Raseiniuose plyta kainuoja apie 10 lit?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Nors kai kas Raseiniuose standartin? dviej? kambari? but? tikisi parduoti u 100 t?kst. lit? ir net daugiau, ta?iau specialistai tokius ketinimus laiko nerealiais ir tvirtina, kad standartinis dviej? kambari? butas yra vertas apie 60 t?kst. lit?.

Nors s?lygikai tokia kaina tarsi ir n?ra labai didel?, ta?iau pirk?j? vis tiek nelengva rasti. Nes iaip ar taip, 60 t?kstan?i? lit? tikrai nemenka suma. Atvirai kalbant, ne tiek jau daug yra toki? sum? rankose laikiusi?.

moni? pajamos tokios menkos, kad jie, be bank? pagalbos, gal?t? ?sigyti tik vien? kit? kvadratin?metr?, kurio utekt? nebent vidutinio dydio uns b?dai pasistatyti.

Jei madaug 60 kvadratini? metr? standartinis butas kainuoja 60 t?kstan?i? lit?, tai vieno kvadratinio metro kaina yra t?kstantis lit?. inodami, kad viename kvadratiniame metre yra madaug 40 plyt?, apskai?iuojame, jog viena plyta Raseiniuose kainuoja apie 25 litus.

Aiku tai labai s?lygin? vert?, nes kvadratinio metro vert? toli grau sudaro ne tik plytos, bet ir daugyb? sudedam?j?, kurios i t? plyt? sum?ryt? b?st? padaro patraukl? pirk?jui ir priver?ia ? nurodyt? s?skait? pervesti solidi? sum? gryn?j?.

Atmeskime visas pridedam?sias vertes ir tarkime, kad viena plyta kainuoja 10 lit?. Vis tiek ieit? nerealiai daug. Statyb? bumo laikotarpiu, kai statybini? mediag? buvo iekoma net Baltarusijoje, plyta kainavo gerokai maiau.

inant, koki? didel? vert? Raseiniuose turi paprasta plyta, kyla gr?sm?, kad gali suaktyv?ti prekyba smulkiuoju nekilnojamuoju turtu. Netur?dami ir niekaip negal?dami ?sigyti stambaus nekilnojamojo turto, mon?s gali prad?ti prekiauti smulkiosiomis jo dalimis plytomis.

Niekam ne paslaptis, kad tokia prekyba daniausiai vyksta tamsiuoju paros metu ir sand?ris atliekamas pagal patikrint? formul?: ,,Ei, tu, pirk plyt?, – vieniam nuoalios gatvel?s praeiviui pasi?lo smulkaus nekilnojamojo turto tur?tojas. Derybos paprastai nevyksta. Nuolaidos taip pat netaikomos. Plyta parduodama u tok? pinig? kiek?, kiek tuo metu pirk?jas yra uspaud?s savo pinigin?je.

Tik?tina, kad ypa? aktyvi prekyba smulkiuoju nekilnojamuoju turtu gali vykti miesto parke, kur renkasi alkoholio m?g?j? brolijos. ie smulkaus nekilnojamojo turto valdytojai savo reikalus nuolat aptaria gurknodami valinan?ius alkoholinius g?rimus ir kiekvienam praeiviui gali b?ti link? ?pirti smulkaus nekilnojamojo turto sandor?. B?tent tod?l, parkelio teritorijos vengia net vaikus pasivaik?ioti ivedan?ios aukl?s ir mamos.

Tik?tina, kad smulkaus nekilnojamojo turto prekyba gali susidom?ti ir Vyriausyb?s apipl?ti pensininkai. Kadangi garbaus amiaus senjorai yra labiau prisiri? prie tradicini? vertybi?, gali b?ti, kad kaip nekilnojam?j? turt? jie ims pardavin?ti em?s arba vyro saujeles. Jei nepirksi vyras ar em? gali atsidurti akyse. Tai b?t? gana ?tikinamas, sunkiai paneigiamas deryb? argumentas.

inant tradicin? senjor? padorum? ir ribotus fizinius paj?gumus, galima tik?tis, kad u em?s ar vyro iupsnel? jie neprays deimties lit?. Gal uteks vark?s pakelio, kefyro, zefyro ar panaiai.

Guostis galima nebent tuo, kad apmirusi prekyba nekilnojamuoju turtu bent iek tiek atsigaus ir tam tikra dalis sunkiai besiver?ian?i? moni? susiras nauj? pragyvenimo altin?.

Komentarų nėra