Ren­ka­mės po­mi­do­rų veis­lę

Siųsti Versija spausdinimui

Anks­čiau pa­si­rink­ti bu­vo leng­viau.  Veis­lių ne­daug ir jas de­šimt­me­čiais au­gi­no mo­čiu­tės, ma­my­tės, kar­tais ir mes da­bar dar jų ieš­ko­me… Šiuo me­tu po­mi­do­rų hib­ri­dų ir veis­lių gau­sy­bė, tad ku­ri iš jų ge­riau­sia? Nors, tie­są sa­kant, ide­a­lių nė­ra, kiek­vie­na jų au­gin­to­jo po­žiū­riu tu­ri ir tei­gia­mų, ir nei­gia­mų sa­vy­bių. Pa­samp­ro­tau­ki­me…

Po­mi­do­rai – mėgs­ta­ma mū­sų dar­žo­vė, la­bai ver­tin­ga, o ir dar­bo au­gi­nant juos pa­kan­ka, vi­są va­sa­rą puo­se­lė­ti, lais­ty­ti, pri­žiū­rė­ti juos ten­ka. Ir kaip liūd­na bū­na, kai vi­dur­va­sa­rį jie, li­gų pa­žeis­ti, nu­džiūs­ta. Tai­gi, ge­riau, ma­tyt, rink­tis to­kias po­mi­do­rų veis­les ir hib­ri­dus, ku­rie at­spa­res­ni li­goms. Svar­bu ir sko­nis, de­rė­ji­mo anks­ty­vu­mas, tin­ka­mu­mas kon­ser­vuo­ti.

Au­gi­nant po­mi­do­rų dai­gus ar juos pe­rkant, bū­ti­na ži­no­ti, kur pa­si­rink­tą po­mi­do­rų veis­lę au­gin­si­me – lau­ke ar šilt­na­my­je, nors yra ir uni­ver­sa­lios pa­skir­ties veis­lių. Svar­bu ir koks stie­bo aukš­tis. Že­ma­ū­giai daž­niau au­gi­na­mi lau­ke, pusiau aukštaūgiai ir aukš­ta­ū­giai –  šilt­na­my­je.

Po­mi­do­rų dai­gai pa­pras­tai už­au­ga po 50 – 60 die­nų. At­si­žvel­giant į tai, pa­ren­ka­mas sė­jos lai­kas. Po­mi­do­rus ke­ti­nant au­gin­ti ne­šil­do­muo­se šilt­na­miuo­se, sė­ti rei­kė­tų ne anks­čiau kaip nuo ko­vo vi­du­rio. Lau­ke au­gin­ti skir­tus po­mi­do­rus ge­riau­sia sė­ti pir­mą­jį ba­lan­džio de­šim­ta­die­nį. Pa­va­sa­riai mū­sų kraš­te ne­pa­sto­vūs, su vė­ly­vo­mis šal­no­mis. Per anks­ti iš­au­gin­ti ir į šal­tą že­mę pa­so­din­ti po­mi­do­rų dai­gai pri­gy­ja, ta­čiau sil­pnai vys­to­si jų šak­nys, au­ga­lai ne­re­tai už­si­kre­čia pu­vi­niu ir žūs­ta. Tuo tar­pu vė­ly­ves­nės sė­jos dai­gai, pa­so­din­ti at­ši­lus orams, iš kar­to in­ten­sy­viai au­ga, de­rė­ti pra­de­da be­veik tuo pa­čiu lai­ku, kaip ir anks­čiau pa­so­din­tie­ji. O der­lius bū­na net­gi ge­ro­kai gau­ses­nis. Tai­gi, ver­čiau pa­vė­luo­ti nei pa­sku­bė­ti…

Vie­nas įdo­mus ir svar­bus pa­ta­ri­mas, au­gi­nan­tiems po­mi­do­rų dai­gus. Po­mi­do­rams  nau­din­gas trum­pa­lai­kis stre­sas! Po su­dy­gi­mo, pra­ė­jus 5-7 die­noms, dai­gai ke­lias die­nas grū­di­na­mi. Die­ną pa­lai­ko­ma 12-15°C, nak­tį 8-10°C tem­pe­ra­tū­ro­je. Po to vėl tem­pe­ra­tū­rą pa­di­din­ti iki 18-20°C die­ną ir 15-16°C nak­tį. Že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je pa­lai­ky­ti dai­ge­liai ma­žiau iš­tįs­ta, vė­liau anks­čiau su­for­muo­ja pir­mą­ją žie­di­nę ke­kę. Taip grū­din­ti au­ga­lai yra der­lin­ges­ni, anks­čiau ir vie­no­džiau su­no­ki­na vai­sius.

Žemaūgių pomidorų veislė arba hibridas Vidutinis

vaisiaus

svoris g

Ypatumai

AGATA

(Italija)

90 Ankstyva mėgėjiška veislė. Vaisiai apvalūs, vienodo dydžio. Sunoksta anksti ir vienu metu, todėl mažai pažeidžiami ligų. Stiebas apie 50 cm.
TAYOTO H

(Olandija)

100 Naujiena! Labai ankstyvi, pusiau aukštaūgiai, stiebas apie 140 cm. Vaisiai ovalios formos, švelnaus skonio, gerai tinka konservavimui. Augalas atsparus ligoms.
BENITO H

(Olandija)

110 Naujiena! Vidutinio ankstyvumo hibridas. Vaisiai pailgai ovalios formos su tvirta odele. Turi daug ekstraktinių medžiagų, todėl gerai tinka konservavimui.
VILTIS

(Lietuva)

120 Ankstyva veislė. Vaisiai plokščiai apvalūs, labai skanūs, pirmieji vaisiai žymiai stambesni, apie 150 g, stiebas apie 90 cm.
POLBIG H

(Olandija)

150 Labai ankstyvas ir derlingas hibridas, gerai dera ir vėsesnę vasarą. Stiebas apie 100 cm, augalas gana atsparus ligoms.
RED PEAR

(Italija)

200 Vidutinio vėlyvumo, pusiau aukštaūgė veislė. Vaisiai originalios, kiek kriaušiškos formos, mėsingi, švelnaus skonio.
Aukštaūgių pomidorų veislė arba hibridas Vidutinis vaisiaus svoris g

Ypatumai

TAIFUN H

ekija)

90 Ankstyvi. Vaisiai maži, gražiai apvalūs, rūgštoki, gerai tinka konservavimui.
TOLSTOI H

(Olandija)

110 Vidutinio ankstyvumo, labai derlingas hibridas. Vaisiai gražiai apvalūs, skanūs. Augalas atsparus ligoms.
GOLDEN KIONIGIN (Vokietija) 130 Vidutinio ankstyvumo mėgėjiška veislė. Vaisiai auksiniai geltonos spalvos. Tinka dietinei mitybai.
COLIBRI H

(Prancuzija)

140 Vidutinio ankstyvumo labai derlingas hibridas. Vaisiai kiek kriaušiškos formos. Augalas labai atsparus ligoms.
STACCATO H

(Olandija)

150 Vidutinio ankstyvumo hibridas. Vaisiai plokščiai apvalūs, kietoki, ilgai išsilaiko nuskinti, tinka transportavimui.
TAMARIS H

(Prancuzija)

170 Ankstyvas, labai derlingas hibridas. Vaisiai apvalūs, vienodo didžio. Augalas labai atsparus ligoms.
OXHEART-Jaučio širdis (Lenkija) 200 Ankstyva mėgėjiška veislė. Vaisiai įdomios formos, avietinės spalvos, švelnaus skonio. Augalas mažai atsparus ligoms.

Komentarų nėra