Raseini? rajono ugdymo ?staig? mokytoj? stauot?

Versija spausdinimui

Balandio 26 d. Raseini? rajono ugdymo ?staig? vietimo bendruomen?s komanda per trumpalaik? stauot? iauli? Stasio alkauskio gimnazijoje dom?josi, kaip gimnazijos kolektyvui sekasi dirbti pagal atnaujint? bendrojo ugdymo turin? ir utikrinti veiksming? jo diegim?.
Patirtimi dalijosi fizikos mokytoja metodinink? Zita Bagamulskien?, ji pristat?, kaip UTA jaukinasi iauli? Stasio alkauskio gimnazija. Stauot?s dalyviai analizavo pamokos strukt?r?, kuri orientuota ? mokini? kompetencij? ugdym?, detaliau susipaino su tarpdalykin?s integracijos pavyzdiais bei udavinio formulavimo principais, siejant juos su ?sivertinimo kriterijais.
Gimnazijos direktor?s pavaduotoja ugdymui J?rat? Butkuvien? praneime Tarptautinio Erasmus projekto IQ+EQ=laim?s architekt?ra pasidalijo, kaip ugdymo procese pritaikyti tarptautini? projekt? patirt?.
Gimnazijos formaliojo vietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus ved?ja Jurgita Ribikauskien? pristat? metodus, naudojamus socialin?ms pilietin?ms kompetencijoms ugdyti.
Raseini? rajono ugdymo ?staig? mokytojai d?koja iauli? Stasio alkauskio gimnazijos direktorei Loretai Tamulaitienei u dalijim?si ger?ja darbo patirtimi, patarimus ir padr?sinimus ? naujoves i?r?ti atvira irdimi.
Jurga Urbonavi?ien?, Raseini? rajono
vietimo pagalbos tarnybos metodinink?

Komentarų nėra