Raseini? ligonin? stengiasi isaugoti gimdyvi? skyri?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Kovo m?nes? Sveikatos apsaugos ministerija Raseini? ligonin?s administracijai atsiunt? ne itin malon? laik?, kuriame su nerimu konstatavo, jog ?staiga 2010 metais nepasiek? Vyriausyb?s nutarimu numatyt? pagrindini? sveikatos priei?ros paslaug? restrukt?rizavimo kriterij?. Paprastai nekant, tai reikia, kad Raseini? ligonin? pri?m? maiau nei 300 gimdym? per metus. Toliau laike praoma pateikti susidariusios situacijos prieastis bei informuoti, koki? bus imamasi priemoni?, siekiant atitikti tuos kriterijus.
Pasak Savivaldyb?s gydytojos Akvil?s aparnyt?s, pagal min?t? Vyriausyb?s nutarim? ligonini? ateit? nulems priimt? gimdym? ir atlikt? operacij? skai?ius bei atstumas viena nuo kitos. Tiek pra?jusiais, tiek iais metais Sveikatos apsaugos ministerija nuolat atlieka sveikatos priei?ros ?staig? veiklos rezultat? analiz?, pagal kuri? v?liau ?staigos bus suskirstytos ? tam tikrus lygmenis. Pavyzdiui, rajono lygmeniui bus priskirta ?staiga (rajonin? ligonin?), kuri neatitinka i? dviej? kriterij? kartu: 1100 didi?j? operacij? ir 300 gimdym? per metus. Tuo tarpu regiono lygmeniui bus priskirta ?staiga (regionin? ligonin?), kuri atitinka min?tus kriterijus abiem atvejais. Taigi, is pertvarkos planas ne tik sugrupuoja gydymo ?staigas ? respublikinio, regioninio ir rajoninio lygmens ?staigas, bet ir apibr?ia j? teikiam? paslaug? spektr?. O tai reikia ir galimyb? gauti finansavim? i Valstybin?s ligoni? kasos u tam tikras atliktas paslaugas.
Lietuvoje situacija dabar ymiai pasikeitusi ir daugelyje nedideli? savivaldybi? ligonini? jau neb?ra akuerijos skyri?. Tod?l iuo metu pas mus atvyksta gimdyv?s ne tik i m?s? rajono, bet ir i Kelm?s, Jurbarko. Pagal praeit? met? statistik? net tre?dalis gimdyvi? atvyko i gretim? rajon?, sak? Raseini? ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas. Pernai pasiektas Raseini? ligonin?je gimdym? skai?ius 267. Regis, ne tiek daug ir tetr?ko iki t? reikaling? 300.
Kita vertus, ligonin?s vadovo odiais tariant, metai i met? analizuojant duomenis, matosi, kad nuo 2004 m. gimdym? skai?ius Raseini? ligonin?je nesiekia trij? imt?.
Taip pat ir Savivaldyb?je registruot? (Civilin?s metrikacijos skyriuje) gimim? skai?ius turi ypa? gr?sming? tendencij? trauktis pavyzdiui, 2004 m. buvo registruoti 423 k?diki? gimimai ir kasmet laipsnikai ma?jant 2010 m. registruoti tik 264 naujagimiai. Ta?iau pakankamai svarbus yra ir atstum? tarp ligonini? kriterijus (turi b?ti ne maiau kaip 50 km), o jis atitinka reikalavimus. Anot V. Merkliopo, pagal i? met? pirmo ketvir?io duomenis kol kas viskas vyksta s?kmingai 77 naujagimiai pasaul? ivydo Raseini? ligonin?je. Taigi, jei tokia statistika isilaikyt?, tuomet ir b?t? pasiektas reikalingas kriterijus. Kaip ten beb?t?, dalis Raseini? ligonin?s Akuerijos ginekologijos skyriaus likimo yra rajono moter? rankose jeigu jos be ypatingos prieasties nevaiuot? ? kitas ligonines, tai ir tas skai?ius pasiekt? numatyt?j?.Apsilankius pa?iame skyriuje, maloniai nuteikia vara ir tvarka. Beje, kaip informavo ?ia pasitikusi gydytoja akuer?-ginekolog? Dalia Gruodyt?, kiekvieno m?nesio paskutin? ketvirtadien? 13 val. gydytojai rengia seminarus n??iosioms, kuri? metu pasakojama apie n?tumo eig?, gimdym?, supaindinama su naujagimi? maitinimu bei kitais dalykais.
Atsakydama ? Sveikatos apsaugos ministerijos rat?, Raseini? ligonin?s administracija pateik? duomenis apie gimim? tendencijas, taip pat buvo paym?ta, kad nuolat did?ja atvykstan?i? gimdyvi? skai?ius i kit? rajon?, Akuerijos ginekologijos skyriuje dirba pakankamai kvalifikuot? darbuotoj?, skyriaus ilaikymui dal? l?? skiria
rajono Savivaldyb?. Reikia tik?tis, kad Sveikatos apsaugos ministerija atsivelgs ? pamin?tus argumentus. Visgi, praradus ? skyri?, ikilt? daug problem?, ypa? socialiai paeidiamiems mon?ms.

Komentarų nėra