Raseini? prek?s kodas E85

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Svarbiau negu Dubysa arba Maironio gimtin? Raseini? rajonui tapo i pirmo vilgsnio gana m?slingas kodas E85. Taip ymimas greitkelis Vilnius Klaip?da. Tikimasi, kad gerov? Raseinius gali pasiekti ne poet? apdainuotos Dubysos, bet asfaltuoto greitkelio vingiais. B?tent tod?l investuotojams skirtoje Raseini? rajono investicini? objekt? duomen? baz?je nuolat minima formul? E85. Apib?dinant si?lomus sklypus, b?tinai pabr?iama, kad jie yra netoli greitkelio. Raseini? rajone apsipirkin?ti galb?t ketinantiems verslininkams si?lomos teritorijos netoli Vidukl?s geleinkelio stoties, prie greitkelio ir Ervilko kelio sankryos, taip pat sklypai Girkalnio, Kalnuj? seni?nijose. Vis? i? preki? enklas tas pats E85. Neumirtama ir Dubysa. Susidom?j? sklypais alia greitkelio, investuotojai tur?t? atkreipti d?mes?, kad alia Raseini? yra ir daugiau puiki? preki? tai vaizdingos, poilsiui tinkan?ios teritorijos prie Dubysos Ariogaloje, Lydyv?nuose, Katauskiuose, taip pat Girkalnio, Kalnuj? seni?nijose. B?tent ios vietos ivardintos jau min?toje investuotojams skirtoje duomen? baz?je. Paprastai pateikiant prekes si?lomos ?vairios nuolaidos. Ta?iau Raseiniai nuolaidomis nevilioja. Taip sakant, sant?riai primena apie save. Ta?iau sant?rumas ioje srityje yra ne privalumas, bet akivaizdus tr?kumas. Juolab inant, kad norint pritraukti investicijas vilioti tik nuolaidomis per menkas umojis. Situacija tokia, kad investicijas jau reikia ne vilioti, bet tiesiog jas pirkti, nes d?l solidi? investicij? vyksta nuomi konkurencija.

Verslininkai pabr?ia, kad tai puikiai suvokia Andriaus Kubiliaus vadovaujama Vyriausyb?, kuri per palyginti trump? laik? ? Lietuv? atviliojo kelias visame pasaulyje garsias kompanijas. Tai pavyko padaryti tod?l, kad joms buvo pasi?lyti ap?iuopiami materialiniai dalykai milijonin?s investicijos ? Lietuvoje steigiam? ?moni? infrastrukt?r?. K? ap?iuopiamai materialaus gal?t? pasi?lyti Raseiniai? io to b?t? galima pasimokyti, pavyzdiui, i Kauno rajono. Prie kur? laik? Kauno rajono taryba pri?m? sprendim? pakaun?je stei- giamas ?mones trejiems metams atleisti nuo em?s ir nekilnojamojo turto mokes?io. i verslui labai patraukli aplinkyb? padeda veiklos pradioje tvirtai ?leisti aknis ir sukurti ilgalaik?s pl?tros galimybes.

Nors atrodo iek tiek paradoksaliai, bet jau ne kart? teko gird?ti, kad sunkmetis palankus metas investicijoms planuoti, verslo veiklai b?tiniems dokumentams parengti, nes tai nereikalauja dideli? kat?. Kai bankai iek tiek atsuks savo ,,kranelius, investicijoms pasirengusios ?mon?s i karto gal?s prad?ti jas ?gyvendinti. Tad iekoti investuotoj? dabar tikrai palankus metas. Susidaro ?sp?dis, kad iekodama investuotoj? Raseini? valdia elgiasi pasyviai ar gal net formaliai tiesiog pabarsto skelbim? internete ir laukia, ar kas nors susidom?s? Bet gal mes klystame? Tik?kim?s, kad valdia elgiasi kur kas aktyviau, tik mes to turb?t nepastebime. Visi ino, kad norint ?si?lyti prek?, nepakanka apie j? paskelbti kukli? inut? internetin?se diungl?se. Niekas tokios inut?s nepasteb?s. D?mes? atkreipia tik ypatingai aktyviai peramos prek?s. Ir tai normalu. Vienas verslininkas, svarstydamas, kas j? paskatint? investuoti ypatingu ekonominiu gyvybingumu nepasiymin?iame Lietuvos rajone, sak?, kad labai daug lemia vietos valdios pozicija. Jei valdia aktyvi, pasirengusi dalykiniam bendradarbiavimui, galinti ?rodyti, kad investicijos turi ap?iuopiamo pelno perspektyv?, jei sugeba pateikti isami? verslo aplinkos ir pl?tros galimybi? vizij?, galima tik?tis susidom?jimo i verslo pus?s.

Prie svarbaus greitkelio esantys Raseiniai, be abejon?s, gal?t? sudominti ir kin? verslininkus, kurie ieko keli? savo prek?ms ? Vakarus ir ? Rytus. Kinams logistikos centrus kur kas pigiau kurti Lietuvos centre, nei, pavyzdiui, Graikijoje. Juolab, kad pastarojoje alyje viskas brangiau, ?skaitant ir darbo j?g?. Raseiniuose darbo naumas gali b?ti gerokai didesnis nei Vakar? Europos alyse, kurios vis daniau pavadinamos pavargusiomis ir gerokai ipaikintomis.

Kita vertus, tik?tis, kad greitkelis gali tapti gerov?s altiniu, turb?t b?t? saviapgaul?. Nors bene s?kmingiausia Raseini? ?mon? ,,Norvelita, ?sik?rusi visai greta E85 magistral?s, ta?iau greitkelio kaiminyst? jos s?km?s s?skaitoje tesudaro, matyt, tik labai nedidel? procent?. Galima sp?ti, jog i ?mon? taip pat s?kmingai veikt? ir prie kokio nors viekelio ? Katauskius.

Tai patvirtina, kad resurs? reikia iekoti ne tik ior?je (pavyzdiui, valgytis, ar greitkeliu E85 neatrieda koks nors stambus investuotojas), bet ir viduje sugeb?jime isiskirti i konkurent? unikaliomis, savitomis vertyb?mis, kurioms, beje, priklauso ir Mairionio apdainuota Dubysa.

Ta?iau svarbiausia turb?t yra mogikieji itekliai. Apie iuos iteklius kalbama ,,Raseini? rajono savivaldyb?s pl?tros iki 2020 met? strateginiame plane. Jame numatyta didinti rajono gyventoj? ekonomin? aktyvum?, sudarant lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje, gerinti verslo ?moni? darbuotoj? kvalifikacij? ir ?moni? geb?jim? prisitaikyti prie kintan?i? aplinkos s?lyg?, ugdyti asmen?, vykdan?i? ?kin? veikl?, kompetencijas, ugdyti gyventoj? sugeb?jimus ir galimybes naudotis informacin?mis technologijomis, gerinti vie?j? paslaug? tiekim? verslui ir pilie?iams.

Visa tai, inoma, labai svarbu. Ta?iau ar ios nuostatos veikia? O gal jos tiesiog uima ,,svarbi? vieta stal?iuose ir kompiuteriuose?

Komentarų nėra