Raseini? autobus? parko laukia permainos

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

i? savait? UAB Raseini? autobus? parkas gamybiniame pasitarime buvo pristatytas naujas vadovas Andrius Vyniauskis. i? met? liepos 22 d. ?mon?s valdyba vienbalsiai patvirtino nauj?j? direktori?. Anks?iau iose pareigose dirb?s Romaldas Valin?ius asmeniniu praymu per?jo ? pavaduotojo pareigas. A. Vyniauskis (g. 1986 m.) pastaruoju metu dirbo UAB Lukoil Baltija degalin?s vadovu. em?s ?kio universitete apsigyn? mikininkyst?s specialyb?s bakalauro laipsn?. Su ?mon?s direktoriumi A. Vyniauskiu kalbasi Albinas Stakauskas.
UAB Raseini? autobus? parkas spaudoje buvo ne kart? minimas ir ne visada teigiamai. Ypatingu taikiniu jis buvo politik? akiratyje per rinkim? batalijas. Vienaip ar kitaip jam buvo bandoma primesti b?tas ar neb?tas nuod?mes. Kaip vis d?lto ryot?s eiti ? ? post??
? ingsn? svars?iau ir apsisprendiau ne i karto. Pasitariau su buvusiu ?mon?s vadovu, isiaikinau situacij?. Galiu tvirtai pasakyti, kad susidariau pakankamai aiki? nuomon? iais klausimais ir pad?tis ?mon?je man neatrodo kelianti pavoj? ar panaiai. Tiesiog vyko politinis ou, kuris su darbu nieko bendro neturi.
Gal papasakotum?te isamiau, kiek esate susipain?s su ?mone? Koks buvo pirmas ?sp?dis?
Pirmiausia nuo painties ir prad?jome. Kartu su dabartiniu pavaduotoju R. Valin?iumi api?r?jome esam? materialin? baz? autobus? stot?, garaus, remonto ?rang?, technik?. Ties? pasakius: vaizdas li?dnas. U?jus ? stot? ar alia esant? tualet?, pasijunti, kaip sugr??s ? sovietinius laikus. Viskas apgriuv?, komunikacijos, inineriniai tinklai sur?dij?, sukrit?. Vis d?lto stotis yra miesto centre, bet ?vaizdio jam tikrai nepagerina. Dar pras?iau nuteikia aplink litin?jantys neblaiv?s ?ia pat esan?io baro lankytojai. Tuo tarpu daug moni? atvaiuoja, ivyksta, pravaiuoja. odiu, miesto vizitin? kortel? prasta. Labai susid?v?jusi remonto baz?, n?ra mon?ms (mechanikams, altkalviams) dirbti tinkam? patalp?, tr?ksta ?rangos. Dar vasar? iek tiek paken?iama, bet iem? bus pras?iau. Naujos technikos turime, bet ji sudaro tik tre?dal? viso parko. 70 procent? autobus? reikia remontuoti, kaip sakoma, lopyti, ir v?l jais vaiuojama. Tod?l ateityje autobus? park? reik?s atnaujinti. Mes sieksime, kad mon?s vaiuot? saugiu, estetiku, ekonomiku ir ekologiku transportu. Ta?iau tai yra jau ne vien m?s? problema. Tai strateginiai klausimai, kuriuos reik?s spr?sti ne vieniems, o tariantis su rajono vadovybe. Kaip inome, m?s? pagrindin?s pajamos keleivi? perveimas. Ta?iau ios l?os naudojamos darbuotoj? atlyginimams, degalams pirkti, apmok?ti u autobus? lizing?. Tod?l iuo metu mes negalime ?sigyti nei vieno autobuso, nors mums j? vis dar tr?ksta. Dabar inome, kad gavus pradines investicijas ir vieuose konkursuose nupirkus naujus autobusus buvo pasiektas ekonominis efektas sumaintos degal? ir remonto s?naudos, padid?jo usakymai poilsin?ms kelion?ms, pager?jo vaiavimo s?lygos reguliariais marrutais. Ta?iau, mano manymu, ?monei iek tiek tr?ksta reklamos ir informacijos vieinimo. B?tina sukurti internetin? svetain?, kurioje b?t? patei-kiama visa keleivius ir kitus interesantus dominanti informacija.
K? pasakytum?te apie nauj? projekt? ?sigyt? teritorij? su pastatais Norg?luose, kur planuojama ?kurti autobus? parko baz?? Kokie b?t? pam?stymai d?l naujos autobus? stoties statybos?
Be abejon?s, b?t? beprasmika ? sen?j? remonto baz? investuoti l?as. Ji neatitinka reikalavim? ir apskritai jos mieste netur?t? b?ti (?vertinat sanitarines normas ir panaiai). iuo metu yra ruoiami tiek Norg?-l?, tiek autobus? stoties detalieji planai. Galime tik pasidiaugti, kad rajono valdia iems klausimams skiria didel? d?mes?. Mes viliam?s, kad, pavyzdiui, remonto baz?s perk?limas ? Norg?lus neutruks kain kiek laiko, nors dabar ?vardinti datas b?t? dar per anksti. ?sik?rus naujajai bazei, gal?s lengviau atsikv?pti alia gyvenantys mon?s, taip pat bus galima spr?sti klausimus d?l mokyklini? autobus? centralizuoto aptarnavimo (dabar kiekvienas remontuoja atskirai) ir j? paskyrimo vienai bazei bei panaiai. Tokiu b?du b?t? lengviau planuoti marrutus, ekonomikiau autobusus eksploatuoti. Galb?t tuomet reik?s auktesn?s kvalifikacijos specialist?, bet tam bus reikalinga modernesn? ?ranga bei visa kita.
Vis d?lto ioms permainoms bus reikalingos investicijos. Kokius numatote kelius joms gauti?
Labai gaila, kad vieajam transportui iuo metu n?ra galimyb?s pasinaudoti europini? strukt?rini? fond? l?omis. Pavyzdiui, buvo skiriamos l?os ekologiko transporto ?sigijimui, ta?iau nueita lengviausiu keliu paremti tik didi?j? miest? projektai. Tuo tarpu maesni rajon? centrai tur?jo verstis, kaip imano. Galb?t glaudiai bendradarbiaujant su rajono vadovybe iuos klausimus vienaip ar kitaip ispr?sime. Tam ir rengiami min?ti detalieji planai. Tai gali b?ti sprendiama ir imant ilgalaikes paskolas bei pritraukiant fond? l?as.
Ar jau susipainote su kolektyvu? Neplanuojate kokios nors naujos kadr? politikos?
Kiek susp?jau, jau susipainau. Pirmiausia susitikau ir kalb?jom?s su vyr. dispe?ere, vyr. buhaltere, dirbtuvi? vadovu, tiek?ju, mechanikais. Nesu i t? moni?, kurie nuo pat pirm?j? dien? imasi kadr? politikos ir kak? kei?ia. Turi praeiti tam tikras laikas, reikia gerai isiaikinti, kaip veikia visos strukt?ros grandys. Gal v?liau koki? min?i? ir kils. Laikas parodys. inoma, vienokios ar kitokios permainos vyks. Ta?iau mano, kaip direktoriaus pozicija, vis? pirma r?pintis ?mon?s strategija, bendradarbiauti su rajono vadovybe ir kitomis ?mon?mis, susitikti su bendruomen?mis, spr?sti pav??jimo klausimus. D?l vidini? ?mon?s reikal? daugiau r?pinsis pavaduotojas.
Kaip pasitiksite rugs?jo pirm?j?? Ar nebus nesklandum? d?l moksleivi? pav??jimo?
iuo metu ruoiami kelion?ms ir senieji autobusai ?mon? dirba pilnu paj?gumu. Stengiam?s, kad jie taip pat b?t? atnaujinti, sutvarkyti, ivalyti. To paties nor?tume ir i keleivi? varos ir tvarkingo elgesio. Taigi rugs?jo pirmajai transportas tur?t? b?ti paruotas. Tikim?s, kad dideli? problem? nebus.
A?i? u pokalb?.

2 Komentarai

  1. Jurgis

    2011-08-08 17:22

    2007 m. at?jo R.Valin?ius ? autobus? park? ir pamat? li?dn? vaizd?. 2011 m. at?jo A. Vyniauskas po 4 met? Tvarkos ir Teisingumo valdymo ? autobus? park? ir pamat? li?dn? vaizd? …. Mikininko profesija su autobus? parku labai tinka, bus kur save realizuoti pagal profesij?.

  2. Fiskaras

    2019-10-12 10:12

    Na ir kaip pasikeit? situacija per tuos 8 metus, raseinie?iai?