Raseini? hipodromo dalininkai ketina atleisti direktori?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Vasario 24 dien? Raseini? r. savivaldyb?je vyko V? Raseini? hipodromas visuotinis dalinink? susirinkimas, kuriam pirmininkavo Savivaldyb?s administracijos direktorius L. Kavaliauskas, dalyvavo hipodromo direktorius R. Pokus, K. Skamarakas, V. Jacikas, R. ilanskas ir kiti dalininkai. Darbotvark?je buvo numatyta svarstyti 4 klausimus. Vis? pirma buvo pavirtinti naujos redakcijos V? Raseini? hipodromas ?statai, pagal kuriuos bet kokie sprendimai bus priimami dviej? tre?dali? dalinink? pritarimu. Taip pat irinkta 5 asmen? valdyba: Savivaldyb?s administracijos atstovai L. Kavaliauskas ir Vie?j? pirkim? skyriaus ved?ja D. Banien?, V. Jacikas, K. Skamarakas ir hipodromo direktorius.
Toliau buvo svarstomas hipodromo direktoriaus R. Pokaus atleidimo i pareig? klausimas. V. Jacikas priekaitavo, kad ?staigoje nepakankamai gerai tvarkoma buhalterija, tod?l dalininkas si?l? atstatydinti R. Pok? i direktoriaus posto, bet palikti j? eiti projekt? vadovo pareigas.
K. Skamarakas tvirtino, kad direktorius jam laiku nepateikdavo reikiamos informacijos apie ?kin? ir finansin? hipodromo veikl?. Hipodromo direktorius R. Pokus sak? nesuprant?s, kieno iniciatyva ir d?l koki? prieas?i? norima j? atleisti. Jis teig?, kad per trejus pastaruosius metus ?d?jo daug pastang?, kad b?t? gautos europin?s l?os hipodromo rekonstrukcijai. Dabar, kai visas darbas atliktas ir hipodromui i Europos S?jungos strukt?rini? fond? numatyta skirti daugiau kaip 4 milijonus lit?,direktorius netik?tai tapo nebereikalingas. R. Pokaus nuomone, ?staigos dokumentai tvarkingi, o 2009 m. audito ivadose taip pat nebuvo ufiksuota esmini? paeidim?.
R. ilansko manymu, n?ra pakankamai svari? prieas?i? atleisti direktori?. Be to, ikyla klausimas, k? b?t? galima paskirti ? hipodromo direktoriaus pareigas, nes jas
tur?t? uimti i? srit? gerai imanantis mogus.
V. Jacikas pripaino, kad atleisti i pareig? vieosios ?staigos direktori? yra labai sunku, papras?iausias kelias draugikas susitarimas, antraip gresia teism? maratonas, ir jei nebus ?rodyti teisiniai paeidimai, atleisti direktori? praktikai n?ra galimybi?.
Kompromis? pasi?l? pats hipodromo direktorius. Jis sak? nor?s pabaigti prad?tus darbus, pasirayti visas sutartis d?l l??, gaunam? i Europos S?jungos strukt?rini?
fond?, bei rangos darb? ir tik tada svarstyti jo atleidimo klausim?. L. Kavaliauskas sutiko su K. Skamarako ir V. Jaciko teiginiais, kad direktorius ne visk? atlieka taip, kaip reikalauja ?statai, n?ra pateikiamos visos ataskaitos. Ta?iau jis pritar? hipodromo direktoriaus si?lomai iei?iai.
Raseini? hipodromo dalininkai nutar? palikti R. Pok? direktoriaus pareigose iki bus pasiraytos sutartys, o tada v?l suaukti susirinkim? ir svarstyti direktoriaus
atleidimo klausim?.
Raseini? hipodromo direktorius R. Pokus Alio, Raseiniams pasakojo, kad hipodromo rekonstrukcijai ir pl?trai yra skirta 4 milijonai 350 t?kstan?i? lit?. iuo metu
vyksta rangos darb? pirkimas, rekonstrukcijos darbai hipodrome tur?t? prasid?ti jau gegu? ir trukti apie 20 m?nesi?. Numatyta pailginti irg? b?gimo tak?, atnaujinti
i?rov? trib?nas, arklides, apvietim?, ?rengti asfaltuotas automobili? stov?jimo aikteles, nupirkti naujos technikos ok?j? mokymui. R. Pokaus nuomone, kai kurie
dalininkai tur?t? nusimesti savo ambicijas ir prad?ti kartu dirbti, ketinimai j? atleisti i pareig? tik ambicij? karas. Direktorius primin?, kad Raseini? hipodromas
20 met? stov?jo apleistas. Tik 2007 metais, jam prad?jus vadovauti, hipodromas v?l prad?jo veikti. Lietuvos viduryje, tarp Vilniaus ir Klaip?dos esantis Raseini? hipodromas po rekonstrukcijos taps ymiai populiaresnis ir patrauklesnis ne tik irg? sporto aistruoliams, bet ir galimiems investuotojams bei dalininkams.

Komentarų nėra