Raseini? scenoje Trys mylimos

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Balandio 15-oji Kult?ros diena, beje, iemet ji sutapo su Atvelykiu. ia proga Raseini? kult?ros centro darbuotojai i?rovams padovanojo emait?s klasikin? veikal? spektakl? Trys mylimos. ? spektaklio premjer? sugu?jo pilnut?l? sal? i?rov?.

Spektaklis prasid?jo aiginio ok?j? pasirodymu, kuri? fone aktoriai improvizavo kaimo vakaron?s dalyvius. Na, o po to prasid?jo… maiktusis saldialieuvis, pinig? viliotojas ir irdi? ?dikas Liudvikas (Edgaras Juka) ?m? negailestingai suktis apie sijonus. Jam neatsilaiko n? viena jauniausioji ir beviltikai ?simyl?jusioji Domicel? (Inga atkauskien?), kiek sumitusi ir mokanti pinigus skai?iuoti, bet vis vien jaunikiu susidom?jusi Petron?l? (Jolanta imaitien?), ybsin?i? Liudviko aki? pavergta pagyvenusi nal?, mamait? Kyverien?. Veiksmui ?sib?g?jus, pasirodo supratingas ?kininkas, vis papuolantis ? netik?tas situacijas Kozeris (Gravydas Jegnoras). Spektaklio artist? vaidyba avi nuo pirmos akimirkos. E. Juka ne veltui pernai gavo Lietuvos liaudies kult?ros centro geriausio aktoriaus nominacij? jo personaas Liudvikas toks ?tikinantis, kad atrodo, jog spektakl? i?ri akademiniame teatre. Labaiauniai ir profesionaliai vaidina I. atkauskien? ir J. imaitien? j? duetas labai iraikingas, perpintas liaudiko humoro doze, plastikas ir gyvas. V. Pocien? taip pat puikiai ?sik?nija ? mamait?s, neatalusios meilei nal?s, nekvailos ?kinink?s, vaidmen?. G. Jegnoras, kaip ir pridera jo personaui Kozeriui, orus, geros irdies, kita vertus, aritmetik? imanantis kaimietis. Pamat?me klasikin?s pjes?s tikrai iuolaikik? traktuot?, nors teksto prasm?, regis, nedaug pakeista, jis skamba ?tikinamai, iuolaikikai ir nenuobodiai.
Spektaklis ritmikas, spalvingas, dinamikas. Aktoriai iame pastatyme atsiskleidia universaliai jie daug juda, oka, dainuoja. Regis, ne vaidina, bet nat?raliai aidia ir gyvena scenoje. Funkcionali scenografija (vykusiai panaudoti ieno spudulai) leidia provokuoti scenoje aidim?, tod?l aktoriai j? pl?toja ir iki galo inaudoja scenografijos teikiamas galimybes. Trys mylimos moterys tiesiog pakeri po spektaklio neliko n? vieno joms abejingo i?rovo. is spektaklis tarsi vaistas pavargusiems nuo r?pes?i?, darb? r politikos, pasiilgusiems juoko ir geros nuotaikos. Be abejon?s, ?ia didiausias reisier?s Laimonos Liaukien?s ind?lis. Raseinikiai ?sid?m?jo ne vien? ios kult?ros darbuotojos reisuot? spektakl?, kurie paprastai vykdavo pad?kos vakaruose, Nauj?j? met? ivakar?se.L. Liaukien? sugeba atskleisti k?rybini? darbuotoj? potencial?, pasteb?ti individualias aktori? savybes ir jas vykusiai panaudoti scenoje. Diugu, kad turime tok? meninink? ied? Raseini? kult?ros centre.

Komika ar net tragikomika Trij? mylim? istorija iais laikais labai intriguojanti. Tai niekad neatsibosianti, visad aktuali istorija apie lengvatikes moteris, apie suk?ius, kurie moka be vargo ivilioti pinigus ir, inoma, apie amin? svajon? idumti ? Amerik?. Danas gyvenimo faktas spektaklyje virsta aismingu poktu, kiekvienas ?vykis kupinas s?mojo. Labiau u bet k? spektaklyje i?rovus suavi temperamentinga aktori? vaidyba. Po spektaklio panekinau koleg?, ilgamet? saviveiklinink?, urnalist? Pran? Laurinavi?i?. Jis neabejodamas sak?: Klysta tie, kurie nuvertina m?g?j? men?. Tokius samprotavimus paneigia m?s? matyta Raseini? kult?ros centro aktori? vaidyba. emait?s Trys mylimos atrodo iki paakn? visiems inomas k?rinys ir k? ?ia beispausi… Visgi reisier? Laimona Liaukien? su aktori? penketuku ir didiuliu pagalbinink? b?riu i?rovams trinktel?jo tarsi auktos ?tampos sm?giu. Ger?ja prasme, inoma… Kain kaip sureaguot? emait?, pama?iusi, taip sumodernint? savo veikal?. Manau, kad ji ne?sieist?. Juk ji yra ragavusi amerikietiko gyvenimo,tad pama?iusi t? dinamik? aktori? ?lsm? i pasitenkinimo turb?t cigar? utraukt?. Kaip buv?s saviveiklininkas, dramos m?g?jas labai diaugiuosi, kad ? kult?ros meno m?g?j? aruodus v?l pradeda sugr?ti dramos anras, kuris vienu metu buvo lyg ir pasitrauk?s. Diugu, kad ne vien Raseini? kult?ros centro trup? pradiugina gerais spektakliais. Geri kolektyvai gyvuoja jau ne vienoje kaimo bendruomen?je. Tad tegul ? kult?ros gyvenim? sugr?ta vaidyba, pritaikydama lietuvik? literat?ros klasik? iuolaikiniam gyvenimui.
Pasibaigus spektakliui, aktorius ir reisier? sveikino Savivaldyb?s ir Kult?ros centro vadovyb?, tarybos nariai, draugai ir artimieji. Taip pat Kult?ros dienos proga buvo pasveikinti ir Vieosios bibliotekos bei Krato istorijos muziejaus vadovai. Vis? trij? kult?ros ?staig? kolektyvams ?teiktos ?sp?dingos dovanos. vent? pavyko. Be pamin?t? auni?j? aktori? ir reisier?s buvo pad?kota scenografei Renatai Lauraitytei, choreograf?ms Aurai Jukilaitienei ir Mildai Bertulytei, garso operatoriui Arnoldui idlauskui, viesos operatoriui Virginijui Martinai?iui, aranuo?i? autoriams
Raimundui Tarvydui ir Vytautui Kasparavi?iui. Ta?iau t? dien? kult?ros darbuotojai ne tik pramogavo. Jie aplank? kapines, pad?jo g?li? ir udeg? vakeli? ant anapilin i?jusi? koleg? kap?. Tylos minute buvo pagerbti ikil?s, daug m?s? kratui j?g? atidav? kult?ros mon?s.

Komentarų nėra