Raseini? rajono achtini? ulini? vanduo

Versija spausdinimui

Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus specialistai, vykdydami 2002 m. gegu?s m?n. 30 d. sveikatos apsaugos ministro ?sakym? Nr. 250 D?l apsinuodijim? nitratais ir nitritais diagnostikos ir profilaktikos (nuo 2011 m. liepos 11 d. sveikatos apsaugos ministro ?sakym? Nr. V-669 D?l apsinuodijim? nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos), organizuoja achtini? ulini?, kuri? vanden? naudoja n??ios moterys ir k?dikiai iki 6 m?n., vandens ityrim?. Per 2011 met? devynis m?nesius Raseini? rajono savivaldyb?je itirtas 68 achtini? ulini? vanduo. Raseini? seni?nijose buvo itirtas 16 ulini? vanduo ir 9-iuose buvo aptikta padidinta nitrat? tara bei 1-ame padidinta nitrit? tara, Ariogalos seni?nijose itirtas 18 ulini? vanduo ir 6-uose rastas padidintas nitrat? kiekis bei 1-ame nitrit?, Betygalos seni?nijoje itirti 7 uliniai ir 3-uose rastas padidintas nitrat? kiekis ir 1-ame nitrit?, Nemak?i? sen. itirta 4 ir 2-uose rastas padidintas nitrat? kiekis, iluvos sen. itirti 6 ir padidinta nitrat? tara rasta 1-ame, Pagojuk? sen. itirti 2 ir 1-ame rasta padidinta nitrat? tara, Paliepi? sen. itirti 2 ir 1-ame rasta padidinta nitrat? tara, Vidukl?s sen. itirti 8 ir 2-uose rasta padidinta nitrat? tara, Girkalnio sen. itirti 3 ir 1-ame rasta padidinta nitrat? tara, o Kalnuj? sen. itirtas 1 ulinys, kurio vandens kokyb? atitiko Lietuvos higienos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokyb?s reikalavimai reikalavimus. I vis? tirt? ulini? tik 23 ulini? vanduo atitiko ios higienos normos reikalavimus. 22 ulini? vandenyje aptikta mikrobin? tara, kuri buvo nustatin?jama iki . m. liepos m?nesio, kol pasikeit? auk?iau minimas teis?s aktas, 25 padidintas nitrat? kiekis, 3 padidintas nitrit? kiekisir 2 padidintas amonio kiekis, kuris nebenustatin?jamas nuo . m.
liepos m?nesio. Nustatyta, kad 10ulini? nitrat? kiekis virijo 100 mg/l ribas, o vieno ulinio, esan?io Raseini? seni?nijoje Pagiedo?io kaime, vandenyje rastas nitrat? kiekis siek? net 511,0 mg/l, kai tuo tarpu leidiama norma nitratams yra iki 50 mg/l. Nustatyta, kad 3 ulini? vandenyje nitritai virijo norm? (leidiama iki 0,5 mg/l). Padidintas amonio kiekis rastas 2 ulini? vandenyje: Lenkeli? kaime Raseini? seni?nijoje rasta 2,73 mg/l ir Didiuli? kaime Ariogalos seni?nijoje rasta 0,82 mg/l (leidiama iki 0,5 mg/l). Nors vandens kokyb? grietai reglamentuojama, deja, tenka konstatuoti, kad vis dar ne visi geria tinkamos kokyb?s vanden?. ulini? vandens kokyb? lemia moni? ?kin? veikla. Ji priklauso ir nuo ulinio vietos parinkimo, ulinio ?rengimo ir jo priei?ros. Tose vietov?se, kur vyksta intensyvi ?kininkyst?, yra galima ir achtini? ulini? padidinta tara, tiek mikrobin?, tiek chemin?, kuri ypa? pavojinga k?diki? sveikatai. K?diki? apsinuodijimas azoto grup?s junginiais nitritais ar nitratais vadinamas methemoglobinemija, kuri pasireikia pykinimu, v?mimu, dusuliu, odos ir gleivini? pam?lynavimu, o sunkiais atvejais gali isivystyti traukuliai ir k?dikis gali mirti. Azoto grup?s junginiais utertas vanduo neturi iskirtinio kvapo, skonio ar spalvos ir ie junginiai nepasialina i vandens viri-
nant, tod?l labai svarbu inoti achtini? ulini? vandens kokyb?. Ityrus vanden?, tyrim? rezultatus Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus specialistai pateikia tiesiogiai vartotojui ir asmens sveikatos priei?ros ?staigai, kuri dav? praneim? apie vartotoj?. Vartotojui pateikiami ne tik tyrim? rezultatai, bet ir rekomendacijos, kaip elgtis vienu ar kitu atveju.

Violeta Uringien?,
Kauno visuomen?s sveikatos centro Raseini? skyriaus ved?ja

1 Komentaras

  1. Violetai

    2011-11-17 11:26

    Kur kreiptis, noriu, kad itirt? ulinio vanden?, kiek kainuoja? Gyvenu mieste.