Raseini? hipodromas naujos galimyb?s ir vizijos

Versija spausdinimui

Aura NEIDERYT?

Raseini? hipodrome iuo metu statyb? darbai. U Europos S?jungos paramos fond? l?as ikils nauja i?rov? trib?na, nusidrieks pailgintas irg? b?gimo takas, bus sutvarkyta ir aptverta aplinkin? teritorija bei pastatytas administracinis pastatas, renovuotos senos arklid?s ir pastatytos pagalbin?s. Taip pat bus asfaltuotos aiktel?s lankytoj? automobiliams, ?rengtas patogus privaiavimas prie hipodromo.
Apie sunk? keli?, kuris buvo nueitas siekiant hipodromo renovacijos, bei apie kylan?ias naujas vizijas kalbam?s su V? Raseini? hipodromas vadovu Remigijumi Pokumi.

Kaip kilo id?ja renovuoti hipodrom??

Daug raiau apie irg? lenktynes, dalyvavau ruoiant Lietuvos hipodrom? pl?tros studijos ruoime, rinkau mediag? apie Lietuvos hipodromus, mokiausi i usienio irginink?. Informacija, kuri? sukaupiau, bylojo Raseini? hipodromas tikrai yra perspektyvus ir turi ateit?. Id?ja j? renovuoti brendo jau seniai ir tik dabar pavyko j? paversti realybe.

Koki? sunkum? ikilo organizuojant hipodromo renovacij??

Buvo sunkum?. I pradi? kalb?ta, jog hipodromas gaus 10 milijon? lit? param?. Para?me technin? projekt? tokiai sumai. Ta?iau pra?jo trys savait?s ir gavome ini?, kad tiek negausime bus tik kiek daugiau nei 4 milijonai. Atsid?r?me neaikioje situacijoje, ta?iau mums ? pagalb? at?jo kriz?. Statybos kainos nukrito beveik per pus?, atsirado viltis iplaukti ir su maesniu finansavimu. Ta?iau teko por? met? laukti tuometinio ?kio ministro ?sakymo, kad Raseini? hipodromas gauna param?. Tik tuomet gal?jome surengti vie?j? konkurs? darbus atliksian?iai ?monei samdyti. Ta?iau kainos jau buvo oktel?jusios gerasis momentas pralauktas. Ir tai, kai 2011 metais sureng?me vie?j? konkurs?, maiausia mums pasi?lyta darb? atlikimo kaina buvo didesn? kaip 7 milijonai. Tuomet koregavome projekt?, mainome jo apimtis. Darbas buvo sunkus, pagalvokite,
per kelis m?nesius sumainti planuotas ilaidas nuo 10 iki 5 milijon? ir dar ilaikyti b?sim? vaizd? pana? ? numatyt?j? pirminiame variante! Kviet?m?s geologus, bendravome su Lietuvos em?s ?kio universitetu, Pranc?zijos, vedijos hipodrom? atstovais. inoma, sugaiome. Galutinis variantas buvo baigtas rugs?jo m?nes?. Tuomet pagaliau ?vyko antras konkursas, kur? laim?jo bendrov? Raseini? statyba. ? pavasar? prasid?jo darbai. Ta?iau ?ia ir v?l sulauk?me netik?tumo. Antros vietos laim?tojas apskund? m?s? sprendim? teismui. ? proces? Vie?j? pirkim? tarnyba pavadi-no nelogiku teisiniu akibroktu. Ta?iau tikim?s, kad jis praeis be jokios alos vykstan?ioms hipodromo statyboms.
iuo metu statyb? aiktele virtusiame hipodrome viskas gerai, planuojame pabaigti lapkri?io m?nes?. inoma, dar daug technini? dalyk? reikia ispr?sti, ta?iau kol kas viskas vyksta be kli??i?.

Kokie pirmieji veiklos planai renovuotame hipodrome?

Dabar skubame ubaigti administracin? pastat?, nes turime susitarim? su Raseini? technologijos ir verslo mokykla d?l profesionali? irginink? ruoimo. Paskaitos tur?t? prasid?ti gegu?s m?nes?. Jose laukiame irginink? i visos Lietuvos. Kol kas analogiko irginink? ruoimo Lietuvoje n?ra. Paskaitose b?t? suteikiami irgininkyst?s pagrindai, vykt? praktiniai usi?mimai, o baigusiems kurs? iduodami paym?jimai. Diaugiam?s, kad pas mus bus vienintelis alyje mechaninis irgas stimuliatorius. Kiekvienas gal?s pab?ti ok?jaus vietoje ant em?s: jausti greit?, irgo judesius, net grunto pasikeitim?. Ir jokios rizikos susieisti, kas yra labai realu ok?jui lekiant ant tikro irgo 50-60 km/h grei?iu. Tai pad?s treniruotis nepatyrusiems ok?jams, bus atrakcija vaikams. Ta?iau gali b?ti, jog mokymo tikslams tur?sime ir tikr? irg?. Subrendusius, ramius
irgus gal?tume nuomotis i savinink? ir naudoti juos pramogai bei mokymui. Ta?iau tai dar tik ateities planuose.

Kokios kitos hipodromo panaudojimo galimyb?s? Koki? pramog? galime jame tik?tis?

Pirmenyb? bus teikiama lygiosioms varyboms, ta?iau hipodrome gal?s vykti ir kito tipo varybos, parodos, treniruot?s, atrakcijos vaikams ir irg? myl?tojams, koncertai.

Gerai inomas teigiamas bendravimo su irgais poveikis ne?galiems mon?ms. Gali b?ti, kad Raseini? hipodrome atsiras galimyb? tokiems mon?ms praleisti iek tiek laiko su ramiais irgais. Taip pat su irgininkyste gal?s susipainti vaikai, moksleiviai, bus galima organizuoti ekskursijas. Juk irgus lietuviai nuo seno myl?jo ir gerb?. Tur?dami nauj?, paang? hipodrom?, gal?sime v?l priartinti mog? prie irgo.

Ta?iau ioje srityje dar reikia ispr?sti daug rinkodaros aspekt?.Vieojo konkurso b?du bus renkamas operatorius, kuris r?pinsis hipodromo panaudojimu ir veiklos jame vystymu. Nuo konkurso laim?tojo priklausys, kaip toliau vyks gyvenimas naujame Raseini? hipodrome. Taigi, ar visos Raseini? hipodromo galimyb?s bus inaudotos ir visa nauda i dabartini? investicij? gauta, priklausys nuo b?simo Raseini? hipodromo operatoriaus.
Kok? hipodrom? radote, prad?j?s jame dirbti?

Prie dvideimt met? Raseini? hipodromas buvo ne kas kita, kaip plynas laukas ir nuiurusios, apleistos arklid?s. Nemonikai daug darbo ?d?ta, prikeliant hipodrom? i mirusi?. Prie to labai daug prisid?jo jaunieji irg? myl?tojai, nuolatos ateidav? tvarkyti aplinkos, pad?ti prii?r?ti irgus, prajodin?ti juos. Tiems vaikams reikia nuoirdiai pad?koti u entuziazm?. Tikiu, jog irginink? b?relis gyvuos ir toliau.

Ar vietiniams irg? sportas n?ra per brangus? Juk tik turtingieji gali sau leisti ?sigyti irg?.

Lietuvoje irgo ilaikymas bene pigiausias i vis? Europos ali?, o lenktynini? irg? udarbis palyginus didelis. Pavyzdiui, Lenkijoje irgo ilaikymas kainuoja kur kas daugiau, nei jis atnea savininkui pinig?. O m?s? atveju neretai i irgo dar ir udirbama. Ta?iau irg? augintojai ino, jog tai ne udarbio altinis, o malonus pom?gis, atneantis daug ger? ?sp?di?. inoma, lietuviui nusipirkti ger? lenktynin? irg? n?ra pigu, o kartais net ir neprieinama. Ta?iau vien? irg? gali tur?ti keli savininkai. Dalintis tiek juo, tiek jo udirbamais pinigais, tiek ilaidomis jo ilaikymui. A
pats turiu nusipirk?s irg? su keliais dalininkais. Usienyje labai danai irg? perka grup? moni?. Kartu jie dalinasi diaugsmu, kai irgas laimi, r?pes?iu, jei suserga. Kitaip sakant, gyvuoja draugyst?. Tokiu b?du irgininkyst? tampa prieinama ir vidutines pajamas gaunan?iam mogui. Manau, toks modelis tur?t? tikti ir m?s? vietinei rinkai.

Komentarų nėra