Raseinius gelbsti grois

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Tik?tis, kad grois igelb?s pasaul?, b?t? per daug dr?su. Ta?iau jei ne vis? pasaul?, tai gal bent Rasei-nius jis gali igelb?ti? Sodyb? eimininkai, daugiabu?i? bendrijos, gyvenviet?s, ?staigos tarpusavyje lenktyniauja kas patraukliau ir originaliau igrains savo aplink?. tai po met? kit? tur?sime pavyzdin?, dendrologiniais ir architekt?riniais sprendimais isiskiriant? miesto park?. Belaukdamas parko prisik?limo naujam gyvenimui, m?s? miestas jau ne pirm? vasar? tiesiog skendi g?l?se: gatves ir skverus puoia rykiaspalvi? ied? kupini loveliai, lankai, piramid?s. Tokiam groiui retas gali ilikti abejingas vieni g?risi ir didiuojasi, kiti niurzga, kad sunkme?iu takomos l?os g?lynams ne grois galvoje, kai alkanas pilvas marus groja ir duob?tos gatv?s nuotaik? gadina. Pasitaiko ir toki?, kurie savo emocijas ilieja raudami ir niokodami taip kruop?iai prii?rimas g?lytes, o sumaint? pensij? gaunanti mo?iut? mesteli, kad po tomis g?li? piramid?mis reik?t? bombel? pakiti…
Alio, Raseiniai pasidom?jo, kas gi tie m?s? miesto groio puosel?tojai ir kiek iam reikalui atseik?jama i rajono biudeto.
Apie miesto apeldinim? kalb?jom?s su Raseini? miesto seni?nu Jonu Elzbergu ir UAB Raseini? komunalin?s paslaugos apeldinimo meistre Danute Aniuliene, kuri b?tent ir r?pinasi, kad m?s? miestas yd?t? ir aliuot?.
D. Aniulienei apeldinimo darbuose talkina laistytojas, dar viena etatin? darbuotoja ir i darbo biros atsi?stos 3 moterys. Apeldinimo meistr? pamin?jo, kad problem? sukelia vie?j? darb? programoje numatyti terminai mogus ?darbinamas tik 2 m?nesiams, paskui kei?iamas kitu: Kartais beveik m?nes? utrunkame, kol apmokome apeldinimo darb?, mogus m?nes? padirba, tada ir v?l atsiun?iami naujokai, kuriuos irgi reikia apmokyti. Pernai buvo lengviau i darbo biros atsi?sti mon?s buvo ?darbinti vis? sezon?.
Pasak D. Aniulien?s, beveik visos g?l?s uauginamos komunalinio ?kio patalpose: vasar? pas?jamos, kov? persodinamos ? iltnamius, o atilus orams ikeliauja ? miest? diuginti gyventoj?. Lapkrit? savo amel? ubaigusios g?l?s iraunamos, daugiamet?s sugr?ta iemoti ? komunalin? ?k?, usakomos naujos s?klos. Taip ir sukasi savotikas r?dos ratas.
I 180 ha miesto seni?nijos ali?j? plot?, 0,7 ha sudaro g?lynai, ant gatvi? tvoreli? kabo 138 loveliai, st?kso 10 g?li? piramidi?, 60 betonini? klomb?, 9 lankai su ydin?iais vazon?liais.
Seni?nas J. Elzbergas paym?jo, kad miesto teritorijai priklausan?i? ali?j? plot?, g?lyn? ir medi? priei?rai pagal rajono Savivaldyb?s tarybos patvirtint? Raseini?
miesto seni?nijos 2011 met? veiklos program? yra skirta 280 t?kst. lit?. I j? vien g?lyn? priei?rai planuojama ileisti panaiai kaip ir pernai – apie 90 t?kst. lit?. Komunalinis ?kis Savivaldybei g?les parduoda palyginti nebrangiai, u savikain?: viena nalait? 1 Lt, petunija 1,30 Lt, gvazdik?lis 0,85 Lt, begonijos, pelargonijos po 3,50 Lt (i viso apie 15-20 t?kst. Lt per sezon?).
Daugiausia pinig? ileidiama ne g?li? s?kloms ar daigams, o j? priei?rai. ? i? sum? ?eina darbuotoj? atlyginimai, 21 % PVM. Pasak seni?no, gan?tinai brangiai kainuoja laistymas apie 5 t?kstan?ius lit? per m?nes?.
Kilnus, ta?iau sunkus yra laistytojo darbas be laisvadieni?, kiekvien? ankst? ryt?, kai daugelis dar miega, laistytojas prisisiurbia i tvenkinio vandens ir pradeda g?li?
girdymo darbus. Net ir lietingomis dienomis g?les tenka palaistyti, kadangi jos taip tankiai susodintos loveliuose bei piramid?se, tokia veli j? lapija ir iedija, kad lietaus laai grunto nepasiekia.
Brangiai atsieina g?li? tr?imas ir chemikalai, naikinantys kenk?jus. Grois kainuoja, – atsid?sta seni?nas, – nieko nepadarysi, juk ir moteris, nor?dama graiai atrodyti, daug pinig? ileidia maniki?rams.
Tiek seni?nas, tiek apeldinimo meistr? tvirtino, jog g?li? vagys?i? ma?ja, ta?iau gan danai pasitaiko vandalizmo atvej? g?lynai ivain?jami dvira?iais, po nakties randami idauyti loveliai, irautos g?l?s.
Raseini? r. policijos komisariato virininkas K?stutis Uemeckas informavo, kad jau sulaikyti keli asmenys, kurie daugiau nei prie savait? nuniokojo Nepriklausomyb?s aikt? ivart? iukli? d??s, sudau? laikrod?, nupl?? ir idrask? g?li? lovelius. Dalis sulaikyt?j? nepilname?iai. Kadangi padaryta ala virija 900 Lt, prad?tas ikiteisminis tyrimas, gresia baudiamoji atsakomyb? ir netgi laisv?s at?mimas iki 3 met?.
Paym?tina, kad u g?li? vagystes bei nedidel? chuliganizm? numatytos baudos iki 700 Lt arba administracinis aretas iki 30 par?. Komisariato virininkas atkreip?
d?mes?, kad gyventojai tur?t? labiau patausoti ir gerbti savo miest?, o t?vai pasidom?ti, su kuo draugauja ir k? naktimis veikia j? vaikai.Beje, grois mieste puosel?jamas ne u europinius, o u m?s?, mokes?i? mok?toj? pinigus, taigi uuot irov? g?l?, ver?iau j? pasodinkime.

Komentarų nėra