Raseini? misterija

Versija spausdinimui

Gausioje jubiliejini? miesto rengini? programoje nor?tume isamiau pristatyti t?stin? iuolaikinio meno projekt?, kur? kartu su partneriais ?gyvendina Raseini? rajono kult?ros centras tai yra performans? ciklas Misterija Rasseyne MCCLIII. Liepos 4 d. 22 val. alia dominikon? vienuolyno pamatysime pirm? io ciklo pasirodym? Salos. Antros dalies Pab?gimas premjera numatoma rugs?jo 15 d. Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?ios ventoriuje, pagrindinis organizatorius Raseini? krato istorijos muziejus.
Ties? sakant, ios k?rybin?s istorijos atskaitos taku b?t? galima ?vardyti pernai rugs?jo m?nes? Maironio gimtin?je vykus? performans? Pasandravys. J.M.M.-160. Taigi Raseini? kult?rin?s institucijos toliau t?sia paint? su iuolaikiniais pastatymais, kuri? pagrindas konceptuali muzika, novatorika scenin? kalba, modernus okis ir vizualumas.
Kiek pla?iau papasakosiu apie artimiausi? liepos 4-osios performans? Misterija Rasseyne MCCLIII. Salos prie dominikon? vienuolyno. io pasirodymo pagrindas gerai inomo Lietuvoje eiko okio teatro muzikos ir judesio instaliacija Salos vizualus, ?traukiantis ? stichik? b?sen? okio paveikslas, sudarytas i minimalistin?s muzikos, judesio, vies? ir abstrak?i? kostium?. Instaliacij? k?r? puiki profesional? komanda, utenka pamin?ti, kad muzikos autor? yra Nacionalin?s premijos laureat? kompozitor? ibuokl? Martinaityt?. Isami informacija apie k?r?jus ir atlik?jus pateikta pasirodymo anonse kult?ros centro informacin?je platformoje.
okio spektaklis pasirodymui Raseiniuose papildytas vaizdo projekcija (id?jos autorius Ar?nas Kazlauskas), joje istorinis naratyvas atskleidiamas per mogaus s?mon?s brandos prizm?. Istoriniai procesai trumpalaik?je mogaus atmintyje danai asocijuojasi su v?jo pustomo sm?lio platyb?mis, kuriose kaip atskiros salos ar oaz?s kartais ikyla rykesni? ?vyki? piramid?s, palaipsniui v?l inykstan?ios po umarties smil?i? kopomis. is kintantis somnambulikas peizaas su inyran?iomis ir v?l dingstan?iomis beform?mis chimeromis yra panaus ? naivi? vaiko vizij?, kol jo smalsi s?mon? dar nesupan?iota igalvot? laiko ir erdv?s strukt?r? pinkl?se tokia yra viso sumanymo koncepcija.
Misterija Rasseyne MCCLIII. Salos kelion? nuo nerili? vaiko fantazij? iki brandaus proto schem?, lemian?i? taut? ir valstybi? likimus. Belieka atsikratyti iankstini? nuostat? ir visa galva pasinerti ? i? gars? ir vaizd? magij?. Persp?jame tai nebus svaiginantis lengv? emocij? kokteilis, ioje s?mon?s b?senoje uduosite sau klausimus, kurie jums anks?iau niekada nekildavo… Atsakymai antroje misterijos dalyje Pab?gimas rugs?jo m?nes?. Ta?iau gali atsitikti ir taip, kad vietoje atsakym? ikils tik daugiau nauj? klausim?. Tuomet lauksime t?sinio…
Ar?nas Kazlauskas,
Raseini? rajono kult?ros centro projekt? vadovas

Komentarų nėra