Renginys Bany?i? naktys Raseini? rajone

Versija spausdinimui

Jau antrus metus Bany?i? nakt? renginiai pasklido po keturias savivaldybes, dovanodami gausyb? kult?rini? patir?i? ir vietiniams, ir atvyk?liams. Liepos 2124 dienomis vyko nemokami sakralin?s muzikos koncertai, ekskursijos ir kitos veiklos. Raseini? rajone is renginys truko tris dienas. Prasid?j?s iluvoje, t?s?si Nemak?iuose ir finiavo Raseiniuose. ventin? savaitgal? visi buvo kvie?iami dalyvauti v. Miiose, paintin?se ekskursijose ir koncertuose bany?iose.
is kult?ros ir painimo savaitgalis startavo iluvos v?. Mergel?s Marijos Apsireikimo koply?ioje, kur v. Miias aukojo pats arkivyskupas Lionginas Virbalas, o ventik? atmosfer? pad?jo kurti nepakartojamos atrijos choro giesm?s. V?liau muziejinink? R?ta Gini?nait? pakviet? visus susirinkusiuosius ? paintin? ekskursij? Gyvoji piligrimyst? kult?ros paveldo keliu. Vakaro prietemoje vykusi ekskursija po iluvos ventov? buvo iskirtin? galimyb? pajausti i? viet? kitaip. Gausiausio susidom?jimo sulauk? v. Kristoforo orkestro ir solist?s Noros Petro?enko koncertas v?. Mergel?s Marijos Gimimo bazilikoje.
Antr? dien? rengini? ciklas persik?l? ? i? met? ma?j? Lietuvos kult?ros sostin? Nemak?ius. Vakaras prad?tas v. Miiomis Nemak?i? v?. Trejyb?s bany?ioje. V?liau garsiajame Atuonra?io muziejuje jo eimininkas Leonas Tamulevi?ius supaindino ne tik su daugybe ?domi? eksponat?, bet ir su Nemak?i? miestelio ymiausiomis asmenyb?mis bei svarbiausiais istoriniais faktais. ?ia susirinkusiesiems pasitaik? neeilin? proga su pa?iu Leonu pasivain?ti po Nemak?ius savadarbe atuonrate maina. Vakar? vainikavo subtili sakralin?s muzikos ir poezijos valanda Giesm? ir odis Tavo garbei su Aiste Pilibavi?i?te (sopranas), Dainiumi Puiiu (baritonas), Graina Urbonaite (aktor?) ir ?iurlionio stygini? kvartetu.
Sekmadien? Bany?i? naktys gr?o ? Raseinius. Arnas Zmitra ved? paintin? ekskursij? po Raseini? miest?, susirinko gausus b?rys miestel?n? ir sve?i?. Ekskursijai pasibaigus visi patrauk? klausytis koncerto Muzika sielai, kuris vyko Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? bany?ioje. Nuostabi? muzik? dovanojo raseinik? Ieva Goleckyt?-Jara? (sopranas). Kartu su ja k?rinius atliko Gabriel? Bukin? (sopranas), Joris Rubinovas (bosas) ir pianist? Beata Andriukevi?ien?.
Nuoirdiai d?kojame prie renginio ?gyvendinimo Raseini? rajone prisid?jusiems part-neriams iluvos piligrim? centrui, iluvos parapijai, vysk. L. Virbalui, choro atrija vadovui Gravydui Jegnorui ir choristams, Nemak?i? klebonui Ar?nui Bladiui, L. Tamulevi?iui, Raseini? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? parapijai, u nepamirtam? apvietim? ir ?garsinimo sprendimus esame d?kingi Raseini? rajono kult?ros centrui.
Bany?i? nakt? projekt? bendrai organizavo V? Atrask Raseinius, Tytuv?n? piligrim? centras, iauli? turizmo informacijos centras, iauli? rajono turizmo ir verslo informacijos centras, finansavo Raseini? rajono savivaldyb?, iauli? miesto savivaldyb?, Kelm?s rajono savivaldyb? ir iauli? rajono savivaldyb?. iais metais projekto ?gyvendinim? i dalies finansavo Lietuvos kult?ros taryba. Tikim?s, kad antrus metus vyk?s didiulis renginys, ap?m?s net kelis rajonus, vyks toliau ir taps tradicinis.

V? Atrask Raseinius komanda

Komentarų nėra