Raseini? rajono savivaldyb?s pinigin?je daug skyli?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Rajono tarybos pos?dyje paaik?jo, kad kai kurios skyl?s tokios pla?ios, jog pro jas gal?t? ikristi net tris milijonus lit? virijan?ios sumos.

L?? surinkta maiau

Apie Raseini? pinigin?s turin? ir skyles pra?jusio ketvirtadienio tarybos pos?dyje kalb?jo savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis. 2009 met? planuotos biudeto pajamos kartu su valstyb?s biudeto dotacijomis 95 milijonai lit?. Biudeto pajam? planas ?vykdytas 95 procentais, arba gauta 90 milijon? pajam?, i kuri? apie 50 procent? sudar? valdyb?s biudeto dotacijos.

Pagrindinis rajono savivaldyb?s biudeto pajam? altinis yra gyventoj? pajam? mokestis (PVM), – jis sudaro beveik 90 procent? savivaldyb?s surenkamos biudeto dalies. Lyginant su 2008 metais, ?plaukos i gyventoj? PVM buvo devyniais milijonais lit? maesn?s. Prieastis nedarbo augimas ir darbo umokes?io ma?jimas. Kitos biudeto pajamos: turto mokestis dav? 1 milijon? 800 imtus t?kstan?i? lit?. Surenkant mokes?ius u komunalini? atliek? tvarkym?, aplinkos terim?, planuota gauti 2 milijonus 800 t?kstan?i? lit?. Surinkta 2 milijonai 900 t?kstan?i?. 626 t?kstan?i? lit? pajam? negauta u tarybos sprendimais suteiktas ?vairias mokes?i? lengvatas.

Padeng? dal? skolos

D.Baltruaitis pabr??, jog savivaldyb?s skola negali viryti 30 procent? patvirtinto met? biudeto. Ta?iau projektams, finansuojamiems i ES ir kitos tarptautin?s finansin?s paramos, buvo nustatytas papildomas 18 procent? limitas.

Rajono savivaldyb? pra?jusi? met? pabaigoje pagal skolinimosi limit? turi keliolikos milijon? lit? skolinomosi rezerv?. Bendra ?siskolinimo suma per 16 milijon? lit?. Lyginant su met? pradia, skola suma?jo beveik 2 milijonais lit?. Gatvi? aligatvi? rekonstravimui reikia 32 milijon? lit?, apvietimo tinkl? rekonstravimui ir pl?trai 2 milijon? lit?. Tai didiul?s sumos. Tiems darbams surinkti l?? bus labai sud?tinga. Tod?l nerealu tik?tis, kad jie greitai prasid?s, – sak? administracijos direktorius.

Kur praapo trys milijonai?

Tarybos narys socialdemokratas Liudas Kavaliauskas pasiteiravo, kur prapuol? daugiau nei trys milijonai lit?, apie kuriuos savo ataskaitoje kalb?jo Raseinio rajono savivaldyb?s Kontrol?s ir audito tarnybos kontrolier?s pavaduotoja Eugenija Petravi?ien?.

Valdinink? usimin?, kad ufiksuoti rimti paeidimai, trukdantys savivaldybei ekonomikai naudoti l?as, apsunkinantys investicini? program? vykdym?. Danai tie paeidimai atsiranda d?l netvarking? ataskait?. Pavyzdiui, paaik?jo, kad savivaldyb?s turto ataskait? duomenys labai skiriasi nuo duomen?, kuriuos pateik? savivaldyb?s ?mon? Raseini? but? ?kis. Finansinis neatitikimas beveik per pusketvirto milijono lit?.

Tai juk ne keli litai. Tai didiul? suma. Paaikinkite, kas atsitiko su tais pinigais, – teiravosi L.Kavaliauskas.

D.Baltruai?io paaikinimas buvo aptakus: Klausiate, kur dingo trys milijonai. Jie niekur nedingo. Kaip buvo, taip ir yra. Tik vienur neapskaityti ar neufiksuoti arba ufiksuoti ne ta eilute. Tai apskaitos klaidos, o jos atsiranda tod?l, kad mes neturime normalios apskaitos sistemos. Deja, tos klaidos gali kartotis, dideles viltis dedu ? planuojam? nauj? apskaitos program?. Tai yra nusiengimai, bet jie visi sutvarkomi.

Panaiai aikino ir E.Petravi?ien?: Tai yra pa?ios ataskaitos sudarymo klaidos, nes ne visi savivaldyb?s turto duomenys teisingai perkeliami ? savivaldyb?s turto ataskait?, o i Raseini? but? ?kio duomen? apskritai nepareikalauta. Tai tik formalios klaidos. L. Kavaliauskas tokiais atsakymais tikino nusivyl?s. Anot jo, situacija ilieka visikai neskaidri.

Apmok?s ved?jo mokslus

Mano duomenimis, Raseini? Civilin?s metrikacijos skyriaus ved?jo mokslus numatyta finansuoti i biudeto. Ar tai teisyb?? – dar vien? klausim? pateik? L.Kavaliauskas. Taip, ved?jo mokslas bus apmokamas. Ta sutartis pasirayta, atrodo, 2008 metais. Teiravausi, ar ?manoma nutraukti sutart?. Specialistai pasak?, kad nutraukti – labai sud?tinga, juo labiau, kad studijos apmokamos pagal savivaldyb?s sutart? su profs?junga, tad iais metais u ved?jo moksl? bus apmokama, – paaikino D.Baltruaitis.

Nustat? daug paeidim?

Raseini? rajono savivaldyb?s Kontrol?s ir audito tarnybos kontrolier?s pavaduotoja E. Petravi?ien? pateik? savivaldyb?s Kontrol?s ir audito tarnybos 2009 met? veiklos ataskait?. Kontrol?s ir audito tarnybos specialistai atliko Raseini? lopelio darelio Saulut?, Nemak?i? darelio, socialini? paslaug? centro, savivaldyb?s ?mon?s Raseini? but? ?kis finansin?s atsakomyb?s auditus. Prad?ti auditai kai kuriose mokymo ir kult?ros ?staigose. Audituotojai nustat? paeidimus buhalterin?s apskaitos tvarkymo, savivaldyb?s turto naudojimo, savivaldyb?s biudeto asignavim? valdyme, biudetini? ?staig? darbo apmok?jimo tvarkoje. ?staig? vadovai nesupranta savo atsakomyb?s. Tai rodo, kad savivaldyb?s sukurta vidaus kontrol?s sistema n?ra efektyvi ir veiksminga, kad ji neutikrina patikimo, s?iningo ir efektyvaus finans? valdymo, – sak? E.Petravi?ien?.

vaist?si pinigais

Kontrol?s ir audito tarnyba nustat?, kad 20 ?staig?, savivaldyb?s biudeto asignavim? valdytoj?, 428 t?kstan?iais lit? virijo patvirtintus asignavimus darbo umokes?iui, 7 asignavim? valdytojai 1 milijonu 624 t?kstan?iais lit? virijo asignavimus turtui ?sigyti, 15 asignavim? valdytoj? 286 t?kstan?iais lit? virijo asignavimus prek?ms ir paslaugoms ?sigyti.

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius 556 t?kstan?iais lit? virijo asignavimus kompensacijoms gatv?ms tvarkyti. Pagal ?statym? aktus, administracija 228 t?kstan?ius nepanaudot? valstyb?s dotacij? tur?jo skirti kreditiniams ?siskolinimams, ta?iau tuos pinigus skyr? turtui ?sigyti.

Transporto ?mon? piktnaudiavo

Nepaisant to, kad savivaldyb? tik balandio pabaigoje patvirtino marrut? Raseiniai Taurag?, UAB Raseini? autobus? parkas pateik? savivaldybei kompensuoti io marruto nuostolius u sausio, vasario ir kovo ?nesius. Nepagr?stai reikalaujama suma siekia kelias deimtis t?kstan?i? lit?.

Ta?iau tai ne vienintelis nustatytas paeidimas. Raseini? autobus? parkas rajono savivaldyb?s administracijai pateik? reguliari? vietinio susisiekimo marrut? nuostoli? skai?iavimus, pagal kuriuos ne?skaityta atuoniolika t?kstan?i? savivaldyb?s jau sumok?t? kompensacij? u nemokam? mokini? veim? vietinio reguliariojo usisiekimo marrutais. Paaik?jo, jog iomis l?omis bendrov? kompensavo mokini? veim? tolimojo usisiekimo marrutais, nors nuostoliai tolimojo susisiekimo marrutais neturi b?ti kompensuojami.

Kaip visa tai bus itaisyta, neaiku, nes kontrolier?s pavaduotoja pabr??: Kai kas ?sivaizduoja, kad auditas, nagrin?damas savivaldyb?s institucij? ir ?staig? veikl?, turi bausti ir iiekoti nuostolius, ta?iau toks supratimas prietarauja tarptautiniams standartams, pa?iai audito esmei.

Nerimas d?l keturi? milijon? lit?

Tarybos pos?dyje buvo aptarti keblioje situacijoje atsid?r? iluvos vidurin?s mokyklos rekonstrukcijos planai: d?l uvilkinto konkurso ikilo gr?sm? netekti keturi? milijon? lit?, kuriuos atnaujinimo darbams buvo numatyta gauti i ES strukt?rini? fond?. Administracijos direktorius D.Baltruaitis paneig? prielaidas, kad konkurso rengimo procese b?ta savanaudik? tiksl? ir patikino, kad tie pinigai nebus prarasti.

Neskalndumai d?l Kalno vidurin?s mokyklos

Tarybos narys Antanas Vizbaras susir?pino d?l Kalno ir altinio mokykl? vaik? ateities ir kreip?si ? tarybos narius si?lydamas: ?pareigoti Raseini? Kalno ir altinio vidurini? mokykl? vadovus pasirayti sutartis su 9, 10, 11 klasi? t?vais, persp?jant t?vus, glob?jus ir mokinius, kad mokykla nuo 2008 m. tebevykdo neakredituot? pagrindinio ugdymo II dalies (9-10kl.) program? ir neakredituot? vidurinio ugdymo (11-12kl.) program?. A.Vizbaras pareikalavo leisti Raseini? pagrindinei mokyklai komplektuoti 5-6 klases nuo 2010 rugs?jo 1 dienos.

Komentarų nėra