Reikia Seimo em?j? r?m?

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Neseniai pasibaigus? pusmet? galima laikyti nauj? savivaldos l?kes?i? sulugdymo laikotarpiu. Prie kelis m?nesius buvo sulugdyta tiesiogini? mero rinkim? id?ja, o dabar, regis, baigiama sunaikinti galimyb? savivaldybi? taryb? rinkimuose dalyvauti visuomenim?ms organizacijoms. Kaip praneta, dvideimt Seimo nari? prao Lietuvos Prezident? Dali? Grybauskait? vetuoti Seime priimtos naujos redakcijos Savivaldybi? taryb? rinkim? ?statym?. Skirtingoms Seimo frakcijoms atstovaujantys parlamentarai teigia, jog Seimas apsunkino pavieni? nepartini? kandidat? galimybes dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose, neleisdamas jiems i karto sudaryti rinkiminio s?rao ir ivengti ypa? sunkme?io s?lygomis didelio atskirojo kandidatavimo ustato, kuris siekia per t?kstant? lit?. Prezident? paraginta gr?inti ?statym? svarstyti Seimui kartu su pasi?lymais, ?tvirtinan?iais ne formali?, o reali? nepartinio kandidato ir organizacij? teis? dalyvauti savivaldybi? taryb? rinkim? procese. Kaip primena ELTA, birelio 30 dien? Seimas pri?m? naujos redakcijos Savivaldybi? taryb? rinkim? ?statym?, u kur? balsavo 86 Seimo nariai. Kaip tvirtinama ?statyme, asmuo pats gali isikelti kandidatu, jei jo isik?lim? paraais paremia ne maiau kaip 10 procent? skai?iuojant vienam savivaldyb?s tarybos nario mandatui, bet ne maiau kaip 100 tos savivaldyb?s rink?j?. Isik?l? kandidatai gal?s jungtis ? isik?lusi? kandidat? jungtinius s?raus, kuriuose tur?s b?ti ne maiau kaip du isik?l? kandidatai. Pagal iki io ?statymo pri?mimo galiojusi? proporcin? savivaldybi? taryb? rinkim? sistem? d?l savivaldybi? taryb? nario mandato gal?jo varytis tik ? politini? partij? s?raus ?traukti kandidatai. ?statymo pataisos parengtos siekiant ?gyvendinti Konstitucinio Teismo nutarim? d?l Savivaldybi? taryb? rinkim? ?statymo kai kuri? nuostat? atitikimo Konstitucij?. Ta?iau ,,Alio, Raseini? nuomone, egzistuoja dar vienas labai svarbus neatititikimas: tai neatitikimas tarp Seimo nari? viet? ir norin?i?j? ? jas atsis?sti pretendent? umoj?. Tas neatitikimas labai rykiai pastebimas prie kiekvienus rinkimus ? parlament?, kai d?l vienos vietos varosi deimtys kandidat?. Jei tose varybose b?t? suteikta teis? neribotai dalyvauti dar ir visuomenin?ms organizacijoms, varybos tapt? tikru m?iu, kuriame nukent?t? ne vienas dabartinis Seimo narys. Matyt, Lietuva pribrendo rimtai demokratinei pl?trai: at?jo metas steigti emuosius parlamento r?mus. Juose ir gal?t? dirbti visuomenininkai, negadindami nerv? Seimo nariams.

Komentarų nėra