Raseini? krepinis

Versija spausdinimui

anas VITKUS

Naujasis treneris Deivis Koba

Trumpas dosje: gim? Marijampol?je 1968 m., ta?iau pasak jo paties, nuo pat akn? raseinikis. Baig? tuometin? 2-?j? vid. mokykl?, 1986m. ?stojo ? K?no kult?ros institut? (KKI).
Vis? pirma sveikiname Deiv? jis tapo Raseini? ,,Ras? komandos pagrindiniu treneriu ir strategu. Jaunesnioji karta nelabai ino, kasjis toks. Pabandysime juos apviesti. Kalbinu Deiv? Kob?.
Kada ir kaip susidom?jote krepiniu?
1982 m. Raseiniuose vyko KKI atvir? dur? diena. Atvyko kelios ,,algirio vaigd?s, pasakojo, kas tai yra krepinis, nuo ko jis prasid?jo, kaip formavosi ir kaip keit?si taisykl?s. Iki tol iuo aidimu nesidom?jau, bet pabandiau suprasti kas gi tai. Sek?si sunkokai. Nei futbolas, nei lengvoji atletika man?s nedomino. Ta?iau ,,algiris patiko nuo sen? laik?.
J?s ?stojote ? KKI…
?stojus ? KKI buvo toks momentas, kai a labai nor?jau aisti krepin?. Lankiau visas treniruotes
kur galima, kur negalima. ?ia mane pasteb?jo (amin? Jam atils?) Stepas Butautas, ta?iau tuo metu ? komand? priimti negal?jo. Likimas taip l?m?, kad i?jau atlikti
karin?s prievol?s ? sovietin? armij?. Gr??s suinojau, kad jis man?s ieko. Tada man buvo 21 metai. Taip prasid?jo mano, kaip krepininko, pakilimas (antrasis treneris
ar?nas Sakalauskas). Per tuos metus daug patyriau. Kai gr?au iarmijos, pamat?: a visai kitoks, prasid?jo kilimas ? vir?. Tada sus?dome a, D.Bagdonas, A. Petrokas, A.Vilimas: ,,Darom komand?, darom komand?… aidiam auktesnio lygio krepin?. Padar?me, prad?jome nuo Region? krepinio lygos (RKL).
I?jome ? NKL (Nacionalin? krepinio lyg?). Ir prasid?jo… Atsirado r?m?jai mon?s, kurie myl?jo, myli ir myl?s krepin?: V.imaitis, J.Kenstavi?ius, A.Liatukas. Labai didel? finansin? ir moralin? param?, kad ir sunkiais visiems laikais, suteik? Raseini? rajono savivaldyb?. Tur?dami tok? pagrind? prad?jome labai rimtai dirbti, aiotaas buvo ne k? maesnis negu dabar (nors lygis buvo auktesnis). ? Raseinius atvykdavo aisti labai daug inom? aukto lygio krepinink?. Jau vien ib?g? ? aiktel? jausdavom?s pagerbti. Nuvaiuoji ? kit? miest? sirgaliai jau ino, kad gali ?mesti, kad gali padaryti toki? b?d?… Atrodo, tur?t? nek?sti (logika?), ta?iau mus inojo ir prisibijojo. Su tokiu bagau vis toliau, vis auk?iau… Kod?l gi ne-pabandyti tapti treneriu…
Trumpai papasakokite apie savo karjer? Vokietijoje.
Ten (Miulhauzene 40 t?kst. gyventoj?) prabuvau 4 sezonus. Jie buvo H lygoje, labai m?g?jika komand?l?. Per tuos metus jie pakilo per 3-is lygas (kaip pas mus ? NKL). I tokio nedidelio miestelio (Vokietijos mastais) greitas ir auktas pasiekimas. Gavau daug patirties ir kaip aid?jas, ir kaip treneris.
Prisiminkime Senjor? lyg?.
aidimas savo malonumui. Argine smagu paaisti su Staniuliu, Jurgilu, Brazdauskiu, Lukminu?.. Jauniems gal tai nieko nesako, bet m?s? kartos mon?ms jie vis d?lto buvo vaigd?s. Pra?jusiais metais (pasak? su nekalta ypsen?le) tapome Lietuvos ?empionais… Smagu…
Papasakokite apie dabartin? ,,Ras? komand?.
Jaunimas lifuojamas. Keliami tam tikri reikalavimai. Tai, kad lengvai laimime prie kitas komandas,dar nieko nereikia ?ia auginama ,,m?syt? atei?iai. Jauniems m?s? aid?jams ne?kainojama patirtis aisti kartu su V.Savostjanovu, N.Karlikanovu. iais metais turime usibr?? tiksl? patekti ? NKL. Ar tai ?gyvendinama? A esu optimistas ir tikiu, kad viskas bus gerai, kad sutvarkysime ir puolim?, ir gynyb?. Mes kitais metais tur?tum?me aisti auktesn?je lygoje.
Ta?iau be m?s? yra dar 5-6 tokio lygio komandos, kurios turi t? pa?i? svajon? (Mol?tai, Plung?, Birai, Panev?ys). Teks gerokai pavargti.
Jei gal?tum?te pasiimti bet kok? Lietuvoje aidiant? lietuv?…
Kiek dirbau su tais, k? tur?jau. Esu realistas.
Kaip gal?sime nuvykti ? varybas naujojoje ,,Karpyn?s sal?je?
Kol kas tuo klausimu nieko negaliu pasakyti. Jis dar sprendiamas.
A?i? u isam? pokalb?. S?km?s regiono varybose ir atkrintamosiose, ir…
Tik?kime itikimiausi? sirgali? prognoz?mis bus…

Komentarų nėra