didesnio vargo isinuomoti. Tod?l pasakyti, kad dabar pastatai yra nuomojami u labai ma? kain?, tikrai yra ventvagika. O visiems kritikams noriu priminti, kad patalp? nuomos kain? diktuoja rinka.

Keliama audra ir d?l pastato pardavimo

Pasak Seimo nario R. A?o, dar vasar? buvo parduotas Autobus? parkui priklausantis pastatas Raseini? mieste. Tas pastatas buvo ilg? laik? ?mon?s nenaudojamas ir labai apleistas. Tod?l dar prie direktoriaus A. Lembu?io atsirado ?mon?, kuri papra? t? pastat? inuomoti. Tas ir buvo padaryta. ita ?mon? per t? laik? suremontavo pastat?: ida?, sud?jo plastikinius langus ir plyteles, pakeit? elektros instaliacij?, ?reng? centrin? ildym?.
,,Pagal pateiktus dokumentus ?mon? ? nuomojam? Autobus? parko pastat? investavo apie 67 t?kst. Lt. Kada jie pra?jus? pavasar? pasak?, kad yra blogas stogas, leidia vanden? ir papra? Autobus? parko j? pakeisti, Autobus? parkas atsisak? t? padaryti (nebuvo tiek turtingas, kad gal?t? pakeisti nuomojamo pastato stog?) ir tod?l autobus? parko valdyba nusprend? t? pasat? nuomotojui parduoti. Buvo kreiptasi ? nepriklausomus turto vertintojus, kurie nustat? pastato rinkos vert? 35 t?kst. Lt. Tiesiogini? deryb? b?du buvo parduotas u 41 t?kst. Lt, nors 2009 m. inventorizacijos biuro dokumentai rodo, kad 2009 m. io pastato rinkos kaina buvo tik 43 t?kst., 2010 metais, kada jau buvo tvarkomi pastato pardavimo dokumentai, – 54 t?kst. Lt. Taigi nuomininkas ? pastat? investavo daugiau nei buvo rinkos kaina. Tod?l d?l io pastato pardavimo dabartinei valdiai taip pat nereik?t? spekuliuoti. Nes kada matome pastat? jau suremontuot? ir nudayt?, tai jis atrodo vienaip, o kai buvo tik stogas ir sienos vaizdelis visikai kitoks, pasakojo Seimo narys.
Jis yra ir iandien ?sitikin?s, kad tuo metu sprendiant Autobus? parko pastato likim?, geresn?s ieities nebuvo. ,,Manau, kad buvo pasielgta teisingai. Be to, em? po ituo pastatu yra valstyb?s, tod?l ir kaina atitinkama, sak? R. A?as. Noriu pasakyti, kad jei neb?t? direktorius R. Valin?ius ?m?sis toki? ryting? ingsni?, tai iandien Autobus? parkas jau stov?t? ant bankroto slenks?io.

5 Komentarai

 1. Simas

  2011-02-03 15:18

  Dar ne meras, k? ?ia aikini. Geriau papasakok kokia biuro nuomos tikroji rinkos kaina, giminai?iui 4 t?kst., savivaldybei 1,50 Lt u kvadrat?. Dar apie s?in? jis kalba, neerzink padori? moni?, pone. A?i?, “nesir?pink” Raseiniais, geriau ten Seime pab?k, mes kaip nors. Paskaitin?k senus laikra?ius, panaryk internete, prisimink senus draugus, padarytus darbus, pagalvok, pam?styk, gal atlik atgail?, juk ne venti visi esame…

 2. linas

  2011-02-05 13:12

  Noriu padekoti R.acui uz nudirbtus darbus rajone, ypac darzelio liepaite renovacija. Kazi ka gero padare ponas E.JONYLA raseiniams ? gal patylesiu…..
  O Ponas Zubiela ka jus darote gero rajone.Puikiai zinote silumos savikaina , kodel idomu jus trigubaipelna zeretes i kisene, o jusu bendramintis Vaidas Kuzmarskis ,dar vienas veikeja , vien tik kalbos tik jokiu darbu…
  Ka galvoso Visa rajono valzia kai prieme projakta prabaudos tvenkinio ir infrastrukturos tvarkymui uz beveik 1 mln. lt. Kai tos pacios tarybos narys J.Kenstavicius surganizuotu darbus uz beveik 300 tukst.litu. Kiek butu like pinigu rajono zmoniu gerbuviui tvarkyti.Nesuprantu ko miesto valdzia kimba prie autobusu parko???? TIksliai zinau apie autobusu pirkimo sanderius SU Lembuciu ir RIMVYDU BATAVICIUMI kuris tuos autobusus is prancuzijos parveze kaip nebetinkamus eksploatacijai ., Reiskias tuometine valdzia nupirko labai brangu metalo lauza kuris dabar rudyja patvory atneses milziniskus nuostolius .,paziurekim i siandienos autobusus Nauji,Patikimi,ekonomiski. Tai va …

 3. inantis

  2011-02-05 22:51

  ,,inodamas, kad Raseini? melioracijai Norg?l? gyvenviet?je
  esantis padalinys yra nereikalingas,”
  nu ir pasak?, kaip inodamas kam reikalingas

 4. nepartiete is Nemaksciu sen.

  2011-02-10 17:51

  jokiai partijai nepriklausau, bet juk kiekvienas padaro geru darbu. Paimkim du seimo narius is Raseiniu Kaip sakoma kiekvienas is ju turi savo objektus ir jas sefoja ; nereikia mieleji sakyti, (o tas ta padare’ . o ka tas padare?)Ka paprasti zmones nesipyks , kad partijos tarp saves pykstasi , ziurekit pries rinkimus vieni ant kitu purvais drabstosi ..Alio Raseiniai idomus laikrastis tik buvo atsibode matyti tus pacius straipsnius ir naujame ryte – laikrastyje . tai tvarka ir teisingumas

 5. to Linas

  2011-02-10 21:45

  Tai gal Alio Raseiniai patys komentar? neraykit