Renginys I. Simonaityt?s metams pamin?ti

Versija spausdinimui

iais metais sausio 23 d. sukako 125 metai, kai gim? raytoja, autobiografini? apysak? ir roman? k?r?ja Ieva Simonaityt? talentinga prozinink?, savo k?riniuose vaizdavusi iskirtinius lietuvnink? likimus, garsinusi Klaip?dos krato etnografin? savitum?. Siekdamas paym?ti i? sukakt? ir raytojos k?rybos svarb? Seimas 2022-uosius metus paskelb? I. Simonaityt?s metais.
Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Ilgii? filialas, gav?s finansavim? i vieosios bibliotekos, rugpj??io 12 dien? pakviet? skaitytojus ? kaimo bendruomen?s ,,Santaka namuose organizuojam? rengin?, skirt? I. Simonaityt?s metams pamin?ti. Su teatrine-muzikine impresija ? rengin? atvyko I. Simonaityt?s literat?rin?s premijos laureat? aktor? Virginija Kochanskyt?, operos dainininkas, tarptautini? konkurs? laureatas Egidijus Bavikinas ir pianist? Beata Vingrait?. i?rov? iltai sutikti sve?iai atliko program? ,,Ieva Simonaityt?. Buvau! Myl?jau!. Aktor?
V. Kochanskyt? primin? daug ?domi? raytojos gyvenimo fakt? ir detali?. Ankstyvoje jaunyst?je, pasiremdama ramentais ir lazdomis, tur?jo dirbti, ganyti svetimas ?sis, prii?r?ti vaikus. Vietinio kunigo r?pes?iu, pasigydiusi Augehburgo sanatorijoje, pasveiko ir prad?jo verstis siuv?jos amatu. Anksti ir pati prad?jo kurti. I pradi? ra? eil?ra?ius, o v?liau apsakymus, romanus. Susirinkusiuosius itin sudomino aktor?s perteiktas Pik?iurnien?s portretas, I. Simonaityt?s ir operos dainininko Ernsto umano meil?s istorija ir meil?s prisipainimas gyvenimo saul?lydyje ,,Ich liebe olich Ernst. Visus labai paker?jo ir dainininko E. Bavikino atliekami k?riniai. Pasibaigus programai kratietis literatas Alfonsas Vai?iulis ?teik? atlik?jams po nupint? gra? krepel? ir po savo poezijos knyg?. Ilgai nenutilo i?rov? aplodismentai. Ieidami jie sak?, kad sugr?? tikrai paims ? rankas I. Simonaityt?s knyg? dar kart?. Nuoirdiai a?i? tariame Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieajai bibliotekai, fotografei, Betygalos filialo vyr. bibliotekininkei R. Mosteikienei u renginio nuotraukas.

Birut? Leskauskien?,
Ilgii? filialo vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra