Remigijau, utraukim ienapj?t?s dain?!

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

iandien UAB Raseini? komunalin?s paslaugos igyvena ne pa?ius geriausius laikus. 2011 metais vienintel? i Savivaldybei pavaldi? ?moni? dirbusi pelningai, iemet d?l l?? stygiaus priversta mainti ne tik darb? apimtis, bet ir etat? skai?i?. Dar nesp?j? persiristi ? antr?j? pusmet?, komunalininkai jau skai?iuoja patirtus nuostolius, o ateities prognoz?s miglotos.

Maiau l??, maiau darb?

Kiekviena seni?nija i Savivaldyb?s biudeto gauna tam tikr? l?? dal? ir samdo komunalininkus ?vairiems aplinkos tvarkymo, gerov?s darbams atlikti.

Pasak UAB Raseini? komunalin?s paslaugos direktoriaus Jono Kiauo, pernai i Savivaldyb?s biudeto iems darbams buvo skirta 2,75 mln. Lt, o iemet 2,48 mln. Lt, tai yra, 264 t?kst. lit? maiau. Be to, 56 t?kst. Lt iemet maesnis keli? priei?ros fondas.

Ta?iau direktorius su maesniu finansavimu susitaik?s: Nieko nepadarysi – kaip ir visoms kitoms organizacijoms, taip ir mums iemet skirtas maesnis biudetas.

Siekiant isiversti su turimomis l?omis, rajono seni?n? praymu nuo . m. kovo 1 d. iki pat spalio pabaigos visose seni?nijose ijungtas gatvi? apvietimas. Vienintel? viesi atkarpa rajone Raseini? miesto Vilniaus g. nuo senosios vaistin?s iki Jurbarko g. ibintai ?ia spingsi nuo 22.45 val. iki 4 val. ryto. Nuo balandio 1 d. puse etato dirba miesto valytojos – dabar jos miest? varina tik kas antr? dien?.

tai tokiais b?dais bandoma sutaupyti tamsiajam ir altajam met? sezonui, kai gatvi? apvietimas ir valymas neivengiamai b?tini.

Viena aka dengia kit?

Raseini? komunalin?s paslaugos daugiaak? ?mon?, apimanti daug veiklos sri?i?. Kai kurios komunalinink? teikiamos paslaugos, kaip antai ali?j? plot? priei?ra, ne? peln?. Kitos, tokios kaip atliek? surinkimas ir tvarkymas, gatvi? apvietimas, – nuostolingos. Nuostoling? veikl? kompensuodavo pelningoji, kitaip sakant, viena veiklos aka padengdavo kit?. Pavyzdiui, 2011 m. bendrov?s veiklos rezultatas 51 t?kst. Lt grynojo pelno. Deja, pirmoji i? met? pus? gr?sminga ?mon? jau patyr? 153 t?kst. Lt nuostol?. Daugiausia nerimo kelia atliek? surinkimas ir tvarkymas – nuo met? pradios nuostolis siekia 103 t?kst. Lt. Beje, nuo gegu?s 19 d. vienuolikoje i dvylikos seni?nij? aliuosius plotus ienaus nebe komunalininkai, o priva?ios bendrov?s.

ali?j? plot? priei?ra privatinink? rankose

Raseini? komunalin?ms paslaugoms nuo pat gyvavimo pradios, be gausyb?s kit? veikl?, Savivaldyb? buvo patik?jusi viso rajono ali?j? plot? ir medi? priei?r?. 2012 m. rajono biudete iai veiklai numatyta skirti 437 t?kst. Lt. iemet komunalininkai jau atliko ienavimo darb? madaug u 100 t?kst. Lt. S?kmingai aliuosius plotus bei medius prii?r?jusius komunalininkus sustabd? netik?tas rajono valdios sprendimas: gegu?s m?nes? visos seni?nijos paskelb? ?moni?, kurios gal?t? atlikti rajone ienavimo darbus, apklaus?. Joje dalyvavo trys ?mon?s: UAB Agrorema, UAB Tikas ir UAB Raseini? komunalin?s paslaugos. Komunalininkams rezultatai nebuvo palank?s: keturiose seni?nijose ienaus Agrorema (apie 196 t?kst. Lt), septyniose UAB Tikas (apie 137 t?kst. Lt), o Raseini? komunalin?ms paslaugoms atiteko vienintel? Girkalnio seni?nija, kuriai ienauti viso labo skirta 11 t?kst. Lt. Perdavus ali?j? plot? priei?r? priva?ioms bendrov?ms, Raseini? komunalininkams nuplauk? apie 330 t?kst. Lt. I viso iemet komunalinis ?kis tur?s isiversti su 650 t?kst. Lt maesniu biudetu nei pernai.

UAB Raseini? komunalin?s paslaugos valdybos nariui Algirdui Griciui nuostab? kelia tai, kad visi 12 rajono seni?n? aplinkos tvarkymo ir ali?j? plot? priei?ros paslaugos pirkimo apklausai pasirinko tris tas pa?ias bendroves. Jo nuomone, rajone tikrai yra daugiau ?moni?, galin?i? atlikti min?t?sias paslaugas. Valdybos nario teigimu, negalima atmesti versijos, jog seni?nams kakas dav? nurodymus, kurias b?tent ?mones kviesti dalyvauti apklausoje. ?vykdius apklaus? paaik?jo, kad u didiausi? sum? it? paslaug? atliks UAB Agrorema, kuriai vadovauja Orestas Jankauskas (mero R. A?o svainis, tas pats, i kurio dar b?damas Seimo nariu R. A?as nuomojosi Raseiniuose biuro patalpas u3000 Lt, – aut. pastaba). Antra pagal sum? paslaug? teik?ja UAB Tikas, kuriai vadovauja J?rat? Vaitkien? (aktyvi partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus nar?). Raseini? komunalin?ms paslaugoms beliko tik trupiniai viena vienu? Girkalnio seni?nija.

Tik atsitiktinumas

Atliek? surinkimas ir tvarkymas Raseini? komunalin?ms paslaugoms bene nuostolingiausia veiklos aka, nuo met? pradios jau atneusi 103 t?kst. Lt nuostol?. Mokest? u atliek? iveim? gyventojams nustato ir surenka Savivaldyb?, kuri komunaliniam ?kiui sumoka tik u surinkt? atliek? tonas. ymiai pabrangus energetiniams resursams, iuo metu galiojantis 2008m. rajono Tarybos patvirtintas 103,10 Lt/t ?kainis neatitinka realios pad?ties, tod?l Raseini? komunalin?s paslaugos kreip?si ? rajono mer? bei administracijos direktor? su praymu ?kain? padidintiiki 140,60 Lt/t.

Gegu?s 25 d. rajono Tarybos pos?dyje is klausimas buvo svarstytas. Tarybos narys Valdemaras Jacikas ragino kolegas balsuoti u ?kaini? padidinim?. Jis teig?, kad ienavimo paslaug? perleidus niekaip su ponu meru nesiejamoms ?mon?ms, Raseini? komunalinis ?kis sunkiai begal?s igyventi. Kod?l negal?jome toliau leisti pjauti ol? komunaliniam ?kiui, irgi suprantama. Kadangi Savivaldyb?s taryba privalo skatinti versl?, buvo priimtas, ko gero, teisingas sprendimas perleisti ituos darbus tikrai niekaip su ponu meru nesiejamoms ?mon?ms, nes vienai i j?, Agroremai, vadovauja ponas Jankauskas, kuris yra tolimas giminaitis, o kitai partijos Tvarka ir teisingumas nar?. Tikrai a ito nesieju, tai yra tik atsitiktinumas, – negail?jo ironijos V. Jacikas.

Tuokart net buldozerio veikimo principus gerai ?vald?s meras nepaneig? V. Jaciko argument?. Visgi dauguma tarybos nari? nepritar?, kad komunalininkams b?t? padidintas ?kainis u atliek? surinkim?. Administracijos direktor? atsako
Kod?l iemet prireik? paskelbti apklaus? d?l aplinkos tvarkymo ir ali?j? plot? priei?ros paslaugos pirkimo? Kod?l visi 12 rajono seni?n? apklaus? 3 tas pa?ias bendroves? Alio, Raseiniai band? ipeti komentar? i Savivaldyb?s administracijos direktor?s Aurelijos Loyt?s. Deja, valdinink? netur?jo laiko bendrauti su iniasklaidos atstovais. Klausimus ji liep? pateikti ratu. Atsakym? i tikr?j? sulauk?me, i kuri? paaik?jo, kad Vie?j? pirkim? ?statymas ?pareigoja Savivaldyb?s administracij? racionaliai naudoti pirkimams skirtas l?as. D?l to ir buvo paskelbta ?moni? apklausa. Kiek apklausoje dalyvavo bendrovi?, tiek seni?nijos j? ir kviet?. Konkurs? laim?jusios bendrov?s iemet atliks darb? u 340 t?kst. Lt. ?mon?s laim?tojos buvo pasirinktos pagal maiausios kainos kriterij?. Savivaldyb?s administracija rajono Tarybos sprendimus vykdo, o ne komentuoja. Seni?nijos su konkurs? laim?jusiomis ?mon?mis sudar? sutartis iki i? met? gruodio 1 d.

Kaip igyventi?

Prie por? savai?i? UAB Raseini? komunalin?s paslaugos valdyba nusprend?, kad nuo birelio 1 d. Raseini? komunalininkai bei Pagojuk?, Vidukl?s, Girkalnio, iluvos padaliniai dirbs tik 4 dienas per savait?. Ariogalos padalinyje dar sud?tingesn? situacija numatyta vos 3 darbo dien? savait?.

I 127 dirban?i?j? jau atleista 12 moni?, jiems i viso imok?ta apie 30 t?kst. Lt ieitini? kompensacij?. 18 darbuotoj? pervesta dirbti 0,5 etato, o likusiems – 20 proc. sumainti atlyginimai.

Jei bendrov? iki pat met? pabaigos dirbt? sutrumpint? savait?, direktoriaus paskai?iavimais pavykt? sutaupyti apie 250 t?kst. Lt. Bet tai padaryti bus labai sud?tinga. Mes galime iki spalio tokiu grafiku dirbti, o lapkrit? jau prasideda iemos laikotarpis jei prad?s snigti, teks dirbti ir etadien?, ir sekmadien?, po 14-16 val. per par?, – pagr?stai nerimauja J. Kiauas. – Tikim?s nemaai usidirbti papildomai: teikiame paslaugas statybin?ms organizacijoms, i m?s? samdo technik?. Pakartotinai kreipsim?s ? rajono Taryb? ir praysime, kad mums padidint? atliek? tvarkymo ?kain?. Jei taryba tam pritars ir atliek? tvarkymas taps nenuostolingas, tada tra-
gedijos tikrai nebus. Igyvensime.

I antr? rank?

Pra?jusi? savait? Alio, Raseiniai sulauk? miesto gyventojo skambu?io. mogus nepatenkintas burnojo, kad teritorija tarp altinio mokyklos ir vadinamojo bany?ios tvenkinio dar neienauta, o ol? jau siekia juosmen?. Vaikai, palaig? po piev?, namo parsine? erki?. Nuskub?jome pas Raseini? miesto seni?nijos seni?n? Jon? Elzberg?. Jis paaikino, kad miesto ali?j? plot? priei?ros konkurs? laim?jusi UAB Agrorema gegu?s pabaigoje dar nebuvo pilnai pasiruousi atlikti iuos darbus. Pasak seni?no, naujieji ali?j? plot? prii?r?tojai nesusp?ja laiku nuienauti jiems priskirt? teritorij?, tod?l jie pasamd? UAB Raseini? komunalin?s paslaugos, kad pagelb?t? nupjauti ol?. J. Elzbergas teigia, kad madaug po savait?s visi miesto alieji plotai atrodys kuo puikiausiai.

Ar tai reikia, kad komunalininkams ?siieb? vilties kibirkt?l? bent i antr? rank? atgauti ienautin? plot? dal??

Prielaidos

Kiek moni? taps bedarbiais vien d?l to, kad abi ?mon?s, siejamos su A?u, gaut? darbo, – Alio, Raseiniams komentavo rajono Tarybos narys V. Jacikas. – Kiek man inoma, visai neseniai buvo nupirkta ol?s pjovimo ?rangos, kuri idalinta seni?nams. Kas gali paneigti tikimyb?, kad u socialines imokas turintys atidirbti asmenys su seni?nij? technika ienaus, o itoms dviems iskirtin?ms ?mon?ms bus sudaryta galimyb? tik sustatyti aktus ir gauti pinigus. D?l valdan?iosios daugumos nepadidinti ?kainiai u iukli? iveim?. Tai neturi nieko bendro su gyventoj? mok?jimu
u iukles. Yra tokia sistema: gyventojai sumoka savivaldybei, o savivaldyb? dal? t? pinig? skiria iukles ivean?iai ?monei. Atliek? surinkimas ir anks?iau komunalininkams buvo nuostolinga veikla, ta?iau prarastas pajamas jiems kompensuodavo kitos veiklos, pavyzdiui, ienavimas. Tod?l nat?raliai kyla klausimas, ar komunalinis ?kis n?ra ruoiamas privatizuoti? Tokie mano, kaip tarybos nario, pasteb?jimai, bet faktus gali pasakyti specialistai, dirbantys su komunaliniu ?kiu. A ratu kreipsiuosi ? Savivaldyb?s tarybos Kontrol?s komitet?, kad itirt? ienavimo konkurso atvej? ir pateikt? savo ivadas.

Ruo?si dvejus metus

Kaip teigia Raseini? komunalin?s paslaugos valdybos narys A. Gricius, 2009 m. ?kurta UAB Agrorema dalyvavo Nacionalin?s mok?jimo agent?ros priemon?se Verslo k?rimas ir pl?tra ir gavo 58 t?kst. Lt param?, o 2010 m. dalyvaudama pagal t? pa?i? priemon? jau yra gavusi dar 105 t?kst. Lt, u kuriuos s?kmingai ?sigijo ol?s pjovimo technikos. A. Griciaus nuomone, i bendrov? jau prie por? met? buvo ruoiama iems darbams.

Viena organizacija – patogiau

Valdybos narys A. Gricius paym?jo: jei biudetinius metus komunalinis ?kis baigs nuostolingai, tik?tina, kad bus einama reform? keliu arba privatizavimo link.

Komunalin?s paslaugos – savivaldybin? funkcija, ir kiekvienas rajonas sprendia savaip. Visus tuos darbus, kuriuos atlieka komunalinis ?kis, sunku b?t? padaryti bendradarbiaujant su privatininkais jiems paskirtos konkre?ios funkcijos ir joki? papildom?, sutartyje nenumatyt? darb? privati ?mon? neatliks. O savivaldyb?s ?monei galima operatyviai, be konkurso pavesti atlikti tam tikrus, sutartyje nenumatytus darbus nelaim?s, avarijos atveju ir pan. Spr?sti, kas geriau privati firma ar savivaldyb?s ?mon? gana sud?tinga. Jei savivaldyb?s ?mon?s vadovavimas ir valdymas efektyvus, kaip iuo metu yra UAB Raseini? komunalin?s paslaugos, savivaldybei tur?ti vien? organizacij?, kuri vykdo visus komunalinius darbus, yra patogiau, – isak? savo poi?r? A. Gricius.

Administracijos direktor? atsako .

Kod?l iemet prireik? paskelbti
apklaus? d?l aplinkos tvarkymo ir
ali?j? plot? priei?ros paslaugos
pirkimo? Kod?l visi 12 rajono se-
ni?n? apklaus? 3 tas pa?ias bendro-
ves? Alio, Raseiniai band? ipe-
ti komentar? i Savivaldyb?s admi-
nistracijos direktor?s Aurelijos Lo-
yt?s. Deja, valdinink? netur?jo lai-
ko bendrauti su iniasklaidos atsto-
vais. Klausimus ji liep? pateikti
ratu. Atsakym? i tikr?j? sulauk?-
me, i kuri? paaik?jo, kad Vie?-
j? pirkim? ?statymas ?pareigoja Sa-
vivaldyb?s administracij? raciona-
liai naudoti pirkimams skirtas l?-
as. D?l to ir buvo paskelbta ?mo-
ni? apklausa. Kiek apklausoje daly-
vavo bendrovi?, tiek seni?nijos j?
ir kviet?. Konkurs? laim?jusios
bendrov?s iemet atliks darb? u
340 t?kst. Lt. ?mon?s laim?tojos
buvo pasirinktos pagal maiausios
kainos kriterij?. Savivaldyb?s ad-
ministracija rajono Tarybos spren-
dimus vykdo, o ne komentuoja. Se-
ni?nijos su konkurs? laim?jusiomis
?mon?mis sudar? sutartis iki i?
met? gruodio 1 d. .

Kaip igyventi? .

Prie por? savai?i? UAB Rasei-
Administracijos direktor? atsako .

Kod?l iemet prireik? paskelbti
apklaus? d?l aplinkos tvarkymo ir
ali?j? plot? priei?ros paslaugos
pirkimo? Kod?l visi 12 rajono se-
ni?n? apklaus? 3 tas pa?ias bendro-
ves? Alio, Raseiniai band? ipe-
ti komentar? i Savivaldyb?s admi-
nistracijos direktor?s Aurelijos Lo-
yt?s. Deja, valdinink? netur?jo lai-
ko bendrauti su iniasklaidos atsto-
vais. Klausimus ji liep? pateikti
ratu. Atsakym? i tikr?j? sulauk?-
me, i kuri? paaik?jo, kad Vie?-
j? pirkim? ?statymas ?pareigoja Sa-
vivaldyb?s administracij? raciona-
liai naudoti pirkimams skirtas l?-
as. D?l to ir buvo paskelbta ?mo-
ni? apklausa. Kiek apklausoje daly-
vavo bendrovi?, tiek seni?nijos j?
ir kviet?. Konkurs? laim?jusios
bendrov?s iemet atliks darb? u
340 t?kst. Lt. ?mon?s laim?tojos
buvo pasirinktos pagal maiausios
kainos kriterij?. Savivaldyb?s ad-
ministracija rajono Tarybos spren-
dimus vykdo, o ne komentuoja. Se-
ni?nijos su konkurs? laim?jusiomis
?mon?mis sudar? sutartis iki i?
met? gruodio 1 d. .

Kaip igyventi? .

Prie por? savai?i? UAB Rasei-

5 Komentarai

 1. Ir dar

  2012-06-14 12:01

  Palaukit iki pavasario pastatys Slabadoj Garliauskien?s (sutapimas su TT ) ?kurt? Aplinkotvarkos ?mon?, kuriai paskirta daugiau nei 1,6 mln ES parama. ?mon?s savinink? k?lion? tokia: J?rat? Garliauskien? (Slabada), DZMITRY MATUSEVICH (Minskas), Gvidas Grinkas (Vilnius), Saulius Janulevi?ius (Var?nos raj.) Nuo 2012 m. gegu?s jau dirba 2 darbuotojai.

 2. Vilius

  2012-06-14 12:45

  Pagarba Kristinai ,Aurai ir Nijolei. Rao tai k? mato, kas vyksta. Toks ir turi b?ti urnalistas..

 3. ienpjovys

  2012-06-14 16:18

  Taip patiko Merui pjauti pirm? pradalg? aiginy, kad ir toliau s?kmingai ,,ienauja”…:)

 4. donataz

  2012-06-15 01:11

  ei zmones atsibuskit klausot cia visokiu zurnaliugu. as dziaugiuos kad perliedo privatininkams…paziurekit kas tam komunalinam dirba? atmatos kazkokos zmones visiskai nesuinteresuoti i darba kas cia socialistine respubilka? swarbu turiu darba o kada ji padarysiu cia mano reikalas? dirbu naktinej pamainoj grystu 7 ryto miego tai norisi? gal? o kai trimeriai zizina palie langus tris dienas ir neliedzia uzmigt uz ta pacia suma ka privatinkai padaro per pusdieni..pirmas raseiniu meras kuris bent kazka daro uz musu gerove../

 5. to donataz

  2012-06-17 10:06

  Tavo naktin?j taip dirba? Kur ta naktin? – silkin?j?
  Kitas klausimas kaip leido ispausdinti tok? nepador? straipsn? apie Remigij??