Raseini? rajono valdioje ryk?s poky?iai

Versija spausdinimui

Gytis SAD?NAS

7-ojo aukimo Raseini? rajono savivaldyb?s taryboje valdan?i?j? daugum? sudaro dvi partijos – Tvarka ir teisingumas ir T?vyn?s s?junga Lietuvos krik?ionys demokratai bei visuomeninis jud?jimas RASAI.

Balandio 11-?j? pos?diavusi naujoji rajono taryba meru irinko Seimo nario mandato atsisakius? tvarkiet? Remigij? A??. Vicemero portfelis atiteko konservatoriui Sigitui Vai?iui, administracijos direktoriaus kaunie?iui verslininkui Dainiui Baltruai?iui. Slaptas balsavimas parod?, kad tarp valdan?i?j? vyrauja gelein? drausm? ir vienyb?.

Pirm? kart? Tarybos nariai dav? priesaik?, pad?j? rank? ant Konstitucijos. Ginti vie? interes? prisiek? visi 25 Raseini? rajono tarybos nariai. Po to prasid?jo rajono vadovo rinkimai. ? mero post? buvo pasi?lyti 4 kandidatai: tvarkietis Remigijus A?as, konservatorius Linas Dargevi?ius, koalicijos RASAI narys ?eslovas Kenstavi?ius ir koalicijos ,,Teisingas sprendimas narys Darius Ulickas. Tarybos nariai L. Dargevi?ius ir ?. Kenstavi?ius atsisak? kandidatuoti ? mero post?. Taigi, d?l Raseini? mero k?d?s var?si tik R. A?as ir D. Ulickas.

,,Ateina koalicija, nusiteikusi rimtam darbui. Mes pasiruo? ir toliau t?sti jau prad?tus darbus. Bet kartu turime ir daug nauj? sumanym?, – savo programin?je kalboje kalb?jo R. A?as. Jis tikino, kad per kadencij? darys tik tokius darbus, kuriuos su diaugsmu prisimins ir ateinan?ios kartos.

Slaptu balsavimu u R. A?? 14 tarybos nari? balsavus ,,u, jis buvo irinktas Raseini? rajono vadovu. 49-eri? met? amiaus naujasis rajono vadovas turi aukt?j? isilavinim?. Daug kart? buvo irinktas Seimo nariu.

Raseini? vicemeru irinktas 57 met? aukt?j? isilavinim? turintis Sigitas Vai?ius, iki iol dirb?s savivaldyb?s ?mon?je UAB ,,Raseini? komunalin?s paslaugos direktoriaus pavaduotoju. Tiesa, rinkimuose ? rajono taryb? S. Vai?ius kandidatavo po T?vyn?s s?jungos Lietuvos krik?ioni? demokrat? partijos v?liava, bet ? taryb? nebuvo irinktas. Ir tik po to, kai tarybos nario mandato atsisak? jo partijos kolega, Raseini? ligonin?s direktorius Vidmantas Merkliopas, S. Vai?ius pateko ? taryb?. Gav?s 14 bals?, jis tapo mero pavaduotoju.

,,Mes eidami ? rinkimus vis kalbame, kad valdininkija taps tarnautojais. Ta?iau gerai inau, kad nemaai savivaldyb?s administracijos darbuotoj? tur?s ?tikinti, kad mes esame tarnautojai ir mus samdo darbdaviai Raseini? rajono gyventojai. Tod?l nuo iol mes su jais tur?sime elgtis kult?ringai, kaip su darbdaviu, – savo programin?je kalboje teig? S. Vai?ius. Jis nesl?p?, jog dirbdamas vicemeru taip pat sieks, kad po keturi? met? Raseini? rajonas neb?t? respublikoje minimas kaip maiausiai asfaltuot? keli? turintis kratas.

Raseini? r. savivaldyb?s administracijos direktoriumi, irgi gav?s 14 bals?, irinktas pra?jusioje kadencijoje ? darb? jau dirb?s 36 met? amiaus aukt?j? isilavinim? turintis kaunietis Dainius Baltruaitis. Nors D. Baltruaitis ? nauj?j? Taryb? ir nebuvo irinktas, ta?iau jo kandidat?r? ? ? post? pasi?l? visuomeninis jud?jimas RASAI.

35 Komentarai

 1. Kaimiet?

  2011-04-11 21:51

  Tu Baltruaiti, apsispr?sk, Kai rinkimai-tai jis Karpyn?j gyvena, suprask raseinikis, kai med? kinietik? pardavin?ja – jis kaunietis. Ir dar. Remiantis LR vietos savivaldos ?statymu nuostatomis, savivaldyb?s administracijos direktorius ? pareigas skiriamas mero teikimu savivaldyb?s tarybos sprendimu. Kod?l Jus pasi?l? visuomeninis jud?jimas RASAI ir taryba 14 bals? irinko, tada paeistas ?statymas. Tod?l A?as tegu pasi?lo i naujo, o Taryba arba skiria arba ne. Bet gal dar SST sulaikys u medaus kontraband?.
  Vai?ius tikrai geras mero si?lymu tarybos nari? dauguma irinktas vicemeras. UAB “JOKL?” akcininkas, direktorius, Jokl? neveikia nuo 1998 met?, UAB “Raseini? paslaugos” akcininkas, direktorius – Raseini? paslaugos likviduojamos nuo 2002 m. ir niekaip nelikviduojamos, UAB “Regvila” akcininkas, nuo 2011-03-10 pakeistas vadovas, gal atrakins siuv?jas, nebus nelegal? ir alga virys 300 lit?.
  D?l A?o reputacijos b?t? neblogai kad informacij? pateikt? SST, jei nepateiks, paraysiu kit? kart?.

 2. Juristas

  2011-04-11 22:40

  Visuomeninis jud?jimas RASAI pagal ?statymus dalyvauti rinkimuose negal?jo, o tai dabar valdan?iojoj koalicijoje, na, ?ia reik?s pos?dio ?ra? iguldyti ant popieriaus ir itirti kas k? si?l? ir sudar? iame pos?dyje. Bus k? veikti teisininkams.
  Vai?ius kol dirbo komunaliniame pavaduotoju, tai danai stov?davo Vytauto Didiojo 11, kur yra jo 3 ?mon?s arba ligonin?je pas Merkliop?.

 3. reputacija

  2011-04-11 23:05

  Komisijos ivada D?l Seimo nario Remigijaus A?o veiklos atitikimo Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo nuostatoms

  2009-11-18 Nr. 101-I-33
  Vilnius

  Seimo Etikos ir proced?r? komisija (toliau Komisija): Vaidotas Bacevi?ius, Vytautas Boguis, Vida Marija ?igriejien?, Julius Dautartas, Egidijus Klumbys, Antanas Nedzinskas, R?ta Rutkelyt?, Algimantas Salamakinas, Dalia Teierskyt?, Ona Valiukevi?i?t?, Me?islovas Zas?iurinskas remdamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 78 straipsnio1 dalies 11 punkto nuostata nagrin?jo, ar Seimo narys Remigijus A?as, nuomodamasis Seimo nario biur?, laik?si Lietuvos Respublikos Seimo statuto ir Lietuvos Respublikos vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo nuostat?.

  Etikos ir proced?r? komisija konstatuoja:
  2009 m. balandio 22 d. pos?dyje Komisija Vyriausiosios tarnybin?s etikos komisijos teikimu svarst? klausim? d?l galimo priva?i? interes? konflikto Seimo nariui Remigijui A?ui nuomojantis patalpas Seimo nario biurui. Vyriausioji tarnybin?s etikos komisija perdav? gaut? informacij?, kad Seimo narys Remigijus A?as u Seimo nario b?stin? Maironio g. 12-8 Raseini? mieste kas m?nes? 3944 Lt nuomos mokes?io sumoka nuomotojui, jo sesers sutuoktiniui Orestui Jankauskui.
  Lietuvos Respublikos Seimo statuto 153 straipsnio 3 dalyje buvo numatyta, kad Seimo nariams ilaidoms, susijusioms su j? parlamentine veikla, kiekvien? m?nes? atsiskaitytinai skiriama 1.7 VMDU dydio suma (iuo metu 1.5 VMDU dydio suma). Seimo nari? l?? su parlamentine veikla susijusioms ilaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvark?, remiantis Seimo statuto 153 straipsnio 8 dalies nuostata, nustat? Seimo valdyba.
  Seimo valdybos 2008 m. gruodio 24 d. sprendimu Nr. 46 Seimo valdyba patvirtino Seimo nari? l?? su parlamentine veikla susijusioms ilaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo u jas tvarkos apra?, kuriame numat?, kad Seimo nariai l?omis, skirtomis su parlamentine veikla susijusioms ilaidoms, gali apmok?ti u Seimo nario biuro patalpos nuomos, remonto, eksploatavimo (ildymas, elektra, vanduo, valymas, apsauga), draudimo ilaidas.
  Seimo narys Remigijus A?as 2008 m. gruodio 29 d. sudar? patalp? nuomos sutart? su pil. Orestu Jankausku. Sutartimi ?tvirtinta, kad Seimo narys Remigijus A?as i Oresto Jankausko isinuomoja 25.00 m2 patalpas, u kurias kas m?nes? nuomotojui sumoka po 1.7 VMDU (3944 Lt).
  V?liau, iniasklaidos priemon?se vieai paskelbus abejones d?l nuomos kainos pagr?stumo, Seimo narys Remigijus A?as pateik? kit? negyvenam?j? patalp? nuomos sutarties variant? (bet sutarties sudarymo data ta pati 2008-12-29), kuriame jau nurodoma, kad nuomojamas patalp? plotas ne 25.00 m2 , o 51.76 m2. Naujai pateiktame sutarties variante nurodoma, kad nuomotojas ?sipareigoja ?rengti darbo vietas, mini virtuv?, organizuoti patalp? valym?, apr?pinti biur? kanceliarin?mis priemon?mis, ?rengti apsaugos sistemas, apmok?ti komunalines paslaugas.
  Komisija, nusprendusi prad?ti tyrim? d?l galimo vie?j? ir priva?i? interes? konflikto Seimo nariui Remigijui A?ui galimai i artimo asmens nuomojantis Seimo nario biuro patalpas ir mokant nepagr?stai didel? nuomos mokest?, 2009-03-26 ratu Nr.V-2009-1335 kreip?si ? Seimo nar?, praydama patvirtinti arba paneigti giminyst?s ryius su Orestu Jankausku. Seimo narys Remigijus A?as, atsakyme Komisijai nurod?, kad Orestas Jankauskas, i kurio nuomoju patalpas Seimo nario biurui Raseiniuose, n?ra mano sesers sutuoktinis. Kit? giminyst?s ryi? su Orestu Jankausku Seimo narys nenurod?.
  2009-04-22 pos?dyje apsvars?ius klausim? d?l galimo priva?i? interes? konflikto nutarta, kad Komisija, negavusi patvirtinimo, kad Seimo narys biuro patalpas nuomoja i artimo asmens, o ir pa?iam Seimo nariui paneigus, kad jis patalpas nuomoja i savo sesers sutuoktinio, ir atsivelgusi ? Lietuvos Respublikos valstyb?s politik? elgesio kodekso 7 straipsnio 2 dalies nuostat?, numatan?i?, kad anoniminiai skundai nenagrin?jami, nusprend? praneimo nebenagrin?ti.
  V?liau Komisija, gavusi informacij?, kad Oresto Jankausko sutuoktin? yra Seimo nario Remigijaus A?o monos sesuo, 2009 rugs?jo 23 d. pos?dyje nusprend? klausim? isiaikinti galutinai ir ubaigti.
  Seimo narys Remigijus A?as pripaino, kad Orestas Jankauskas yra jo sutuoktin?s sesers sutuoktinis.
  Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo nario pareigas, privalo vengti interes? konflikto ir neturi elgtis taip, kad visuomen?je kilt? abejoni?, kad toks konfliktas yra.
  Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo 2 straipsnio 2 dalyje apibr?ta, kad privat?s interesai yra asmens, dirban?io valstybin?je tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis tur?ti ?takos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Auk?iau min?to ?statymo straipsnio 5 dalyje ?vardintas artim? asmen? ratas: t?vai (?t?viai), vaikai (?vaikiai), broliai (?broliai), seserys (?seser?s), seneliai, vaikai?iai, sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partneryst? ?registruota ?statym? nustatyta tvarka, taip pat sutuoktinio sugyventinio, partnerio, kai partneryst? ?registruota ?statym? nustatyta tvarka, vaikai, vaik?, broli?, seser?, vaikai?i? sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai, kai partneryst? ?registruota ?statym? nustatyta tvarka.
  2009 m. spalio m?nes? Seimo narys Remigijus A?as Seimo Finans? departamentui pateik? nauj? Seimo nario biuro patalp? nuomos sutart?, sudaryt? 2009 m. spalio 1 d., kuria tos pa?ios patalpos Maironio g. 12-8 Raseiniuose nuomojamos ne i Oresto Jankausko, bet i kito asmens ? Edmundo Masiulio.

  Etikos ir proced?r? komisija nusprend?:
  1. Seimo narys Remigijus A?as, u valstyb?s biudeto l?as, skirtas Seimo nario parlamentinei veiklai, nuomodamas patalpas Seimo nario biurui i savo sutuoktin?s sesers sutuoktinio, paeid? Lietuvos Respublikos Seimo statuto 18 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas.

  2. Remiantis Seimo statuto 78 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostata informuoti Seim?, kad Seimo narys Remigijus A?as nevykd? Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo ir Seimo statuto 18 straipsnio reikalavim?.

  Balsavimo rezultatai: u 6, prie 0, susilaik? 4.

  Komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas

 4. Petras

  2011-04-12 08:35

  Atsikniskit j?s nuo to R. A?o. Jis yra geras ir protingas vyras. Svarbiausia, kad laikosi duoto odio. Manau, kad Raseiniams seniai reik?jo mero su savo stuburu. Tad vietoj pamazg? pylimo palink?kite jam s?km?s. Bet matyt negalit d?l to, kad daugeliui pavydas bamb? grauia. Arba papra?iausiai drebat d?l savo k?d?s – nes dabar reik?s ir juodai dirbti, o ne vaidinti dirbant?…

 5. Petras

  2011-04-12 08:37

  Seniai Raseiniams reik?jo mero su stuburu. Tod?l nepilkit purvo ant R. A?o, o palink?kit jam s?km?s. Bet matyt, kad daugeliui pavydas bamb? grauia. Arba bijomasi d?l savo k?d?s,nes dabar reik? dirbti, o dirbant? vaidinti…

 6. To Petrui

  2011-04-12 09:17

  ?ia komisijos ivada, oficialaus dokumentas, o ne pamazgos.is pilietis paeid? Seimo Statut? ir nevykd? Vie?j? ir priva?i? interes? derinimo valstybin?je tarnyboje ?statymo nuostatas. Kaip toks mogus gali prisiekti Dievu, kur jo s?in? ir moral?. K? reikia Petro teiginys yra geras ir protingas vyras? Kovo 22,24,29,31 d. v?l praleido 7 Seimo pos?dius, i kuri? 4 buvo numatytas iankstinis balsavimas. Kur atlyginimas ir ieitin? kompensacija, ponai?

 7. Tam petrui

  2011-04-12 09:52

  “nes dabar reik?s ir juodai dirbti”. Tai kieno naudai reik?s juodai dirbti? A?o? Kenstavi?iaus? Ar likusi? pakalik? naudai? Kad negavus kylos.

 8. tikintis

  2011-04-12 10:58

  Patikimi altiniai prane?, kad” labiausiai nusipelnusius” rinkimuose, bet kokiu b?du surinkusius daugiausiai balsuotoj? (galimai ir u pinigus), A?as nuve ? Briusel?.

 9. davatka

  2011-04-12 16:40

  Gal Vai?ius klebono vaiko Kriktat?vis? Tik Vai?iaus darbai neatitinka deklaracijoms, deja….

 10. Jurkenas

  2011-04-13 14:07

  Labai tikiu naujuoju meru. Jo pirmieji ingsniai jau parod?, kad tai mogus, neprarad?s s?in?s. Galit pilti pamazgas dabar visi, bet laikas dar parodys, kad gal be reikalo j?s puolat. S?km?s naujajam merui p.A?ui, stipryb?s, itverm?s ir toliau laikytis principingumo. Mes Jumis tikim ir pasitikim.

 11. Jor?

  2011-04-13 15:21

  Gerb.Mere, jei gausite “Liepait?s” pedagog? s?ra?, kuriame ginami vagys, o ne vaikai, tai gali tapti Jums puikiu ?rodymu, kokiais metodais vadovauja dabartin? direktor?: nematyk, kad a vagiu, nematysiu kaip tu dirbi. Pa?ios pagrindin?s io rato iniciator?s jau beveik m?nes? nebedirba savo tiesioginio darbo su vaikais, bet malasi per grupes, usiima intrigomis, kurstymu. Joms yra labai patogi dabartin? situacija ir jos bijo naujo principingo vadovo, nes tada gali prireikti DIRBTI. is s?raas labai geras rodiklis, kurie mon?s smuk? emiau pedagogui keliam? moralini? vertybi? kartel?s. inoma, dalis moni? ? s?ra? papuol? atsitiktinai, nes yra s?moningai suklaidinti vadovo, siekian?io bet kokia kaina isaugoti ilt? savo viet?, suklaidinti kit? “ypatingai nusipelniusi? pedagog?”, kurie gali voliotis darbe girti ir ras utarim? ir uuov?j? pas direktor?. Esama situacija tik dar kart? ?rodo, kad B?TINA ir LABAI SKUBIAI keisti vadov?, nes situacija tapo nebevaldoma.
  B?t? labai gerai, jei savivaldyb? kolektyvui iaikint? audito ivadas, nes vadov? klaidino, melavo. Nors dalies darelio “pedagogi?” ne?tikins niekas, jokios ivados, net prokurat?ra. Jos vadovaujasi vienu – ino, kad prie kito vadovo tokios betvark?s nebebus. O tada jau kaip kurioms veik?joms labai li?dna…

 12. Bartas

  2011-04-13 15:30

  Pai?r?kite, gerb.mere, kaip ? savo ilt? k?d? kabinasi viena direktor?. K? ji idarin?ja, kokius poktus kre?ia, kai i rank? slysta toks gardus k?snis. “Liepait?je” situacija jau tampa nebevaldoma.

 13. Buras

  2011-04-13 16:03

  Rajono valdzia turi skubiai isspresti susidariusia situacija “Liepaiteje”. Kolektyvas yra labai ligotas, tai rodo dabartiniai ivykiai. Direktorei labai reikalingi negebantys mastyti zmones, ypac dar ir turintys silpnybiu. Tada juos lengva valdyti. Juk ar gali pedagogas ginti vagyste itariamu asmenu interesus ir stoti pries vaiku interesus? Pasirodo, gali. Reikia skubiai keisti direktore, kuri ivairiais saistais susaistyta su tais ginanciaisiais. Ar gali rastvede, “atidirbti” naktine aukle ir vel ryte be pertraukos sesti i savo rastvedes vieta? “Liepaiteje” galima viskas. Ir dabar sie zmones stoja ginti “labai puikaus” vadovo. Zinot, situacija butu juokinga, jei nebutu graudi. Direktore kuria ivairius planus, kad tik neisslystu “Liepaite” is ranku. Jei jau ji butu priversta iseiti, tada bent jau savo dukra i ta vietele ikist. Absurdo teatras. Ar pajegi rajono valdzia suvaldyti sia isisautejusia direktore?

 14. Astuoni

  2011-04-13 17:32

  “Liepaite” atakuoja direktores marti, darbo metu maisosi po grupes, agituoja zmones, gasdina, kas bus, jei pasikeistu kitas vadovas. Negana to, dabar jau is vaiko auginimo atostogu atpuole ir direktores dukra i darzeli. Vaje vaje kas darosi, kai vienintelis ir tooooooks neissenkantis puikaus pragyvenimo saltinis gali issekti. Gal ivertins atitinkamos institucijos sumaisti “Liepaiteje”? Ir kiek tai gali testis??? Nusikalte asmenys turi buti nubausti. Direktore privalo prisiimti pilna atsakomybe uz visas aferas (jau neskaitant to, kad ji ir pati jas organizavo).

 15. to kaimietei

  2011-04-13 22:56

  ai ai ai kaimiete tu viska gerai zinai apie tris iarinktus i savivaldybe zmones. Tai isprusimas – ir nei vienas netinkamas tau Sakau gakl tau reikia eiti ir uzimti visas tris vietas , o dar ir visus darbotuojus pakeistum.

 16. vycka

  2011-04-14 07:11

  i?riu ,kad komentarai dvigubai ?domesni u pat? straipsn?…D.

 17. Edmundas

  2011-04-14 13:09

  Gaila man mano buvusio gimto miesto zmoniu…Toks “vadas” vadovaus…Tyliu…O tai buvsioj Zemaiciu sostinej.Visada maniau ir manysiu,kad zemaiciai ismintingi zmones…Deja…

 18. taip

  2011-04-14 14:37

  ?ia vis? t? purv? ant darelio pila keletas moter?, kurios pasirao kitais vardais. tie kas skaitote, inokit, kad visas kolektyvas yra u vadov?, bet yra darelyje kelios kurios tiesiog netelpa savyje ir pila vis? t? purv?. Sugeba tik tokius komentarus rayti.
  Ir joms jau pa?ioms stogas tuoj nuo savo nes?moni? nuvaiuos…
  Visos pedagog?s yra aunuol?s.
  Tos kurios rao ?ia tas bjaurastis, tur?t? pa?ios ? save pasii?r?ti.
  Turb?t jos neino, k? reikia blogas vadovas. Pilnos kakokios pagieos ant viso pasaulio.Tokio darelio dar reik?t? paiekoti.

 19. mnbbn

  2011-04-14 14:39

  puikus darelis

 20. a

  2011-04-14 14:49

  ?ia dirban?ios pedagog?s yra aunios, s?iningos ir ten tos kelet? i administracijos nustokit varyti ant viso kolektyvo. A tai niekaip nesuvokiu kaip dar j?s? ten t? keli? visos darelio moterys nepasikviet? ir neisak? visko k? apie jus galvoja. Kaip itaip galima vis? darelio darbuotoj? vardu rayti skundus ir usiimti tokiu purvo pylimu.

 21. laima

  2011-04-14 16:55

  buvo rasyta apie savivaldybes rinkimus , o kas isejo -pradejo rasyti apie darzeli . Visur yra piktu zmoniu, kurie nori ikasti . bet nepasiziuri savo seimoje kas darosi.jei seses, broliai pykstasi del zemes lopinelio tai ka kalbeti tarp svetimu zmoniu. Lietuviai pikti .jei kam sekasi tai pagatavi gerkle perpjauti . Taip buvo taip ir bus

 22. Mamyte

  2011-04-14 17:54

  Aha, apie savivaldybes rinkimus straipsnis, bet komentarai labai idomus. Matyt, naujoji valdzia grieztai emesi darbu su visokio plauko valdininkeliais, kad taip pakrypo tema. Apie Liepaite ka galima pasakyti: grazus, erdvus, renovuotas. Bet tai ko gero, padaryta uz europinius pinigelius. Turbut ne vienas darbuotojas neatnese is namu, kad taip nuopelnus uz tai prisiima. Siaip tai viskas ten normaliai, bet kad negrazus dalykai per audita pasirode, tai faktas. Nu negrazu, nepuosia tai. O bobynas yra bobynas, tai ir pjaunasi dabar: vienos nori isiteikti, kitos nori dar kazko. Taip buvo, taip ir bus. Kad vadovas naujas butu, tai nematau nieko bloga: juk kaip sakoma “nauja sluota geriau sluoja”. Tik per tas savo rietenas vienos su kitomis, nepamirskit, kad dirbat vaikams ir turit rupintis pirmiausia jais. Sekmes.

 23. Diplomas

  2011-04-14 20:54

  Sveiki, baigiamajam darbui turiu atlikti apklaus? apie kaimo turizm?. Apklausa anonimin?. Utruksite vos kelias minutes ir labai pad?site studentui. A?i? visiems i anksto! http://www.manoapklausa.lt/apklausa/270791189/

 24. Rimas

  2011-04-14 22:05

  Bet tai kokios aistros uvir?, matosi, tam darelyje. Vitid? ne kitaip. Kudakuoja dabar viena per kit?. Nu gi gerai viskas ten, labai gerai: jumoristai dirba – trij? r?i? garnyrus po 1 kg sueria vaikui. :D DD Kas gi ten gali b?ti blogai.:D

 25. emaitis

  2011-04-14 22:56

  Parsidavelis Vai?ys ir jo palydovai idav? Raseini? konservatorius. Ta?iau ?vykiai Kaune ir art?jantys partijos pirmininko rinkimai, gali kai kam b?ti gera pamoka.Tad kvie?iame neabejingus pasiimti akes ir ateiti ? talk? ivalyti t? m?lyn?.

 26. Dainius

  2011-04-15 09:24

  Nauja valdia ?m?si darbo ? Patikrinimas, ufiksav?s paeidimus atliktas prie prie tai buvusios. Paeidimai buvo daromi valdant tiems patiems, kurie dabar nusipirko buvim? valdioje. Atsibuskit, sektant?s !

 27. Gy?iui Sad?nui

  2011-04-15 12:49

  Gerb. urnaliste, tur?tum?te inoti kuris rajono pareig?nas yra renkamas, kuris skiriamas ir kas teikia kandidat?r?. Pai?r?jus pos?dio vaizdo ?ra?, Administracijos direktorius mero teikimu buvo paskirtas ? pareigas rajono tarybos sprendimu. Reik?t? skirti visuomenin? jud?jim? RASAI ir koalicij? RASAI.

 28. Pritariu emai?iui

  2011-04-15 12:56

  Kod?l meluoja beveik Dievas Vai?ys? 04-08 partija balsavo ar dalyvauti silki? koalicijoje, bet Vai?ys pasak?, j?s balsuokit kaip norit, a einu su ne komunistais. Imesti j? nafik, i visur….

 29. To Dainiui

  2011-04-15 16:11

  Nr praeita valdzia dirbo. Buvo EILINIS PLANINIS auditas atliktas Liepaiteje. Rasti siaubingi pazeidimai, ir tai ka sugebejo praeita valdzia padaryti – uzvilkinti, slepti, dangstyti. Geda, nes visiems aisku, kodel buvo tai daroma. Manau, kad buvusio mero Sadauskio politine karjera baigta amziams, niekas ir niekad uz ji nebebalsuos. Susidirbo paskutinemis dienomis, kad net graudu buvo ziuret. Nesugebejo su keliomis vagilkomis susitvarkyt. Ka galejo padaryti – tai tik tempti laika ir bandyti nugramzdinti.
  Aciu dabartiniam merui Acui, kuris, labai tikiuosi imsis visu grieztumu sio bjauraus reikalo.

 30. Dainius

  2011-04-15 22:00

  Ne visiems aiku. Paaikinkit, kod?l j?s? manymu, buv?s meras tariamai dangst? TT partijos nar??

 31. Gytis Pu?nas

  2011-04-15 22:34

  Mano iniomis, buv?s maras ir nesiruoia daugiau dalyvauti itame kvailiuk? mulkinimo spektaklyje, politika pavadintame. Jo jau ir ituose rinkimuose besireklamuojan?io nesimat?. Jis, mano iniomis, tik suteik? mon?ms galimyb? rinktis.

 32. na taip

  2011-04-16 08:54

  Na taip, Liepait?s ved?ja para? pareikim? i darbo ir, mero manymu, po v,Velyk? bus atleista, tik meras nepasak? su keli? m?nesi? ieitine kompensacija. O kur teis?sauga? Juristai? Reikia atleisti ne savo noru, bet, matyt bijo v?l prakiti, kaip buvo su centro direktore ir seni?nu. Oi, brangiai kainuos Baltruai?iui tie atleidimai. Bet A?as dovanos, pats 7 pos?dius Seime praleido ir niekas neimet?. Kiek imok?jo u pravaiktas, Gerb. Mere? A?i? i anksto, tikiuosi ne?m?te.
  Jeigu Vai?ius taip varin?s demagogij? ir meluos, a vieai paklausiu Lino Dargevi?iaus. Tauta turi teis? inoti ties?, toki? aferist? mums nereikia ir niekas J?s? neirinko, Merkliopas uleido, ?sid?m?k, Vai?iau – trij? bankrutavusi? UAB-? direktoriau.

 33. To Dainiui

  2011-04-16 10:04

  Mano manymu, buves meras dangste, 1. nes iskarto nepateike prokuraturai medziagos, 2. nes vilkino darzelio turto pilna inventorizacija, 3. nes niekaip nesugebejo sudaryti tam komisijos is savivaldybes atstovu, 4. nes norejo, kad pati darzelio direktore inventorizuotu turta, neziurint i tai, kad uzfiksuoti grubus dokumentu klastojimo atvejai, (cia tas pats, kaip lieptume vagiui issitirti savo byla), 5. nes, galu gale, apie padarytas isvadas ilgai tylejo (ziurekit isvadu pateikimo data ir kada pradetas sis klausimas svarstyti. ko gero buvusiam merui tie 32 000 Lt atrode visikai neverti demesio kisenpinigiai). Apie kitas priezastis, matyt, nulemusias buvusio mero veiksmu vanguma gal patylesiu kol kas, nors paprasti zmones jas jei ne puikiai zino, tai bent jau numano. Beje, as visad laikiau p.Sadauski tiesos zmogumi. Deja, labai nusivyliau. Gaila.

 34. To to Dainiui

  2011-04-16 10:45

  Gal inot, kod?l praeitoje kadencijoje itam dareliui nei vieno planinio ar neplaninio audito nebuvo atliekama? Juk paeidimai vyko, anot tikrintojos, iaur?s. Niekas nepasteb?jo? Tarybos nario Dainiaus Ka?iuio mona tame darelyje dirba, nemat?? Kito tuometini? valdan?i?j? atstovo L. Dargevi?iaus vaikas j? lanko. T?velis vaiko alkano ar darovi? persirijusio nepasteb?davo?:) Etatus ididintus kas, jei ne tuometin? taryba tvirtino?

 35. To Dainiui

  2011-04-16 13:29

  Pilnai su Jumis sutinku, sutinku su paskutiniu Jusu komentaru. Opus klausimas, nes dauguma darzelio darbuotoju taikstesi ir net dabar, iskilus i viesuma mazai dalelei faktu, intensyviai dangsto nusikaltimus. Tik del teveliu, nepastebinciu savo “apsirijusiu” darzovemis vaiku, negalima kaltinti. Juk “rijo” vaikai popieriuose tas darzoves, o ne naturoje. Apie etatus irgi sutinku, kad ne vien buves meras kaltas. Bet … kada isaiskejo ir iskilo, tikejomes is jo ryztingo ir principingo sprendimo, nes juo pasitikejom. Deja… nusivylem. Dabar labai daug vilciu sudeta i dabartini mera. Laikas parodys, nes zmones tikrai labai nusivyle vilkinimais, dangstymais. Beveik isitikine, kad teisybe yra giliai, gal kokius 12 metru, po zeme. :) O noretusi patiketi, kad vis del to gali buti ir kitaip.