Raseiniuose bus iekoma netradicin?s orientacijos valdinink?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Elgiasi ikryp?likai

Kiek Raseini? r. savivaldyb?je yra netradicin?s orientacijos valdinink?? ? tok? gana subtil? klausim? atsakyti nelengva, nes netradicine orientacija piktnaudiaujantys tarnautojai slepiasi kaip ?manydami. Nors, kita vertus, su tokiais tarnautojais yra susid?r?s tikrai ne vienas, o gal net ir visi kada nors apsilank? savivaldyb?je, mat netradicin?s orientacijos valdininkais galima laikyti tuos valstyb?s samdomus darbuotojus, kurie ikreiptai (ikryp?likai) vykdo savo pareigas. Kaip teisingai reikia vykdyti pareigas, nustato Valstyb?s tarnybos ?statymas ir Seime rengiamas Tarnautojo elgesio kodeksas. Min?tuose dokumentuose numatyti reikalavimai nepriekaitingos reputacijos valdininkams.
Reikalavim? esm? biudeto l?omis samdomi tarnautojai turi tarnauti mogui, tai yra stengtis, kad ? valstyb?s ?staig? at?j?s bet kuris pilietis ?ia jaust?si laukiamas, savas ir reikalingas. Ta?iau tam tikra dalis tarnautoj? toki? tradicij? net neketina laikytis, tod?l juos ir vadiname netradicin?s orientacijos valdininkais. Jiems b?dinga nepotizmo liga, kai palankumas ir d?mesys demonstruojamas ne paprastam savivaldyb?s lankytojui, bet tik artimiesiems giminai?iams, pa?stamiems, giminai?i? pa?stamiems ir panaiai. Tokie ikryp?liki polinkiai ir ?pro?iai katastrofikai smukdo savivaldyb?s ?staig? presti? ir,kas blogiausia, tie ?pro?iai link? spar?iai plisti. Ikryp?lik? polinki? apsuptyje atsid?r? tradicin?s urientacijos valdininkai ilgainiui ima g?dytis savo senovik? pai?r? ir kei?ia ?prast? elges? su eiliniais savivaldyb?s lankytojais bendrauja atagariai, ta?iau ypa? lipn?s b?na su ?taking? politik? giminai?iais, pa?stamais ir panaiai.

Skatina emigracij?
Pieinys Donato Mockaus.
?tariama, kad netradicin?s orientacijos valdininkai ?k?r? pogrindin? lietuvi? emigracijos skatinimo skyri?. Visaip demonstruodami abejingum? mogui, jie siekia, kad kuo daugiau pilie?i? ivykt? ? usien?, nes tuomet j? maiau lankysis savivaldyb?se ir nekvarins galvos netradicin?s orientacijos valdininkams, kuriems susidarys puikios s?lygos nevaromai ir pa?iu intymiausiu b?du bendrauti su giminai?iais, gerais pa?stamais ir visais kitais, kurie savo ?taka ar kraujo ryiais yra nusipeln? gauti protekcij? ir kit?, ne kiekvienam mirtingajam prieinam? vertybi?.
Kalbama, kad emigracijos skatinimo skyrius yra pareng?s Pilie?i? atgrasymo (atst?mimo) nuo savivaldyb?s ?staig? strategij?, kurioje apraomas kompleksas priemoni?, padedan?i? atsikratyti vadinam?j? paprast? savivaldyb?s lankytoj?. Netradicin?s orientacijos valdininkams svarbioje strategijoje daug d?mesio skiriama pokalbiams telefonu. Instrukcijoje patariama atsiliepti tokiu tonu, kad skambinantysis i karto suprast?, jog yra visikai nepageidaujamas. ?prastas, tradicinis bendravimo telefonu etiketas ?staig? darbuotojams rekomenduoja atsiliepti po tre?iojo signalo. Pasisveikinimas ir balso tonas turi b?ti toks, kad atitikt? skambinan?iojo l?kes?ius. Ta?iau netradicin?s orientacijos valdininkai link? vadovautis visikai kitokiomis nuostatomis. Atsiliepdami telefonu jie paprastai parenka tok? ton?, kuris interesantui tur?t? sukelti asmeninio nereikmingumo ir menkumo poj?t?. Toks mogus, kalb?damasis su valdininku, pats sau pasijunta antipatikas, nemalonus tipas. B?tent to ir siekia netradicin?s orientacijos valdininkai. Jiems visikai nesvarbu, kad skambinantys laukia d?mesio ir supratimo, nes d?mesys ir supratimas valdikose ?staigose, kaip min?ta, neretai skiriamas tik saviems gimin?ms irartimiesiems.
Ta?iau pasitaiko toki? skambinan?i?j?, kuri? nesugniudo atagarus atsiliepusio valdininko tonas ir jie pateikia valdininkui kai kuri? klausim?. Bet taip jie padaro didel? klaid?, mat netradicin?s orientacijos valdininkai paprast? pilie?i? klausimus suvokia kaip priekaitus ir bereikaling? kabin?jim?si. Tod?l pilietis b?na ivadinamas akipl?a, komunistu, girtuokliu ir labai ilgam praranda nor? v?l surinkti valdininko telefono numer?.

Kavos reikm?

Netradicin?s orientacijos valdininkai turi savo lyderius, apie kuriuos telkiasi. Ypa? populiar?s yra kavos g?rimo ceremonij? puosel?tojai. Paprasti savivaldybi? lankytojai link? sk?stis, kad valdininkai skiria labai daug laiko kavos g?rimo ritualams. Ta?iau netradicin?s pakraipos tarnautojai tokius priekaitus kategorikai atmeta. Jie tvirtina, kad valdinink? kabinetuose vykstantys kavos ritualai pl?toja vidin? komunikacij?, kuri yra labai svarbi kiekvienos ?mones veiklai, nes tyrimais nustatyta, jog prasta vidin? komunikacija gali net 40 proc. sumainti ?staigos veiklos produktyvum?.Nenuostabu, jog be paliovos tobulindami vidin? komunikacij?, netradicin?s orientacijos valdininkai gerokai apleidia iorin?s, vieosios komunikacijos sritis, ir tai juos dar labiau atitolina nuo savivaldyb?s gyventoj? interes?.
Vietoj to, kad aptarin?t?, kaip sutvarkyti vandens tiekim? ? kai kuriuos Raseini? kvartalus arba kaip atidaryti naujus visuomeninio transporto marrutus ? atokesnius rajono kaimus, netradicin?s orientacijos valdininkai daugyb? laiko praleidia gyvai aptarin?dami Fukuimos avarijos aplinkybes, galimas pasaulio pabaigos datas, Islandijos ugnikalnio Ejafjadlajokudlio isiverim?, gr?smingas klimato atilimo tendencijas, Europ? alinan?ios sausros padarinius, gaisrus Australijoje, em?s nuoliauas Malaizijoje, Baltarusijos rublio situacij? ir panaiai.
Jei aptarin?jant ias temas kabinete pasirodo paprastas savivaldyb?s lankytojas ir idr?sta usiminti turintis tam tikr? klausim?, vidin?s komunikacijos seanso dalyvi? veiduose pasirodo iraikos, kurios (madaug) sako: siaubas, kaip man ?griso ta demokratija, na, ir akipl?a, tuojau a tave pastatysiu ? viet? ir pan.
Netradicin?s pakraipos valdininkai yra labai toli paeng? ne tik vidin?s komunikacijos srityje, bet ir kitokioje labai reikmingoje veikloje: pavyzdiui, jie yra puik?s pietuk? dro?jai, suglamyt? dokument? m?tymo ? iukli? d?? ?empionai, nenuilstantys anekdot? pasakotojai ir tikri asketai, galintys su paprastais savivaldyb?s lankytojais visikai nebendrauti savaites ar net m?nesius.
Igird? apie Raseini? rajono mero iniciatyv? pertvarkyti savivaldyb?s darb?, jie svarsto: kurlink bus einama R. A?o diktat?ros link ar R.A?o demokratijos link? O gal kokiais nors tvarkos ir teisingumo klystkeliais?

Ketina protestuoti

Netradicin?s orientacijos valdininkai link? pabr?ti, kad jiems nesaugu gyventi gana grubioje ir agresyviai nusiteikusioje visuomen?je, tod?l jie nuolat ieko keli?, kaip b?t? galima apsaugoti savo interesus ir unikal? gyvenimo b?d?.Alio, Raseini? krapotyrininko duomenimis, bijodami poky?i? jie ketina ?kurti profs?jung?, kuri ? vien? kumt? sutelkt? arbatos ir kavos klub? narius, brendio, likerio ir ampano skanautojus, anekdot? pasakotoj? b?reli? aktyvistus, pietuk? dro?j? gildij? ir Penktadienio garbintoj? samb?r?.
Beje, Penktadienio garbintoj?s amb?ris savivaldyb?je turi daug pasek?j?. T? dien? samb?rio nariai ateina ypatingai pasidabin?. Graiausiai apsirengusios damos t? dien? savo apdarus noriai demonstruoja savivaldyb?s koridoriuose ir pagr?stai tikisi, kad joms koks nors kolega aistringai ?nybs ? on? ar kit? viet?.
Penktadienio garbintoj? samb?ris ypa? aktyvi? veikl? pradeda i karto po penktadienio piet? atsisako ?prasto kasdienio darbo ir surengia bendrus ritualus su kavos, arbatos, brendio, likerio ir ampano sekcij? aktyvistais. Jeigu tuo metu paskambina koks nors interesantas, jis tampa tikru netradicin?s orientacijos valdinink? prieu ir ?raomas ? juoduosius s?raus.

Bijo ipuoli?

Pradedant netradicin?s orientacijos valdinink? paiekas Raseini? rajono savivaldyb?je, svarbu isiaikinti, kokiu mastu is reikinys paplit?s. Nustatyti jo ribas gana sud?tinga. Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, netradicin?s orientacijos valdinink? savivaldyb?je ir jos valdomose ?staigose yra mauma. Dr?stame teigti, kad dauguma tarnautoj? yra pasiry? dirbti profesionaliai ir s?iningai.
Kaip tuos nes?iningus surasti? Akivaizdu, jie niekada neprisipains esantys netradicin?s orientacijos, atkakliai tvirtins, jog yra geriausi? tradicij? t?s?jai ir puosel?tojai.
Ta?iau galima sulaukti ir ipuoli?. Dr?sesni gali imti triukmauti, jog paeidiamos teis?s ? pasirinkimo laisv?, jog Raseiniuose stinga tolerancijos kitaip manantiems ir jau?iantiems. Atsiras tvirtinan?i?, kad netradicin?s orientacijos valdininkus atsiriboti nuo gyventoj? skatina nesaugumo jausmas, kur? gimdo agresyvi aplinka, moni? nepasitenkinimas valdikomis ?staigomis. Pasakojama istorija, kad neva vienas savivaldyb?s lankytojas band? apipl?ti netradicin?s orientacijos valdinink?. At?j?s ? kabinet? mogus reikalavo darbo. Valdininkas isigand?s paskambino policijai ir prane? apie upuolik?, kuris grasino atimti i jo valdik? k?d?. Suprantama, kad po toki? ipuoli? kai kurie valdininkai gali pasidaryti labai jautr?s, nelink? bendrauti su nepa?stamais, atsitiktiniais mon?mis. Savivaldyb?s lankytojai jiems b?tent tokie ir atrodo – visikai nepa?stami, tolimi su savo b?domis ir r?pes?iais. Kai aplinkui valdininkus susitelkusi tokia agresija,jiems tiesiog b?tinas atsiribojimas kavos, brendio klubuose, Penktadienio garbintoj? samb?riuose ir kituose iuolaikiniuose tarnautoj? jud?jimuose.

Bevais?s pastangos (rimtoji dalis)

Sugr?inti valdinink? orientacij? ? tradicines v?es bandoma nuo nepriklausomyb?s atk?rimo, kai Vyriausyb? pateik? Seimui svarstyti Tarnautojo etikos kodekso projekt?,
kuriuo si?loma ?tvirtinti etikos, lojalios ir garbingos tarnyst?s mon?ms principus. Ta?iau Raseini? r. savivaldyb?s darb? ketinantis reformuoti R. A?as negal?s remtis Valstyb?s tarnautojo elgesio kodeksu, nes toks dar n?ra patvirtintas. Iki iol yra parengti du Valstyb?s tarnautojo elgesio kodekso projektai: 2003-iaisiais ir 2006-aisiais metais, ta?iau nei vienas nebuvo priimtas. Pra?jusiais metais kodeksui parengti buvo sudaryta darbo grup?, kuriai vadovauja Seimo nar? Agn? Bilotait?.
Dabar valstyb?s tarnybos ir valstyb?s tarnautoj? veiklos etikos principus reglamentuoja Valstyb?s tarnybos ?statymas ir atskir? institucij? prisiimtos etikos taisykl?s. Pagal juos valstyb?s tarnautojai savo darbe privalo gerbti mog? ir valstyb?, pagrindines mogaus teises bei laisves, Konstitucij?, valstyb?, jos institucijas ir ?staigas, ?statymus, kitus teis?s aktus ir teism? sprendimus. Valstyb?s tarnautojai turi vadovautis teisingumo principu, tai yra,b?ti visiems vienodi, nepaisant gyventoj? tautyb?s, ras?s, lyties, kalbos, kilm?s, socialin?s pad?ties, religini? ?sitikinim? bei politini? pai?r?. Jie turi b?ti teisingi spr?sdami praymus, nepiktnaudiauti suteiktomis galiomis ir valdia. Darbo grupei vadovaujanti A. Bilotait? tikisi, kad parlamentarai nedels priimti Tarnautoj? elgesio kodeks?, apie kur? diskutuojama jau atuonerius metus. Anot A. Bilotait?s, visi valstyb?s tarnautojai, valstyb?s ir savivaldybi? ?moni? ir ?staig?, vie?j? ir biudetini? ?staig? darbuotojai prival?s atitikti minimalius kriterijus.
Pagal projekt?, tarnautojas b?t? laikomas neatitinkan?iu minimali? nepriekaitingos reputacijos reikalavim?, jeigu bus pripaintas kaltu d?l ty?inio sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo ir tur?s neinykus? ar nepanaikint? teistum?, jeigu bus nuteistas u nusikaltimus valstyb?s tarnybai ir vieiesiems interesams, korupcij?, piktnaudiavim?, jeigu ?klius piktnaudiaudamas alkoholiu, narkotin?mis, toksin?mis ar psichotropin?s mediagomis. Parlamentar? pabr??, kad i? kriterij? tarnautojai prival?s laikytis ne tik tarnybos metu, bet ir laisvalaikiu.
Asmenys, neatitinkantys reikalavim?, b?t? nepriimami ? tarnyb? arba b?t? atleisti i pareig?, tvirtino jauna politik?. Jos teigimu, nustatyti nepriekaitingos reputacijos kriterijai tur?t? b?ti visiems suprantami. Juk nenor?tume, kad m?s? vaikai mokyt?si pas pedagog?, kuris teistas u sunk? nusikaltim?, svarst? ji. Kodekso projekte taip pat numatyta, kad pagrindiniai tarnautoj? elgesio principai tarnybos metu yra ie: patikimumas, skaidrumas ir efektyvumas.
Tarnautojai b?t? ?pareigoti sakyti ties?, vengti dviprasmybi? ir isisukin?jim?, rodyti pagarb?, b?ti lojal?s, d?mesingai iklausyti asmenis, laikytis ?sipareigojim?, b?ti nealiki, vengti interes? konflikto, nepriimti dovan?, pinig?, paslaug?, lengvat?.
Ar sulauksime toki? laik? Raseini? rajono savivaldyb?je?

1 Komentaras

 1. Skaitytojas

  2011-05-26 15:12

  Perskai?iau ? straipsn? ir persigandau. Jei komentaruose netradicin?s orientacijos piliet? pavadini kokio nors pauk?io vardu, tai komentar? ra?s mogus yra patraukiamas baudiamojon atsakomyb?n. O ?ia visi savivaldyb?s darbuotojai vadinami netradicin?s orientacijos valdininkais (ikreiptais, ikryp?likiais). Net ne juokinga, kur link einame. Citata – (Savivaldyb?s veikl? ketinan?io gerinti mero Remigijaus A?o laukia beveik ne?veikiama uduotis). Nesuprantu kaip meras nustatys netradicin?s orientacijos( ikryp?liki?) skai?i??
  O merui bus i tikr?j? sunku – sunku reikalauti i kit?, kai tas etikos ir moral?s normas, vieus ir priva?ius interesus yra paeid?s pats, yra ? darb? Seime kovo neatvyk?s 7 kartus.
  D?l kavos – darbuotojai turi teis? ? poils?, ?einant? ? darbo laik? ne tik asmenin?s higienos ir fiziologiniams poreikiams, bet ir atsivelgiant ? rizikos veiksnius ir darbo pob?d? turi b?ti sudarytas pertrauk? s?raas, nurodoma poilsio vieta, trukm?, pertrauk? panaudojimas ir pan.
  A neinau kaip pasielgs Savivaldyb?s darbuotojai, a tai nedovano?iau.