Raseini? ligonin?je iuolaikinis poi?ris ? senjor? gydym?

Versija spausdinimui

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com

Kovo 1 dien? Raseini? ligonin?je duris atv?r? naujas padalinys Geriatrijos dienos stacio-naras. M?s? rajono senjorams ?ia bus teikiamos ne tik medicinin?s paslaugos, bet ir visapusika socialin? pagalba. Pavyzdiui, pacientas gal?s b?ti apmokytas internetu atsiskaityti u komunalines paslaugas. Pagrindinis iame padalinyje dirban?i? specialist? tikslas utikrinti gyventoj? sveik? sen?jim?, pagerinti jiems teikiam? paslaug? kokyb?.
Raseini? rajone, kaip ir daugelyje alies savivaldybi?, kasmet daug?ja vyresnio amiaus gyventoj?. Kintanti demografin? situacija formuoja ir nauj? poi?r? ? iai amiaus grupei teikiamas paslaugas. Raseini? ligonin?je pradedan?iame veikti Geriatrijos dienos stacionare senjorams bus teikiama specializuota pagalba, puosel?jamas tinkamas poi?ris ? vyresnio amiaus mog?, o kompleksin? pagalba leis grei?iau ir efektyviau pasiekti usibr?tus tikslus.

Tikslas pagerinti b?kl? neguldant ? ligonin?
Kaip ir kiekvienas mogaus amiaus tarpsnis, senatv? pasiymi jai b?dingais sveikatos ypatumais. Gydytojams geriatrams tenka atsivelgti ? tai, kad 60 met? ir vyresni mon?s neretai serga keliomis l?tin?mis ligomis, kurios riboja ir j? fizin? savarankikum?, aktyvum?, silpnina psichologin? atsparum?. Tod?l ir geriatrijos paslaugos specifin?s, taikomos kompleksikai, pasitelkiant plataus spektro specialist? komand?.
Moderniame Raseini? ligonin?s Geriatrijos dienos stacionare su senjorais dirbs visas b?rys specialist?: gydytojas geriatras, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, psichologas. Pacientai ?ia gal?s atvykti gav? eimos gydytojo, terapeuto ar specialisto siuntim?.
M?s? tikslas pablog?jusios b?senos pacientui pad?ti atgauti funkcin? form? neguldant ? ligonin?. Nepakeisdamas ?prastos aplinkos, nakvodamas savuose namuose, pas mus jis gaus vis? intensyv? gydym?. Geriatrijos dienos stacionare paslaugos bus teikiamos pacientams, kuriems hospitalizacija nereikalinga arba kai mogus jos atsisako, aikina Geriatrijos dienos stacionare dirbanti gydytoja geriatr? Rasa Maselien?.

Vyresnio amiaus, varginamam lig? mogui keisti aplink? sunku. Gydytoja geriatr? sako, kad atsid?rus nepa?stamoje erdv?je pacientui, kurio kognityvin?s funkcijos sutrikusios, b?kl? dar labiau pablog?ja, dan?ja sumiimo epizodai. Namuose jis jau?iasi saugus, pasitiki savo j?gomis, o nauja aplinka gali sutrikdyti orientacij?, kai net pasiekti higienines patalpas tampa i?kiu.
Gydymas Geriatrijos dienos stacionare ias problemas isprendia. Pacientas nakvoja namuose, o vizit? metu, prii?rint gydytojui geriatrui, gauna visas reikalingas medicinines paslaugas tyrimus, gydytoj? specialist? konsultacijas, gydym? vaistais ir panaiai.

Tai tobulas skyrius
Su nukreipimu ? Geriatrijos dienos stacionar? atvykusiam pacientui paprastai bus paskiriama 1014 apsilankym?. Kiekvienos dienos keturi? valand? vizito metu numatomos trys proced?ros, pavyzdiui, laelin?, ergoterapija, socialinio darbuotojo konsultacija.
Anot R. Maselien?s, tokio intensyvumo gydymo pakanka ispr?sti daugeliui senatvini? problem? sumainti griuvimo rizik?, pakoreguoti jud?jimo sutrikimus, netinkam? mityb?, ?vertinti paintini? funkcij? sutrikim? ir panaiai.
Ta?iau Geriatrijos dienos stacionare senjor? lauks ne tik baltais chalatais vilkintys medikai. Ne- maiau svarbu, kad ?ia juos pasitiks jauki aplinka bei kit? sri?i? specialistai, pasiruo? suteikti ir kitoki? pagalb?.
Yra ne tik lovos, bet ir relaksaciniai foteliai, sal? su manktos ?ranga, kompiuteri? zona, virtuv?l?. Senjorai, j? artimieji, jeigu tik tur?s noro, gal?s b?ti apmokyti sumok?ti mokes?ius internetu. Virtuv?l?je bus s?lygos lavinti eimininkavimo ?g?dius. odiu, bus pasir?pinta viskuo, ko gali prireikti iame gyvenimo etape. Tai tobulas skyrius, tikina R. Maselien?.
Ateities planuose ir palaikomosios terapijos grup?. Dauguma senoli? skundiasi vienatve, jiems tr?ksta bendravimo. Tad galimyb? kartu sus?sti prie vieno stalo, isipasakoti pad?t? patiems susivokti savuose r?pes?iuose, o specialisto dalyvavimas nukreipti j? sprendimo link.

?gyvendinant projekt? pavyko sutaupyti
Geriatrijos dienos stacionaras Raseini? ligonin?s padalinys. Jis ?kurtas greta Vidaus lig? skyriaus, vienintel?se iki iol buvusiose nerenovuotose ligonin?s patalpose.

Toks stacionaras tikrai nereikalingas jaunai savivaldybei. Bet m?s? bendruomen? senstanti, tod?l kreip?m?s d?l paramos projekto Sveiko sen?jimo paslaug? kokyb?s gerinimo Raseini? rajone ?gyvendinimo. Ir dabar jau galime pasidiaugti rezultatu bei prad?ti teikti paslaugas, sako Raseini? ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas.
Projektui ?gyvendinti i ES fond? ir valstyb?s biudeto skirta per 170 t?kst. eur?. ?sisavinta kiek per 140 t?kst., likusias l?as pavyko sutaupyti konkurso b?du perkant remonto darbus.
I viso remonto darbai atsi?jo 79 t?kst. eur?. Medicinos ir IT ?rangai, baldams ileista 60 t?kst. eur?. U ias l?as nupirkta 46 vienetai ?vairios medicinos ?rangos ir priemoni?, tarp j? funkcin?s lovos, defibriliatorius, elektrokardiografas, ?ranga ir priemon?s kineziterapijai ir ergoterapijai.
Tokio tipo stacionarai veiks daugiau nei dviejose deimtyse alies savivaldybi?.

Senjorams vis daugiau pagalbos ir paslaug?

Akvil? JUKIEN?
Savivaldyb?s gydytoja

Kokia yra rajono sen?jimo statistika, kaip ji kinta kasmet? Ar senstame spar?iau, lyginant su aplinkin?mis savivaldyb?mis, bendru alies rodikliu?
Analizuojant 65 met? amiaus ir vyresni? gyventoj? dal? Raseini? rajone matyti, kad is rodiklis 2021 metais (22,4 proc. vis? rajono gyventoj?) suma?jo, lyginant su 2020 m. (23,1 proc.). Iki tol i dalis kasmet nuosekliai did?jo.
2021-?j? m?s? savivaldyb?s rodiklis (22,4 proc.) 2,4 proc. buvo didesnis u Lietuvos vidurk? (20 proc.). Pastebima, kad Raseini? rajone yra didesn? dalis vyresni? gyventoj? nei Jonavos, K?daini?, Kaiiadori?, Kauno rajon? ir Kauno miesto savivaldyb?se.

Kokios dar paslaugos vyriausiesiems gyventojams, be Geriatrijos dienos stacionaro Raseini? ligonin?je, yra teikiamos savivaldyb?je? Kokios naujos paslaugos planuojamos?
Did?jantis vyresnio amiaus moni? skai?ius savivaldyb?se ?pareigoja peri?r?ti ir teikiamas paslaugas, j? pob?d?. Ne iimtis ir sveikatos priei?ros paslaugos.
Raseini? rajono savivaldyb?je, kaip ir kitose Lietuvos savivaldyb?se, pirmin?s ambulatorin?s asmens sveikatos priei?ros ?staigos teikia ambulatorines slaugos paslaugas pacient? namuose. i? paslaug? tikslas utikrinti slaugos paslaug? t?stinum?, patenkinti paciento slaugos poreikius nam? s?lygomis ir skatinti paciento savir?p?.
Lietuvoje taip pat bus diegiamas ilgalaik?s priei?ros modelis. Kad paslaugos neb?t? fragmentuotos, yra kuriamas slaugos ir socialini? paslaug? teikimo modelis, t. y. kompleksin? specialist? pagalba, priei?ra. Siekiama sudaryti s?lygas, kad asmuo kuo ilgiau gal?t? savarankikai gyventi bendruomen?je.
Taip pat diaugiam?s, kad m?s? savivaldyb? yra viena i savivaldybi?, kurios dalyvaus pilotiniame pacient? pave?jimo paslaug? modelio k?rime. Pacient? pave?jimo paslauga savivaldyb?je tur?t? startuoti jau i? met? rugpj??io 1 d.
iuo metu savivaldyb? tam intensyviai ruoiasi, ruoia technines galimybes, personal? ir kt.
Metai bus kupini i?ki?, bet, tikime, atne daug teigiam? rezultat?.

Faktas
Geriatrija tai medicinos sritis, tirianti sen?jimo prieastis ir reikinius, senatv?s ligas, j? gydym? ir profilaktik?, siekiant sustabdyti ankstyv? sen?jim?.

Komentarų nėra