Raseini? socialdemokratai Kovo 11-?j? pamin?jo gamtoje

Versija spausdinimui

Grai Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos vent?, vykusi Raseini? rajono socialdemokrat? bi?iuli? ir draug? b?ryje, buvo kitokia, nei ?prastai.
Kovo 11-?j? m?s? rajone vyko daug ?domi? rengini?, buvo malonu juose dalyvauti. Mes nutar?me rengini? cikl? prat?sti ir visus ? gamt? sukviesti kovo 12 dien?. Renginio dalyvius Lietuvos nepriklausomyb?s atk?rimo vent?s proga pasveikino Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys, Lietuvos socialdemokrat? partijos (LSDP) Raseini? skyriaus pirmininkas Matas Skamarakas, LSDP ir rajono Tarybos narys Jonas Vazgys, rajono Savivaldyb?s administracijos direktorius Edmundas Jonyla ir a, Diana Kaupaitien?. Dubysos regioninio parko direkcijos direktorius Vygantas Kil?auskas supaindino su popiet?s darbotvarke ir visi kartu patrauk?me tvenkini? link.
Diugu, kad kartu su Dubysos regioninio parko direkcija organizuotas pavasario renginys pritrauk? b?r? gamtos myl?toj?. Pamin?jome 40-ies pauk?i? dien?, pasitikome gr?tan?ius sparnuo?ius vienoje pauktingiausi? viet? Raseini? rajone prie uvininkyst?s tvenkini?, Gabi? kaime. Bendravome, pramogavome, kart? uvien? ragavome, diaug?m?s laisve ir visa irdimi buvome su Ukraina.
Smagu, kad jaunimas ir vaikai domisi gamta, pauk?iais, j? migracija ir noriai klaus?si pasakojim?, naudojosi i?ronais ir painimo vadovais. Per ekskursij?, kuri truko apie 2 valandas, buvo nuygiuota apie 5,5 km. Gr?? gardiavom?s kavin?s Arka virta skania uviene, ja vaiino M. Skamarakas.
Oras buvo puikus, tad bendravome ir neskub?jome skirstytis. Diaug?m?s, kad esame laisva, nepriklausoma tauta. Didiavom?s, jog esame vieningi ir sutelktinai kas, kaip ir kiek galime remiame ukrainie?ius, kad m?s? padang?je taika.
iuo metu visi igyvename ?tempt? laikotarp?, patiriame stres?, ieikvojame daug energijos, taigi naudojame organizmo iteklius. Kad jie b?t? atkurti, reikia mainti ?tamp?. Visiems resursams susigr?inti i popiet? puikiai tiko. Buvimas gamtoje, bendravimas, nuomoni? isakymas iuo metu mums itin reikalingi ir naudingi. A?i? bi?iuliams, renginio dalyviams u dalyvavim?, bendravim?, Dubysos regioninio parko direkcijos direktoriui V. Kil?auskui u bendradarbiavim? ir suteiktas inias.
Lietuvos socialdemokra?i? moter? s?jungos (LSDMS) pirminink?, LR Seimo nar? Orinta Leiput? ?kvepia ir ragina visus socialdemokra?i? moter? klubus organizuoti kuo daugiau usi?mim?, rasti kuo daugiau bendravimo b?d?, o tiems, kas padeda, skiria ir dovan?. Dovan? maielis kaip pad?ka u bendradarbiavim? perduotas V. Kil?auskui.

Diana Kaupaitien?,
LSDMS Raseini? klubo pirminink?

Komentarų nėra